Všeobecné informácie

Erasmus+ je mobilitný program Európskej únie financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Erasmus+ je jeden z najznámejších a najúspešnejších mobilitných programov.

Všeobecne záväzné podmienky pre uchádzačov o mobilitný program Erasmus+ vychádzajú z dokumentov Európskej komisie reprezentovanej na účely realizácie tohto programu v podmienkach Slovenskej republiky Národnou kanceláriou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC, www.saaic.sk). Rešpektujúc tieto podmienky si každá VŠ, fakulta (celouniverzitný študijný program) môže stanoviť na účely čo najobjektívnejšieho výberu ďalšie doplňujúce podmienky a kritériá, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými podmienkami.

Politika EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa zameriava na podporu reforiem systémov vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch, aby sa dosiahol ich väčší súlad a aby lepšie zodpovedali potrebám znalostnej spoločnosti. Sú potrebné reformy s cieľom čeliť výzvam globalizácie a školiť a preškoliť európsku pracovnú silu. Pomocou reforiem by sa malo umožniť vzdelávacím inštitúciám zohrávať rozhodujúcu úlohu v Európe znalostí a významne prispieť k podpore stratégie EÚ,  a najmä k jednému z jej hlavných cieľov – zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 až 34 rokov, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie (alebo jeho obdobu) na 40 % do roku 2020. Zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ 2020 sú pre politiku v oblasti vysokoškolského vzdelávania najpodstatnejšie: Mládež v pohybe, program Nové zručnosti pre nové pracovné miesta a iniciatíva Európa inovácií.

V rámci každej iniciatívy budú musieť EÚ a vnútroštátne orgány koordinovať svoje snahy tak, aby sa navzájom posilňovali. V programe vysokoškolského vzdelávania má vysokú prioritu dôraz na podporu mobility, ako sa uvádza v záveroch Rady z novembra 2008, v ktorých sa zdôrazňuje, že každá mladá osoba by mala mať príležitosť zúčastniť sa na určitej forme mobility. Reformy sú zároveň v súlade s rozvojom cieľov európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) na rok 2020 (bolonský proces) prijatých na konferencii ministrov v Leuven/Louvain-la-Neuve v roku 2009. Ministri EHEA sa konkrétne dohodli na ciele mobility, podľa ktorého by do roku 2020 malo 20 % európskych absolventov stráviť určitý čas štúdiom alebo na stáži v zahraničí.

Priority politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú stanovené v oznámení Uskutočňovanie programu modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie; tieto priority sa opätovne prehodnotia a doplnia v oznámení o tejto oblasti politiky, ktoré sa má uverejniť v roku 2011. Tieto myšlienky boli potvrdené v rôznych záveroch a uzneseniach Rady.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa vyzývajú, aby sa naplno podieľali na znalostnom trojuholníku (vzdelávanie, výskum a inovácie) a aby sa zapájali do projektov zameraných na posilnenú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi, čo je priorita, ktorá je zdôraznená vytvorením Európskeho inovačného a technologického inštitútu 47, ale je veľmi dôležitá aj pre vysokoškolské vzdelávanie vo všeobecnosti. Európske fórum na dialóg medzi univerzitami a podnikmi, ktoré iniciovala Komisia a s ním súvisiace oznámenie Komisie, sú takisto zamerané na posilnenie spolupráce v tejto oblasti.

Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus plus mobility počas vysokoškolského štúdia opakovane. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Do skupiny krajín mimo EÚ patria organizácie so sídlom v partnerských krajinách, ktoré sa môžu bez obmedzení zapájať do všetkých kľúčových akcií programu Erasmus+ (Kľúčová akcia KA107- Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami. Kľúčová akcia KA107 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu mimo Európy, a to do krajín zapojených do konkrétneho projektu.

Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus plus mobility počas vysokoškolského štúdia opakovane. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Kľúčová akcia KA107 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu mimo Európy, a to do krajín zapojených do konkrétneho projektu. 

Výberové konanie

Výberové konanie prebieha na celouniverzitnej úrovni, každoročne spravidla v mesiacoch marec a október s platnosťou na príslušný projekt. Celouniverzitná komisia na základe výberového konania zostaví zoznam úspešných uchádzačov. 

Prihlasovanie

Na základe zverejnenej výzvy sa študent prihlási do výberového konania. Do príslušného termínu je povinný osobne priniesť na OMM nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku na študijný pobyt na aktuálny akademický rok (Student Application Form), študent v nej uvádza univerzity podľa preferencií
 • životopis v slovenskom aj cudzom jazyku
 • motivačný list v slovenskom aj cudzom jazyku (životopis a motivačný list si študent môže pripraviť vo viacerých cudzích jazykoch)
 • výpis výsledkov dovtedy absolvovaného štúdia
 • v prípade, ak sú stanovené ďalšie podmienky a kritériá, je nevyhnutné, aby tieto boli splnené.

Študent je povinný pred odchodom do zahraničia priniesť osobne na OMM  nasledovné dokumenty:

 • Learning Agreement- LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný ak. rok na zahraničnej univerzite), tlačivo je k dispozícii TU. Študent  uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický  rok  zasiela  hostiteľská  univerzita  priamo na e-mail študenta. Vyplnené tlačivo   predloží študent prodekanovi pre zahraničné vzťahy príslušnej fakulty/garantovi programu, ktorý jeho podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po úspešnom absolvovaní mobility uznané domovskou fakultou/programom v súlade  s  platnými  zásadami  programu Erasmus+.

V prípade doktorandského štúdia je doktorand povinný vlastnoručne sformulovať vedecký plán s podrobným opisom aktivít, ktoré bude doktorand vykonávať na prijímajúcej inštitúcii a ktorý musí byť schválený školiteľom na domácej univerzite.

 • Bankové údaje
 • Uvoľnenie zo štúdia- keď študent obdrží akceptačný list od zahraničnej univerzity a doloží ho na OMM, koordinátor mu vystaví potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí a študent si môže následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia na študijnom oddelení domácej fakulty.
 • Cestovné poistenie – študent je povinný si zabezpečiť komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie počas celej dĺžky študijného pobytu. Odporúčame si uzavrieť cestovné poistenie ERAPO - špecializované poistenie pre Erasmus+ mobility. Máte na výber 3 balíky poistenia:

  •  

   „ERAPO basic“ zahŕňa minimálnne požiadavky.
  • „ERAPO standard“ – zahŕňa aj odporúčané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú účastníkmi v škole a poistenie právnej ochrany.
  • „ERAPO premium“ – zahŕňa naviac poistenie batožiny a technickej pomoci v prípade záchrannej akcie v horách.

   Viac info nájdete na www.erapo.sk

Okrem toho je študent povinný odovzdať na OMM aj kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia.

 • Potvrdenie o platných vízach
 • Kópiu letenky/boarding pass
 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- zmluva  sa  podpisuje medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave  a študentom;  akékoľvek  zmeny,  resp.  dodatky  k zmluve    sú    možné    len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísanej zmluvy!!!

Po návrate zo študijného pobytu študent  odovzdá na OMM najneskôr do 10 dní po ukončení pobytu ( v prípade ak sa s koordinátorom OMM nedohodne inak) nasledovné dokumenty:

 • Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje hostiteľská univerzita)
 • Transcript of Records/Výpis známok- v prípade inžinierskeho štúdia (vystavuje hostiteľská univerzita) a Potvrdený vedecký plán- v prípade doktorandského štúdia.
 • Proof of Recognition/Uznanie predmetov (potvrdzuje domáca univerzita) 
 • Správu študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent po ukončení mobility obdrží na e-mail prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

Otázky a odpovede

1. Čo je to program Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami?

Program Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami je mobilitný program financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ktorý je zameraný na spoluprácu medzi inštitúciami v rámci Európskej únie a partnerskými krajinami mimo Európskej únie. Spolupráca je zameraná na medzinárodnej individuálnej mobilite, spoločných študijných programov a spoločných projektov vrátane projektov zameraných na budovanie kapacít a profesionálnom rozvoji zamestnancov v rozvíjajúcich sa častiach sveta. 


2. Kto môže absolvovať študentskú mobilitu v partnerskej krajine?

Študentskú mobilitu v partnerskej krajine môže absolvovať denný aj externý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave na magisterskom alebo doktorandskom stupni štúdia, ktorý úspešne absolvuje výberové konanie.


3. V ktorých krajinách môžem absolvovať študijný pobyt cez program Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami?

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EUBA) sa každoročne zapája do novej výzvy v rámci projektu Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami, pričom každoročne pridelí Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania (ďalej len SAAIC) univerzite iné krajiny v rámci danej výzvy. V ak. roku 2016/17 a 2017/18 je možné absolvovať študijný pobyt v krajinách:

 • Čína
 • Gruzínsko
 • Južná Afrika

4. Podľa čoho si mám vybrať zahraničnú univerzitu?

Študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na domácej fakulte. Každá zahraničná univerzita by mala mať na svojej webovej stránke zverejnenú ponuku predmetov pre Erasmus študentov. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.


5. Aká je minimálna a maximálna dĺžka študijného pobytu? Môžem absolvovať Erasmus+ študijný pobyt opakovane?

Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Erasmus+ študijný pobyt je možné absolvovať aj opakovane, v zmysle pravidiel programu Erasmus+ má študent na každom stupni štúdia (Bc., Ing., PhD) k dispozícii 12 tzv. Erasmus mesiacov. Tieto mesiace je možné využiť na ľubovoľnú kombináciu študijného pobytu, študentskej stáže alebo absolventskej stáže.


6. Môžem si študijný pobyt predĺžiť na ďalší semester?

Každý študent je štandardne nominovaný iba na 1 semester, pričom riadne nominovaným študentom je poskytnutý aj grantový príspevok na 1 semester.

Študijný pobyt je možné predĺžiť aj na ďalší semester, avšak len v prípade predĺženia zo zimného semestra do letného, nakoľko ide o jeden akademický rok. Predĺženie pobytu z letného semestra do zimného nie je možné. V takom prípade sa študent musí opätovne prihlásiť do výberového konania a musí byť opätovne nominovaný svojou domácou fakultou na ďalší akademický rok. S predĺžením musí však súhlasiť domáca fakulta ako aj prijímajúca inštitúcia a grantový príspevok na ďalší semester je študentom poskytnutý len v prípade, ak Oddeleniu medzinárodnej mobility zostali voľné finančné prostriedky. Štandardne si musí študent finančne pokryť ďalší semester z vlastných zdrojov.


7. Kedy a ako sa môžem prihlásiť na Erasmus+ študijný pobyt spolupráca s partnerskými krajinami?

Výberové konanie na Erasmus+ študijné pobyty v rámci partnerských krajín prebieha každoročne spravidla v mesiacoch marec a október. Výberová komisia následne zostaví zoznam úspešných uchádzačov.


8. Aká je výška grantových príspevkov na študijný pobyt?

Sadzby jednotlivých grantových príspevkov stanovuje Európska komisia. Mesačná sadzba je 650 EUR bez ohľadu na to, v ktorej krajine študent absolvuje študijný pobyt.

Študent má zároveň nárok aj na náhradu cestovných nákladov. Výška cestovných náhrad závisí od príslušného vzdialenostného pásma, pričom na stanovenie vzdialenostného pásma sa použije online kalkulačka dostupná na nasledujúcej webovej stránke:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm.


9. Kedy obdržím grantový príspevok na svoj účet a ako sa vypočíta jeho presná výška?

Grantový príspevok obdrží študent na svoj účet minimálne 1 týždeň pred nástupom na mobilitu, avšak len v tom prípade, ak má v tomto termíne splnené všetky povinné náležitosti vrátane podpísanej zmluvy.

Každý študent obdrží pred nástupom na mobilitu 80% celkovej výšky grantového príspevku a zvyšných 20% obdrží  až po návrate, keď má splnené všetky povinné náležitosti.

Grantový príspevok sa vypočíta na základe mesačnej sadzby vynásobenej celkovým počtom dní mobility. Každý študent má nárok na grantový príspevok odo dňa, kedy je povinný byť na prijímajúcej inštitúcii. Grantový príspevok je poskytnutý až do obdobia konca skúškového obdobia na prijímajúcej inštitúcii.

V prípade, ak sa študent vráti z mobility o viac ako 5 dní skôr, ako bolo obdobie, na ktoré mal poskytnutý grantový príspevok, bude povinný vrátiť alikvótnu časť príspevku prislúchajúcu danému rozdielu. Ak je obdobie mobility v tolerancii do 5 dní, študent nie je povinný vrátiť alikvótnu časť príspevku.


10. Aké podmienky musím splniť pred vycestovaním na študijný pobyt?

Každý študent musí pred vycestovaním na študijný pobyt priniesť na OMM nasledujúce dokumenty:

 • akceptačný list potvrdený prijímajúcou inštitúciou
 • uvoľnenie zo štúdia potvrdené študijným oddelením na domácej fakulte
 • tzv. Learning agreement potvrdený prodekanom pre zahraničné vzťahy na príslušnej fakulte, v prípade 2 stupňa štúdia/vedecký plán v prípade 3. stupňa štúdia
 • kópiu poistnej zmluvy, ktorá je uzavretá na celú dĺžku pobytu v zahraničí a zahŕňa úrazové a liečebné poistenie
 • kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia
 • vyplniť bankové údaje

Pozor!!!

Každý študent, ktorý cestuje do zahraničia musí mať zriadený bankový účet na svoje meno, na ktorý mu bude poslaný grantový príspevok. 

Veľmi dôležité!!!!

Každý študent musí pred odchodom do zahraničia podpísať Zmluvu o poskytnutí grantového príspevku. Odporúčame prísť podpísať Zmluvu približne 2-3 týždne pred odchodom. 


11. Ako postupovať v prípade, ak sa rozhodnem na pobyt nenastúpiť?

V prípade, ak sa rozhodnete nenastúpiť na študijný pobyt, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Erasmus+ koordinátora, prodekana pre zahraničné vzťahy na domácej fakulte, ako aj zahraničného koordinátora.


12. Aké podmienky musím splniť po návrate zo študijného pobytu?

Každý študent musí po návrate zo študijného pobytu priniesť osobne na OMM nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie dĺžky študijného pobytu- tzv. Proof of recognition
 • výpis výsledkov- tzv. Transcript of records
 • potvrdenie o uznaní predmetov- tzv. Proof of recognition

Každý študent musí tiež vyplniť online správu účastníka(výzva príde každému študentovi na e-mail).


13. Koľko predmetov musím absolvovať na prijímajúcej inštitúcii?

Každý študent 2. stupňa štúdia musí absolvovať minimálne 5 predmetov alebo 30 ECTS kreditov. V prípade, ak nesplní jednu z týchto dvoch podmienok, je povinný vrátiť alikvótnu časť grantového príspevku.

Študent 3. stupňa štúdia je povinný splniť vedecký plán, ktorý si dopredu stanovil a ktorý bude potvrdený zahraničným školiteľom.


14. Čo sa stane, ak sa rozhodnem ukončiť študijný pobyt predčasne?

V prípade, ak sa študent rozhodne ukončiť študijný pobyt predčasne, a to na základe vlastného rozhodnutia, je povinný vrátiť grantový príspevok v plnej výške, a to bez ohľadu na to, ako trval jeho študijný pobyt pred tým, ako sa rozhodol ho svojvoľne ukončiť.

V prípade, ak je študent nútený ukončiť študijný pobyt z dôvodu tzv. vyššej moci (force majeure - živelné pohromy, prírodné katastrofy, štrajk, teroristický útok, nepriaznivá politická situácia  a pod...), je povinný vrátiť iba alikvótnu časť grantového príspevku, ktorá predstavuje obdobie, počas ktorého už neabsolvoval študijný pobyt. Alikvótna časť prislúchajúca dĺžke pobytu, počas ktorej bol študent na mobilite mu ostáva.


15. Kto mi pomôže nájsť ubytovanie?

Ubytovanie si hľadajú študenti samostatne. V prípade potreby môžu o podporu požiadať zahraničného koordinátora. 

 

 

Kontakty

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.