Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal memorandum o porozumení s Universiti Teknologi MARA (UiTM). Hostí UiTM v zastúpení rektora prijal dňa 3. júla 2019 Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Na rokovaní sa tiež zúčastnili Anetta ČAPLÁNOVÁ, koordinátorka projektu REPESEA a Ľubomír DARMO, manažér projektu REPESEA. Za UiTM boli na rokovaní prítomní Nor'Azam MASTUKI, dekan Arshad Ayub Graduate Business School a Syed Jamal Abdul Nasir bin SYED MOHAMAD, zástupca dekana.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 1. júla 2019 delegáciu z National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok pod vedením prezidenta prof. Kamphola PANYAGOMETHA. Na rokovaní boli prítomní tiež Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Anetta ČAPLÁNOVÁ, koordinátorka projektu REPESEA.

Slávnostnou imatrikuláciou študentov zahájila Bratislavská Business School v pondelok, 1. júla 2019, v poradí už 7. ročník Detskej ekonomickej univerzity. 52 čerstvých študentov si zapísalo prvú prednášku, ktorú viedla PaedDr. Janka Chládecká, PhD. na tému komunikácie a etikety.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO a rektor Budapest Business School (BGE) Balázs HEIDRICH podpísali dňa 20. júna 2019 v Budapešti memorandum o porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Budapest Business School. Rokovaní sa za hostiteľov zúčastnili Balázs HEIDRICH, rektor Budapest Business School, Krisztina SZEGEDI, prorektorka pre vedu, Zoltán SZABÓ, riaditeľ oddelenia medzinárodných vzťahov, Zsuzsanna GÉRING, riaditeľka výskumného centra FHERC (Future of Higher Education Research Centre) a Gábor KIRÁLY, prodekan pre výskum. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Ferdinand DAŇO, rektor EU v Bratislave, Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov.

V dňoch 17. – 19. júna 2019 sa na pôde EU v Bratislave uskutočnilo výročné zasadnutie Konzorcia pre medzinárodné dvojité diplomy - CIDD. S úvodným príhovorom vystúpil rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, ktorý vyzdvihol význam konzorcia a aktivity univerzity v oblasti dvojitých diplomov. Medzinárodnú spoluprácu prítomným delegátom predstavil Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Vyše 20 ukrajinských stredoškolákov v predposlednom ročníku štúdia z Charkova navštívila 14. júna 2019 EU v Bratislave. Každý zo študentov je víťazom jednej alebo niekoľkých predmetových olympiád , mnohí sú členmi Malej akadémie vied Ukrajiny. Študenti počas týždňa navštívili viaceré univerzity na Slovensku, kde sa oboznámili so systémom vysokoškolského štúdia. Predmetom návštevy na EU v Bratislave bola prezentácia univerzity, diskusia so zástupcami univerzity o možnostiach štúdia a prehliadka univerzitného kampusu. V mene rektora hostí prijal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

17 zástupcov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v dňoch 7. a 8. júna 2019 zúčastnilo dobrovoľníckej akcie organizovanej v rámci 13-teho ročníka projektu Naše mesto - Dni dobrovoľníctva Nadácie Pontis. Atraktívna akcia splnila nielen svoju primárnu misiu pomôcť v našom prípade revitalizácii environmentu v Petržalke, ale tiež po stránke výchovnej a edukačnej, keďže bola vzorom pre zúčastnených žiakov, škôlkarov a ich rodičov, učiteľov, manažmenty škôl, a čo naviac - personifikovala aj svoju diseminačnú celospoločenskú rolu, keďže sa realizovala v blízkom okolí Ekonomickej univerzity. Dobrovoľnícke aktivity oboch dní prebiehali v exteriéroch Petržalky, v lokalitách plných zelene a vysokej koncentrácie obyvateľov všetkých diverzitných kategórií.