Centrum komplexne zabezpečuje ucelený systém propagácie EU v Bratislave a styk s verejnosťou vo vnútri univerzity i navonok, predovšetkým prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie a v spolupráci s Centrom informačných technológií EU v Bratislave, fakultami, jednotlivými oddeleniami Rektorátu EU v Bratislave a celouniverzitnými pracoviskami aj cestou elektronických masmédií.