Poslanie a úlohy Komisie BOZP

V zmysle § 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej BOZP)

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 1. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriadi ako svoj poradný orgán komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zasadá najmenej raz za rok.
 2. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je oprávnená
  1. pravidelne hodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a ďalších udalostí podľa § 17 a hodnotiť ostatné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok,
  2. navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  3. vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
  4. požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti.
 3. Ustanovením komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
 4. Ak u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť môžu oprávnenia podľa odseku 2 vykonávať zamestnanci.

Zoznam členov Komisie BOZP

I. Predsedníčka Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na EU v Bratislave

 miestnosťe-mail
RNDr. Daniela Lukáčová, ved.OPPaSO D1.38 +421 2 6729 5288, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

II. Členovia za zamestnávateľa EU v Bratislave:

 miestnosťkontakt
1. Ing. Helena Kuchyňková, riaditeľka CPČaUS A3.08 +421 2 6729 5686, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2. Ing. Ján Jurík, referát technický OPaI D1.19 +421 2 6729 5279, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
3. RNDr. Daniela Lukáčová, ved.OPPaSO D1.38 +421 2 6729 5288, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
4. Ing. Roman Valachovič, bezpečnostný techník EU v Bratislave. D1.23 +421 2 6729 5273, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
5. JUDr. Mária Sirotová, právnička EU v Bratislave D3.11 +421 2 6729 5311, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
6. Ing. Danica Svobodová, ved.OEPaMU D3.16 +421 2 6729 1225, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

III. Členovia - zamestnanci pre bezpečnosť na EU v Bratislave:

 miestnosťkontakt
1. Ing. Roman Staňo, PhD., OF EU v Bratislave 5A.14 KSaCR +421 2 6729 1585, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2. Andrea Polívková, FHI EU v Bratislave D7.34 D FHI +421 2 6729 5734, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
3. Radka Herbriková, FPM EU v Bratislave D5.25 KMVal +421 2 6729 5525, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
4. Mgr. Mária Farkašová, FAJ EU v Bratislave D2.21 D FAJ +421 2 6729 5221, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
5. Doc. Ing. Vladimír Choluj, PhD., NHF EU v Bratislave 4B.13 KHP +421 2 6729 1433, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
6. Oľga Stropkovičová, FMV EU v Bratislave A4.04 D FMV +421 2 6729 5459, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
7. Eva Šusterová , PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach T13 / č.d. 11 +421 55 722 3201, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
8. Ing. Miroslav Horňák, CKaVV EU v Bratislave A3.07 +421 2 6729 5904, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
9. Mgr. Peter Hložek, CTVaŠ EU v Bratislave D4.38 +421 2 6729 5438, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
10. PhDr. Eva Filusová, BBS EU v Bratislave   +421 2 6729 5163, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
11. Ing. Jana Dolgošová, SEK EU v Bratislave 3D. 04 +421 2 6729 1476, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
12. Viola Pažitná, Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave Vydavateľstvo E +421 2 6729 1241, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
13. Ing. Augustín Novák, CIT EU v Bratislave D9.16 +421 2 6729 5116, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
14. Peter Halenkovič, ŠD EU Prokopa Veľkého 41 a ŠD EU Hroboňova 4 ŠD HP +421 2 6729 2349, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
15. Ján Mlynárik, ŠD EU Ekonóm a ŠD EU Vlčie hrdlo ŠD VH +421 2 6729 1062, +421 2 6729 1064, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
16. Peter Chmelíček, ŠD EU Dolnozemská cesta 1 a ŠD EU Starohájska 4 a 8 ŠD DC +421 2 6729 1626

Za odborové organizácie na EU v Bratislave do komisie na EU v Bratislave bol navrhnutý Ing. Leonid Raneta, PhD., do komisie na vyšetrovanie závažných pracovných úrazov EU v Bratislave.

Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

v zmysle § 19 zákona č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na jednotlivých pracoviskách EU v Bratislave:

 1. Ing. Roman Staňo, PhD. OF EU v Bratislave
 2. Andrea Polívková FHI EU v Bratislave
 3. Radka Herbriková FPM EU v Bratislave
 4. Mgr. Mária Farkašová FAJ EU v Bratislave
 5. Doc. Ing. Vladimír Choluj, PhD. NHF EU v Bratislave
 6. Oľga Stropkovičová  FMV EU v Bratislave
 7. Eva Šusterová PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
 8. Ing. Miroslav Horňák CKaVV – rektorát EU v Bratislave
 9. Mgr. Peter Hložek CTVaŠ EU v Bratislave
 10. PhDr. Eva Filusová BBS a SaUZ Konventná EU v Bratislave
 11. Ing. Jana Dolgošová SEK EU v Bratislave
 12. Viola Pažitná Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave
 13. Ing. Augustín Novák CIT EU v Bratislave
 14. Peter Halenkovič ŠD Prokopa Veľkého 41 a ŠD Hroboňova 4 EU v Bratislave
 15. Ján Mlynárik ŠD EU Ekonóm a ŠD EU Vlčie hrdlo 74
 16. Peter Chmelíček ŠD EU Dolnozemská a ŠD EU Starohájska 4 a 8
 17. Lívia Víghová VZ EU v Bratislave Virt
 18. Mgr. Peter Macko UZ EU v Bratislave Jarabá
 19. Vincent Gnip VVICB Kapušany
 20. Libor Štefány UZ Vila Pokrok Horný Smokovec EU v Bratislave

Za odborové organizácie na EU v Bratislave do komisie EU v Bratislave na vyšetrovanie závažných pracovných úrazov bol navrhnutý Ing. Leonid Raneta, PhD.

Úlohy zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

V zmysle § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP)

bod 3)  Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je oprávnený § 19 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov :

 1. vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 2. vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; tie môže prerokúvať s odborovou organizáciou alebo zamestnaneckou radou, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, a po dohode so zamestnávateľom aj s odborníkmi v danom odbore pod podmienkou, že sa nevyzradia utajované skutočnosti chránené osobitnými predpismi.
 3. spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci,
 4. požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni  nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,
 5. zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyšetrovania príčin vzniku pracovných úrazov,  chorôb z povolania a ďalších udalostí podľa § 17, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa na kontrolách vykonávaných príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru a od zamestnávateľa požadovať informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrola plnení uložených opatrení ,meraní a hodnotení,

bod 6 )  Zamestnávateľ je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú.

Práva a povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP

V zmysle § 12 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP)

 1. Zamestnanec má právo
  1. prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v danom odbore,
  2. odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie alebo život alebo zdravie iných osôb.
 2. Zamestnanec je povinný
  1. dodržiavať právne predpisy a ostané predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,
  2. spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru,
  3. vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s
   • návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený,
   • poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,
  4. obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti,
  5. náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť,
  6. používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
  7. dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie,
  8. zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti,
  9. podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam, vo vzťahu k práci6a),
  10. oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov 
   pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, 
   ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
  11. nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
  12. podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy,
  13. 1)aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise,
  14. dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,
  15. zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch.
 3. Vedúci zamestnanec je povinný nedostatky zistené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi, ak vykonanie potrebných preventívnych opatrení 
  a ochranných opatrení je nad rámec jeho pracovných povinností..

1) Napríklad zákon č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Zabezpečuje v rámci EU starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a študentov v zmysle platnej legislatívy a pokynov a nariadení MŠ SR. Ochranu pred požiarmi zabezpečuje v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších príslušných predpisov. Za celkovú činnosť referátu zodpovedá technik BOZP a PO priamo rektorovi.