Ekonomická univerzita v Bratislave svojich študentov každoročne vysiela okrem študijných pobytov aj na praktické stáže Erasmus+. Študenti tak majú možnosť prepojiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti, zlepšiť si jazykových schopnosti a získať neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí. Tie im potom dávajú konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania po ukončení školy.

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) podpísali 6. septembra 2018 memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedeckovýskumnej činnosti. Memorandum podpísali rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze.

Tím študentov študijného programu bankovníctvo Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. a Ing. M. Širaňovej, MA, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na medzinárodnej súťaži Rotman European Trading Competition (RETC 2018), tentokrát v Ríme v dňoch 23. – 25. augusta 2018.

Každoročne si vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity pripomína pamiatku svojich ôsmich študentov, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní a in memoriam im bol udelený titul Ing. 28. augusta 2018 sa prišli pokloniť ich pamiatke za vedenie univerzity prorektorka pre manažovanie akademických projektov Jana Peliová a prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš, za študentov členovia Študentského parlamentu EU v Bratislave Darina Capiaková (viceprezidentka ŠP EU a predsedníčka ŠP NHF), Viktória Jakubovičová (predsedníčka ŠP FPM) a Tomáš Mazán (podpredseda ŠP NHF).

Workshop je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa analýzou formálnych a neformálnych ekonomických inštitúcii. Poskytuje možnosti zdokonalenia sa v prezentácii vlastného výskumu a konzultácie s poprednými svetovými odborníkmi. Inštitút ponúka štipendiá pokrývajúce účasť na workshope. Deadline na podávanie prihlášok je 1. september.

BRATISLAVA. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizáciu českej a slovenskej spoločnosti, mala tragický vplyv nielen na politický, spoločenský, akademický a kultúrny život, ale aj súkromný život jednotlivcov žijúcich v Československu na ďalších 21 rokov.

Dňa 14. augusta 2018 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia z National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok pod vedením viceprezidenta univerzity Kasemsarna Chotchakornpanta.

Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela 20. augusta 2018 Dohodu o spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže. Zbor neustále vyvíja aktivity pri hľadaní možností spolupráce s vysokými školami na Slovensku. Dohodu podpísal rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan.

V dňoch 9. júla – 3. augusta 2018 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konal už 14. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy pre mexických študentov z partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mexiko. Program letnej školy otvoril a študentov na pôde univerzity privítal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Medzinárodný týždeň Ekonomickej univerzity v Bratislave bol na celoslovenskom inštruktážnom seminári pre koordinátorov programu Erasmus+ na vysokých školách ocenený ako príklad dobrej praxe. Odborný seminár organizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a konal sa v dňoch 25. – 26. júna 2018 na Univerzite J. Selyeho v Komárne.