Prenájom nehnuteľností v Bratislave – Palisády číslo 22 a 24

(podrobnejšie informácie)

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, ponúka na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v Bratislave na Palisádach č. 22 a 24, v katastrálnom území Bratislava – Staré mesto a sú zapísané na liste vlastníctva č. 3577. Ide o:

  1. stavbu so súpisným číslom 716, postavenú na pozemku - parcele č. 3179, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 475 m2, nachádzajúcu sa v Bratislave na ul. Palisády č. 22, celopodpivničenú, s tromi nadzemnými podlažiami a čiastočne obytným podkrovím, s celkovou úžitkovou plochou 1 812,68 m2,
  2. stavbu so súpisným číslom 717, postavenú na pozemku – parcele č. 3176, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 388 m2, nachádzajúcu sa v Bratislave na ul. Palisády č. 24, celopodpivničená, s dvomi nadzemnými podlažiami a  krovom, s celkovou úžitkovou plochou 863,85 m2, stavba je kultúrnou pamiatkou zapísanou v Zozname kultúrnych pamiatok, ktorý vedie Pamiatkový úrad SR, pod číslom 602/1,
  3. pozemok – parcela č. 3177, záhrady, o výmere 903 m2,
  4. pozemok – parcela č. 3178, ostatné plochy, o výmere 502 m2, na ploche je vybudovaný tenisový kurt.

Objekty súpisné číslo 22 a 24 sú na úrovni 1. a 2. nadzemného podlažia vzájomne dispozične  a technologicky prepojené.

Do dlhodobého prenájmu (doba minimálne 10 rokov a viac) sa ponúkajú uvedené objekty aj jednotlivo, t. j. samostatne objekt číslo 22 alebo samostatne objekt číslo 24 alebo samostatne pozemok parcela číslo 3177 alebo pozemok parcela číslo 3178. V ponuke je potrebné uviesť aj navrhovanú dobu prenájmu.

 

Kritériami pre vyhodnotenie ponúk budú:

  • cena nájmu,
  • účel prenájmu a spôsob využitia nehnuteľnosti,

pričom prednosť bude mať záujemca o prenájom všetkých vyššie  uvedených nehnuteľností.

 

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.

Obhliadku objektov je možné  dohodnúť prostredníctvom:

 

Ponuky na prenájom je potrebné doručiť v termíne do 14.12.2018 do 14.00 h v zalepenej obálke s uvedením textu „Neotvárať – prenájom nehnuteľností na Palisádach“ na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava.

Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu, výpožičky, ani do užívania žiadnemu inému subjektu. Nájomca nemá prednostné právo na kúpu nehnuteľného majetku a nie je oprávnený ani zriadiť na majetok  prenajímateľa záložné právo, vecné bremeno, ani ho inak zaťažiť.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa predpokladá najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk.

Tešíme sa na Vami prejavený záujem !