Ekonomická univerzita v Bratislave je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
IČO: 00399957

 

Ochrana osobných údajov je v Slovenskej republike upravená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR.

Ak niekto spracúva údaje, ktoré sa Vás týkajú (získava, uchováva, zverejňuje alebo inak narába s Vašimi údajmi), máte postavenie dotknutej osoby.

 

Informačná povinnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Práva dotknutej osoby

 

Kontakt na zodpovednú osobu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Tel.: +421 2 6729 5288
zodpovednaosoba@euba.sk