Všeobecné informácie

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu aj na základe mobilitných programov ako je CEEPUS, Národný štipendijný program, Medzinárodný vyšehradský fond a tiež na základe bilaterálnych zmlúv uzatvorených medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a zahraničnými partnerskými inštitúciami. V prípade bilaterálnej spolupráce študenti postupujú podľa Internej smernice č.2/2012 Vysielanie študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na zahraničné študijné pobyty na základe dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie.

Všeobecné informácie

Dohoda o spolupráci sa uzatvára s osobitným zreteľom na všestranné poskytovanie vzájomnej pomoci cieľovo orientovanej do oblasti pôsobnosti zmluvných strán za účelom kvalifikovanejšieho, efektívnejšieho a rýchlejšieho vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu. Cieľom a účelom dohody je dohodnúť a realizovať obojstranne prospešnú spoluprácu a na jej základe udržiavať vzájomne sa podporujúce partnerské vzťahy.

Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd je pre študentov bezplatné (študenti sú oslobodení od platenia školného), pričom si ale hradia všetky životné náklady.

Prihlasovanie a výber

Výberové konanie študentov prebieha na celouniverzitnej úrovni zvyčajne 1x ročne spravidla v marci príslušného akademického roka s platnosťou na nasledujúci akademický rok. Výzva na výberové konanie je zverejnená minimálne 2 týždne pred výberovým konaním, kde sú uvedené všetky potrebné informácie k výberovému konaniu.

Na zaradenie do celouniverzitného výberového konania študent odovzdá elektronicky aj osobne na OMM nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku na študijný pobyt na aktuálny akademický rok,  študent v nej uvádza univerzity podľa preferencií
 • životopis v slovenskom aj cudzom jazyku
 • motivačný list v slovenskom aj cudzom jazyku (životopis a motivačný list si študent môže pripraviť vo viacerých cudzích jazykoch)
 • výpis výsledkov dovtedy absolvovaného štúdia
 • v prípade, ak sú stanovené aj ďalšie podmienky, je potrebné, aby boli splnené aj tie

Študent je povinný pred svojim odchodom odovzdať na OMM nasledovné dokumenty:

 • Learning Agreement - LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný ak. rok na zahraničnej univerzite), tlačivo je k dispozícii TU. Študent uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok zasiela hostiteľská univerzita priamo na e-mail študenta. Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre zahraničné vzťahy príslušnej fakulty/garantovi programu, ktorý jeho podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po úspešnom absolvovaní mobility uznané domovskou fakultou/programom.
 • Uvoľnenie zo štúdia - keď študent obdrží akceptačný list od zahraničnej univerzity a doloží ho na OMM, koordinátor mu vystaví potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí a študent si môže následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia na študijnom oddelení domácej fakulty. Dekrét o uvoľnení zo štúdia je potrebné nahrať do systému.
 • Cestovné poistenie – študent je povinný si zabezpečiť komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie počas celej dĺžky študijného pobytu. Odporúčané cestovné poistenie nájdete TU. Študentovi sa odporúča uzatvoriť aj nasledovné druhy poistenia:
  -   poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa to škôd spôsobených účastníkmi)
  -   poistenie právnej ochrany

Dokumenty a formuláre

 • Prihláška
 • Learning agreement
 • Doklad o uznaní štúdia
 • Správa študenta

Kontakt

 

Všeobecné informácie

Program CEEPUS je multištátny výmenný program, špeciálne prispôsobený potrebám krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Jeho cieľom je poskytovať nové impulzy pre medzinárodnú výmenu študentov a pedagógov a znížiť tak asymetrický rozvoj v tomto regióne. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

Je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe dohôd ministerstiev školstva krajín, participujúcich na programe.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú krajiny: Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko.

Národnou kanceláriou programu CEEPUS na Slovensku je  SAIA, n. o. Pravidelne na svojej webstránke www.saia.sk informuje o aktuálnych pravidlách realizácie programu (o sieťach spolupracujúcich vysokých škôl, o grantových príspevkoch, o termínoch podávania prihlášok...) .

Ekonomická univerzita v Bratislave je zapojená do troch sietí programu CEEPUS:

AMADEUS

Sieť koordinuje Wirtschaftsuniversität Wien (Rakúsko). Na programe ďalej participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Univerzita "Luigj Gurakuqi" v Shkodre (Albánsko),
 • Univerzita v Sarajeve (Bosna a Hercegovina),
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe (Česká republika),
 • Univerzita v Montenegre (Čierna Hora),
 • Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko),
 • Univerzita v Rijeke (Chorvátsko),
 • Corvinus univerzita v Budapešti (Maďarsko),
 • Krakovská ekonomická univerzita (Poľsko),
 • Akadémia ekonomických štúdii v Bukurešti (Rumunsko),
 • Univerzita v Maribore (Slovinsko),
 • Univerzita v Belehrade (Srbsko),
 • Univerzita v Banja Luka (Srbsko).

REDENE

Sieť koordinuje Ekonomická akadémia Karola Adamieckeho v Katoviciach (Poľsko). Na programe ďalej participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Žilinská univerzita (Slovenská republika),
 • Ekonomická univerzita vo Varne (Bulharsko),
 • Masarykova univerzita v Brne (Česká republika),
 • Technická univerzita v Ostrave (Česká republika),
 • Univerzita v Montenegre (Čierna Hora),
 • Univerzita v Miškolci (Maďarsko),
 • Univerzita Sts.Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko),
 • Ekonomická univerzita vo Viedni (Rakúsko),
 • Univerzita v Klagenfurte (Rakúsko),
 • Babes Bolyai univerzita v Kluži – Napoce (Rumunsko),
 • Univerzita v Ľubľane (Slovinsko),

EDUCATION WITHOUT FRONTIERS (Do siete je zapojená iba Obchodná fakulta a Fakulta aplikovaných jazykov)

Sieť koordinuje University of Applied Sciences Burgenland (Rakúsko). Na programe ďalej participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Karlova univerzita v Prahe (Česká republika),
 • Česká vysoká škola technická v Prahe (Česká republika) ,
 • Masarykova univerzita v Brne (Česká republika),
 • Mendelova univerzita v Brne (Česká republika),
 • Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko),
 • Univerzita J.J.Strossmayera v Osijeku (Chorvátsko),
 • Univerzita v Rijeke (Chorvátsko),
 • Univerzita v Zadare (Chorvátsko),
 • Univerzita v Pule (Chorvátsko),
 • Business School v Budapešti (Maďarsko),
 • Univerzita technológie a ekonómie v Budapešti (Maďarsko),
 • Eszterházy Károly College, (Maďarsko),
 • University of West Hungary (Maďarsko),
 • Univerzita v Pécsi (Maďarsko),
 • Univerzita Széchenyi Istvána (Maďarsko),
 • Ekonomická univerzita v Katowiciach (Poľsko),
 • Krakovská ekonomická univerzita (Poľsko),
 • Univerzita v Maribore (Slovinsko).

Prihlasovanie a výber

Výberové konanie pre záujemcov o študijný a prednáškový pobyt sa koná spravidla v jarných mesiacoch vždy s platnosťou pre nasledujúci akademický rok. Oddelenie medzinárodnej mobility vopred zverejní prehľad zahraničných vysokých škôl, na ktorých je možné mobilitu realizovať ako aj počet študentov a učiteľov, ktorých môže EU v Bratislave na mobilitu vyslať.  Základný výber sa vykonáva na fakultách.

Finálny výber sa realizuje na Oddelení medzinárodnej mobility (OMM). Zápisnica z výberového konania sa následne zverejní na webovej stránke univerzity. Všetci kandidáti sú o výsledku výberového konania informovaní písomne (e-mailom). Úspešní kandidáti sú koordinátorom z OMM informovaní o spôsobe prípravy záväznej dokumentácie potrebnej k úspešnej realizácii mobility. Náhradníci sa môžu uchádzať o tzv freemoverskú mobilitu (mimo schválených sietí). Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, ak národná kancelária programu CEEPUS v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

Dokumenty a formuláre

 • CEEPUS informačná brožúra 2016/2017
 • CEEPUS leták SK
 • CEEPUS Letter Freemover Teacher
 • CEEPUS Letter of Confirmation

Kontakt