1xbet

Vyhláška č. 246/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Platná od 1.9.2019

Manuál na zverejnenie informácií o habilitačnom konaní a konaní na vymenovanie za profesora

Vzor - formulár na zverejňovanie informácií o HABILITAČNOM konaní

Vzor - formulár na zverejňovanie informácií o INAUGURAČNOM konaní

Vzor - životopis pre habilitačné a inauguračné konanie

 

Inauguračné konanie - Erik ŠOLTÉS


Inauguračné konanie - Viera KUBIČKOVÁ, rod. Solčányová


Habilitačné konanie - Stanislav ZÁBOJNÍK

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 7. 2020  o 10,00 hod.  sa v spoločenskej miestnosti - V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Stanislava Zábojníka, PhD., odborného asistenta katedry medzinárodného obchodu, na tému: Dekarbonizácia a dynamika exportu priemyselných exportérov SR a obhajoba habilitačnej práce: Konkurencieschopnosť slovenských priemyselných exportérov v procese implementácie energetickej únie“.


Habilitačné konanie - Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 7. 2020  o 11,00 hod. sa v spoločenskej miestnosti - V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava,  uskutoční habilitačná prednáška Ing. Moniky Naďovej Krošlákovej, PhD., odbornej asistentky katedry služieb a cestovného ruchu, na tému: Determinanty rastu a konkurencieschopnosti rodinného podnikania na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce: Rodinné podnikanie ako významná zložka ekonomických aktivít v hospodárstve Slovenska“.


Habilitačné konanie - Jozefína HVASTOVÁ


Habilitačné konanie - Juraj VÁLEK

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. júla 2020 o 13,00 hod. sa uskutoční v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Juraja Váleka, PhD., odborného asistenta Katedry financií NHF EU v Bratislave na tému „Spotrebné dane v SR, ich národohospodárske dopady a špecifiká systému zdaňovania spotreby alkoholických nápojov“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému „Systém zdaňovania spotreby alkoholických nápojov v Slovenskej republike“.


Inauguračné konanie - Martin LUKÁČIK


Habilitačné konanie - Michal PÁLEŠ

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 17. 09. 2020 o 9:00 h sa v miestnosti A7.12. na Dolnozemskej ceste 1/b, v Bratislave uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii prepojeného na študijný odbor ekonómia a manažmentverejná habilitačná prednáška Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní a obhajoba habilitačnej práce Jazyk R pre aktuárov Ing. Michala Páleša, PhD., pracovníka Katedry matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave. 


Habilitačné konanie - Brian KÖNIG


Habilitačné konanie - Lucia ŠVÁBOVÁ, rod. VRÁBELOVÁ

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 17. 09. 2020 o 11:00 h sa v miestnosti A7.12. na Dolnozemskej ceste 1/b, v Bratislave uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii prepojeného na študijný odbor ekonómia a manažmentverejná habilitačná prednáška Kontrafaktuálne hodnotenia dopadov intervencií aktívnej politiky trhu práce aobhajoba habilitačnej práce Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov nástrojov aktívnej politiky trhu práce RNDr. Lucie Švábovej, PhD., pracovníčky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 


Habilitačné konanie - Malgorzata A. Jarossová, rod. Kosiorowska

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 12. 3. 2020 o 12,30 hod.  sa v rokovacej miestnosti  na rektoráte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční verejná habilitačná prednáška Dr. Ing. Malgorzaty A. Jarossovej, odbornej asistentky katedry tovaroznalectva a kvality tovaru, na tému: Situácia na trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku“.


Habilitačné konanie - Zuzana JONIAKOVÁ | Posudok oponenta I.Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III. 


Habilitačné konanie - Klaudia PORUBANOVÁ | Posudok oponenta I. Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III.


Habilitačné konanie - Vladimír BOLEK | Posudok oponenta I. | Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III. 


Habilitačné konanie - Barbora GONTKOVIČOVÁ

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.7.2020 o 10,00 hod.  sa v miestnosti  AOC na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice, uskutoční verejná habilitačná prednáška  Ing. Barbory Gontkovičovej, PhD., odbornej asistentky katedry obchodného podnikania, na tému: „Postavenie zamestnaneckých benefitov v systéme odmeňovania“ a obhajoba habilitačnej práce: „Konvergencia trendov v diverzite vývoja Európskeho trhu práce a jej vplyv na ľudské zdroje v podniku“.


Habilitačné konanie - Cecília OLEXOVÁ


Habilitačné konanie - Jana SIMONIDESOVÁ

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.7.2020 o 8,00 hod.  sa v miestnosti  AOC na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice, uskutoční verejná habilitačná prednáška  Ing. Jany Simonidesovej, PhD., odbornej asistentky katedry finančného riadenia podniku, na tému: „Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v zmysle legislatívy Slovenskej republiky“ a obhajoba habilitačnej práce: „Daňové zaťaženie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike a jeho komparácia s vybranými krajinami Európskej únie“.


Habilitačné konanie - Róbert VERNER

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.7.2020 o 12,00 hod.  sa v miestnosti  AOC na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice,, uskutoční verejná habilitačná prednáška  PhDr. Ing. Róberta Vernera, PhD., MBA, odborného asistenta katedry kvantitatívnych metód, na tému: „Aktuálne postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu“ a obhajoba habilitačnej práce: „On the predictability of bonds“.


Inauguračné konanie - Anna HARUMOVÁ


Habilitačné konanie - Paula PUŠKÁROVÁ

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 20. 1. 2020 o 13,30 hod. sa v rokovacej miestnosti na rektoráte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Pauly Puškárovej, DiS. art., PhD., odbornej asistentky katedry medzinárodného obchodu, na tému: „Využitie modelov priestorovej ekonometrie pre analýzu ekonomického rastu“ a obhajoba habilitačnej práce: „Externality v ekonomickom raste: priestorová analýza vplyvu ľudského kapitálu, sociálneho kapitálu a príjmových nerovností“.


Habilitačné konanie - Vladimír Bolek

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. januára 2020 (štvrtok) sa budú konať tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

  • o 12.00 h Ing. Vladimír Bolek, PhD., pracovník Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, v zasadacej miestnosti dekana FPM EU v Bratislave, m. č. D5.08, V. posch. prednesie habilitačnú prednášku na tému: Digitalizácia podnikových procesov v kontexte Priemyslu 5.0 a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Ambientná inteligencia – integrácia inovatívnych pervazívnych technológií v podnikových procesoch,

Habilitačné konanie - Klaudia Porubanová, rod. Gubová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. januára 2020 (štvrtok) sa budú konať tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

  • o 10.00 h Ing. Klaudia Porubanová, PhD. pracovníčka Katedry manažmentu výroby a logistiky FPM EU v Bratislave, v zasadacej miestnosti dekana FPM EU v Bratislave, m. č. D5.08, V. posch. prednesie habilitačnú prednášku na tému: Inovačné aktivity podnikov ako potenciál ich ďalšieho rozvoja a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Inovačný potenciál slovenských podnikov v podmienkach obehového hospodárstva,

Habilitačné konanie - Zuzana Joniaková, rod. Rímešová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. januára 2020 (štvrtok) sa budú konať tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

  • o 12.00 h Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD., pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. posch., prednesie habilitačnú prednášku na tému: Aktuálne koncepcie odmeňovania zamestnancov v slovenských podnikoch a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Zmeny v odmeňovaní v kontexte zmien vo svete práce.

Habilitačné konanie - Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, rod. Györffyová

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 02. 2020 o 10:00 h sa v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b, v Bratislave uskutoční v odbore habilitačného konania Kvantitatívne metódy v ekonómii prepojeného na študijný odbor 8 Ekonómia a manažment habilitačná prednáška Stochastické modelovanie úmrtnosti a jeho využitie v životnom poistení a obhajoba habilitačnej práce Aktuárske modelovanie v životnom poistení Mgr. Tatiany Šoltésovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave.


Inauguračné konanie - Zuzana KITTOVÁ, Mogyorosiová

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 18. novembra 2019 o 10.30 hod. v rokovacej miestnosti na rektoráte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Zuzany Kittovej, PhD., M.B.L. – HSG, docentky na Katedre medzinárodného obchodu OF EU v Bratislave. Názov inauguračnej prednášky: Postavenie Európskej únie vo svetovom obchode. Európska únia vo výskume a vzdelávaní v rámci odboru medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Inauguračné konanie - Nadežda Jankelová, rod. Semancová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 14. mája 2019 o 13.00 h (utorok) sa bude konať v Spoločenskej miestnosti EU, výučba II., v Bratislave, pred Vedeckou radou FPM EU v Bratislave verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Nadeždy Jankelovej, PhD., pracovníčky Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave na tému: „Normatívne a deskriptívne ponímanie rozhodovania“.


Habilitačné konanie - Miloš Bikár

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. januára 2019 o 10.00 h (utorok) sa bude konať, v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., verejná habilitačná prednáška Ing. Miloša Bikára, PhD., pracovníka Katedry podnikových financií FPM EU v Bratislave na tému: „Modely analýzy a predikcie vývoja finančných trhov“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Vývoj, predikcia a obchodovanie s akciovými indexami na finančných trhoch“.


Habilitačné konanie - Jana Blštáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 7. decembra 2018 o 10.00 h (piatok) sa bude konať v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., verejná habilitačná prednáška Ing. Jany Blštákovej, PhD., pracovníčky Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave na tému: „Pripravenosť slovenských podnikov na riadenie novej generácie zamestnancov v podmienkach priemyslu 4.0“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Modely riadenia ľudských zdrojov v ére priemyslu 4.0“.


Inauguračné konanie - Pavol Kita

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 14. 1. 2019 o 10.00 h. sa v spoločenskej miestnosti  EU v Bratislave (SM I.), Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Kitu, PhD., docenta  na Katedre marketingu OF EU v Bratislave, na tému: „Obchodné modely v maloobchode – explikatívny faktor vývoja hodnotovej ponuky formátov predajní a rozvoja maloobchodnej siete“.


Habilitačné konanie - Marian Reiff

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (FHI EU v Bratislave) oznamuje, že dňa 24. januára 2019 o 10.00 h sa v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b v Bratislave uskutoční v študijnom odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitačná prednáška Analýza parametrov skrytého Markovovho modelu finančných časových radov a obhajoba habilitačnej práce Analýza parametrov skrytého Markovovho modelu Ing. Mariana Reiffa, PhD. pracovníka Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.


Habilitačné konanie - Tomáš Domonkos - Dňa 14.3.2019 VR fakulty rozhodla neudeliť titul docent

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 14. marca 2019 o 13,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Tomáša Domonkosa, PhD., odborného asistenta Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Rast v prospech chudobných v krajinách EÚ“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému "Inkluzívny rast a jeho ekonomické efekty v SR".


Habilitačné konanie - Pavol Konštiak

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 18. 10. 2018 o 10.00 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave (SM I.), Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Pavla Konštiaka, PhD., pôsobiaceho na Katedre marketingu, študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing; názov habilitačnej prednášky: „Teoretické a praktické aspekty merchandisingového manažmentu maloobchodnej jednotky“, názov habilitačnej práce: „Merchandisingový manažment maloobchodnej jednotky v podmienkach aktívneho predaja a udržateľnosti“.


Habilitačné konanie - Daniel Dujava

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 6. júna 2018 o 13,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Daniela Dujavu, PhD., odborného asistenta Katedry ekonomickej teórie na tému Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ a implikácie pre konvergenciu v ekonomickej výkonnosti a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému „Limity konvergencie nových členských štátov Európskej únie“.


Habilitačné konanie - Anna Hamranová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 5. apríla 2018 o 9.00 h sa bude konať, v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., verejná habilitačná prednáška Ing. Anny Hamranovej, PhD., pracovníčky Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave na tému: „Postoj manažmentu podnikov k iniciatívam informačného manažmentu“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Vybrané aspekty informačného manažmentu v podnikoch na Slovensku“.


Habilitačné konanie - Andrea Furková, Jančovičová

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysla vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. oznamuje, že dňa 7.12.2017 o 10:00 h sa v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b v Bratislave uskutoční v študijnom odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitačná prednáška Význam priestorových efektov v analýze inovačných aktivít regiónov EÚ a obhajoba habilitačnej práce Modely a metódy priestorovej ekonometrie Ing. Andrey Furkovej, PhD., pracovníčky Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.


Inauguračné konanie - Zuzana Hajduová, Kubinová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 28. septembra 2017 sa v spoločenskej miestnosti EU na prízemí (budova Rektorátu EU) bude konať pred Vedeckou radou FPM EU v Bratislave o 13.00 h inauguračná prednáška doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD., docentky Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach, na tému: „Ekonomické aspekty zvyšovania kvality produkcie“.


Habilitačné konanie - František Pollák

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 28. septembra 2017 v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. o 9.00 h verejná habilitačná prednáška PhDr. Františka Polláka, PhD., pracovníka Katedry podnikových financií FPM EU v Bratislave, na tému: „Evolučný vývoj vnímania reputácie v manažmente malých a stredných podnikov, a obhajoba habilitačnej práce na tému: Vybrané aspekty riadenia reputácie v prostredí internetu,“


Habilitačné konanie - Daniela Rybárová, rod. Bugárová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27. septembra 2017 v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. o 11.00 h verejná habilitačná prednáška Ing. Daniely Rybárovej, PhD., pracovníčky Katedry podnikovohospodárskej FPM EU v Bratislave, na tému: „Aplikovaná analýza rizika v podmienkach znaleckej praxe“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Využitie stresových techník v manažmente rizika podniku.“ 


Habilitačné konanie - Róbert Hanák

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27. septembra 2017 v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. o 9.00 h verejná habilitačná prednáška Ing. Róberta Hanáka, PhD., pracovníka Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, na tému: „Vplyv podnikateľských skúseností na kvalitu spracovania podnikateľského zámeru, a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Faktorová štruktúra akceptovaných a zamietnutých podnikateľských zámerov anjelskými investormi,“


Habilitačné konanie - Michal Tkáč

Predseda Vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 7. 7. 2017 o 8.00 hod. v malej aule Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach na Tajovského ulici č. 13  (vchod do budovy z Moyzesovej ul. č. 64) sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Michala Tkáča, PhD. pôsobiaceho na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Košiciach na tému: Postavenie podniku ako emitenta na trhu s dlhovými cennými papiermi a obhajoba habilitačnej práce s názvom: Dôvera ako faktor ovplyvňujúci emisie dlhopisov z pohľadu podniku.


Habilitačné konanie - Emília Duľová Spišáková

Predseda Vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 7. 7. 2017 o 10.00 hod. v malej aule Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach na Tajovského ulici č. 13  (vchod do budovy z Moyzesovej ul. č. 64) sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Emílie Duľovej Spišákovej, PhD. pôsobiacej na Katedre ekonómie PHF EU v Košiciach na tému: Využívanie fondov Európskej únie Slovenskou republikou v predchádzajúcom programovom období  a obhajoba habilitačnej práce s názvom: Výskum, vývoj a inovácie ako základ stratégie Európa 2020.


Habilitačné konanie - Peter Árendáš

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 6. decembra 2017 o 14,30 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Petra Árendáša, PhD., odborného asistenta Katedry bankovníctva a medzinárodných financií na tému: „Výskyt Halloween efektu na finančných trhoch a jeho využitie v rámci investičného procesu“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: „Finančné trhy a Halloween efekt“.


Inauguračné konanie - Dorčák

Predseda Vedeckej rady Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 21. júna 2017 (streda) o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., bude konať pred Vedeckou radou FPM EU v Bratislave inauguračná prednáška: doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., MSc. docent Katedry podnikových financií FPM EU v Bratislave, na tému: Analytický pohľad na podmienky maloobchodných sietí v odbytovom kanáli a porovnanie s podmienkami najväčšieho on-line maloobchodného predajcu.


Habilitačné konanie - Lábaj

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. marca 2016 o  9,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava,  verejná habilitačná prednáška Ing. Martina Lábaja, PhD., odborného asistenta Katedry hospodárskej politiky na tému „Dopady zmien v globálnych hodnotových reťazcoch na slovenskú ekonomiku: štruktúrna dekompozícia zmien v zamestnanosti a pridanej hodnote“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Štrukturálne aspekty ekonomického rozvoja. Slovenská ekonomika v globálnych súvislostiach"


Habilitačné konanie - Belanová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. marca  2016o 11,00  hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava,  verejná habilitačná prednáška Ing. Kataríny Belanovej, PhD., odbornej asistentky Katedry financií na tému: „Reálne opcie v investičnom rozhodovaní podnikov“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Investičné rozhodovanie podnikateľských subjektov".


Inauguračné konanie - Hanuláková

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. 10. 2015 o 10,00 h. sa v zasadacej miestnosti Auly EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD., pedagogickej pracovníčky Katedry marketingu, na tému: „Poradenstvo ako determinant efektívnej marketingovej činnosti“.


Habilitačné konanie - Vidová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 28. apríla 2016  o  09,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Jarmily Vidovej, PhD., odbornej asistentky Katedry hospodárskej politiky na tému „Investície do bývania v Slovenskej republike. Vybrané problémy“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania".


Habilitačné konanie - Ivanová - ukončená žiadosť


Inauguračné konanie - Harumová - ukončená žiadosť


Habilitačné konanie - Matušovičová

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 24. 9. 2015 o 10,00 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Moniky Matušovičovej, PhD., odbornej asistentky Katedry marketingu, na tému: „Špecifiká marketingu v segmente seniorov a zmeny marketingových koncepcií v kontexte starnutia populácie“ a obhajoba jej habilitačnej práce s názvom: „Teoretické a praktické aspekty marketingu seniorov“.


Habilitačné konanie - Grisáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27. augusta  2015  o 13.00 hsa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Nory Grisákovej, PhD., pracovníčky Katedry podnikovohospodárskej FPM EU v Bratislave, na tému: „Modely rovnováhy a stability s čiastočne diferencovanou produkciou na príklade trhu mobilných operátorov“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Modely trhovej rovnováhy v prostredí s čiastočnou  diferenciáciou produkcie firiem.


Habilitačné konanie - Knošková

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 30. 6. 2015 o 13,30 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ľubice Knoškovej, PhD., odbornej asistentky Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru, študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing; názov habilitačnej prednášky: „Riadenie inovačných procesov a faktory úspešnosti inovačných aktivít firiem v SR“, názov habilitačnej práce: „Riadenie inovačných procesov“.


Habilitačné konanie - Mišúnová-Hudáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. júna  2015 sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  o 9.00 h bude konať  verejné habilitačné prednášky Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD., pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, na tému: „Analýza konkurenčnej výhody v podnikoch SR“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Skúmanie konkurenčnej výhody v turbulentnom a zložitom podnikateľskom prostredí v podnikoch SR“.


Habilitačné konanie - Mišún

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. júna  2015 sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  o 11.00 h bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Juraj Mišún, PhD., pracovník Katedry manažmentu FPM  EU v Bratislave, na tému: Postoje manažérov a zamestnancov v role subjektu a objektu kontrolovania“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Externé kontrolovanie z pohľadu komerčnej sféry na území Slovenskej republiky“.


Inauguračné konanie - Pekár


Habilitačné konanie - Mucha


Habilitačné konanie - Péliová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 6. novembra 2015 o 10,00 hod. sa v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Jany Péliovej, PhD., odbornej asistentky Katedry financií na tému: „Správanie sa ekonomických subjektov v podmienkach limitovanej straty – experimentálny prístup“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: „Využívanie ekonomických experimentov vo verejných financiách“.


Habilitačné konanie - Ružeková

Habilitačné konanie - Stričík - nová žiadosť

Habilitačné konanie - Velichová

Habilitačné konanie - Orbánová

Inauguračné konanie - Polednáková

Habilitačné konanie - Žák

Habilitačné konanie - Miklošík

Habilitačné konanie – Hyránek

Habilitačné konanie – Dubcová

Habilitačné konanie – Manová

Inauguračné konanie – Tumpach

Habilitačné konanie – Meluchová

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť

Habilitačné konanie Megyesiová

Habilitačné konanie Szomolányi

Habilitačné konanie Chocholatá

Habilitačné konanie Romanová

Habilitačné konanie Sipková

Habilitačné konanie Čičková 

Habiltačné konanie Sika

Habilitačné konanie Šipikalová

Habilitačné konanie Baumöhl

Habilitačné konanie Lyócsa

Habilitačné konanie Výrost

Inauguračné konanie Kafková

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť  

Habilitačné konanie Labudová

Habilitačné konanie Czillingová

Habilitačné konanie Bobenič Hintošová

Habilitačné konanie Šipikal

Habilitačné konanie Hajduová

Habilitačné konanie Kašťáková

Inauguračné konanie Workie Tiruneh

Inauguračné konanie Ochotnický

Inauguračné konanie Čarnický

Inauguračné konanie Tvrdoň