Neoddeliteľnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave je aj podpora prezentácie výsledkov výskumu rôznymi formami. Jednou z nich je podpora vydávania vedeckých a odborných periodík na univerzite a na jej jednotlivých fakultách.

Najdlhšiu históriu publikovania má celouniverzitný vedecký časopis Ekonomické Rozhľady/Economic Review, ktorý vychádza od roku 1968. Redakčnú radu časopisu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska a zo zahraničia.

Dlhšiu tradíciu má aj vydávanie fakultných vedeckých a odborných časopisov, ktoré vychádzajú v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Vedecké časopisy jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave umožňujú publikovať teoretické a praktické poznatky, ktoré sú výstupom základného a aplikovaného ekonomického výskumu podľa tematického a odborného zamerania príslušného periodika. Snahou a ambíciou redakcií viacerých vedeckých časopisov, vydávaných na EU v Bratislave, je stať sa súčasťou citačných, bibliografických alebo plnotextových odborných databáz.

 

Zoznam všetkých vedeckých a odborných periodík vydávaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave uvádzame v abecednom poradí: