Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal dňa 26. februára 2018 s radcom veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva Joaquínom Támarom Espotom dodatok zmluvy o prenájme nebytových priestorov EU  v Bratislave na Konventnej ulici. V uvedených priestoroch sídli od roku 2005 knižnica a didaktické centrum Španielskeho veľvyslanectva. 

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 8. a 9. februára v priestoroch univerzity (8. februára v priestoroch PHF v Michalovciach a 9. februára v priestoroch EU v Bratislave a PHF v Košiciach) záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného dňa pre uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave im boli predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

Po splnení podmienok 11 účastníkov kurzu Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel z poisťovní etablovaných na slovenskom trhu prebrali dňa 6. februára 2018 od garanta a lektora kurzu doc. Mgr. Vladimíra Muchu, PhD., z Fakulty hospodárskej informatiky  EU v Bratislave a Ing. Milana Staňa, riaditeľa BBS osvedčenia o úspešnom absolvovaní vzdelávania.

Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila od 6. do 10. februára 2018 pre zahraničných študentov z celého sveta Welcome Week - podujatie, ktoré už tradične otvára nový semester. EU v Bratislave bude v letnom semestri 2017/2018 novou alma mater pre takmer dve stovky študentov z 19 európskych a 7 mimoeurópskych štátov. Najpočetnejšie sú zastúpení študenti z Francúzska, Mexika a Španielska. O štúdium na univerzite prejavili záujem aj študenti z Fínska, Švajčiarska, Číny, Kene, či Indie.

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 9. februára 2018 od 9:00 do 13:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov) a v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave BBS ponúka veľmi žiadané špecializované štúdium „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“. Štvorsemestrálne štúdium pozostáva z tematických celkov zameraných na právne aspekty znaleckej činnosti, jednotlivé oblasti znaleckého odboru Ekonómia a manažment (účtovníctvo a daňovníctvo, kontroling, financie a personalistika), metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a jednotlivých zložiek majetku.

Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa 18. decembra 2017 vo Vígľaši konalo slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie za účasti predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady SR Ľubomíra Petráka a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmanovej.

V pondelok 8. januára 2018 otvoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, 8. ročník zimnej školy, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s francúzskou ESC Rennes School of Business a FPM EU v Bratislave. Vzdelávací program je určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych týždňov absolvujú výučbu zameranú na medzinárodný strategický manažment. Prednášajúcim z francúzskej strany je Marc Sinnassamy.