Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Európskou asociáciou regionálnej vedy (ERSA) srdečne pozýva doktorandov a mladých výskumných pracovníkov na 31.ročník letnej školy ERSA, ktorý sa bude konať 1.-8.júla 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci ústrednej témy letnej školy „Regional Policy Analysis and Planning - Evaluation Theory and Practice“ budú vedené diskusie k najnovším poznatkom v teórii regionálnej politiky, jej implementácii a hodnoteniu. Pre viac informácií navštívte prosím web stránku letnej školy.

sú absolventi Univerzity tretieho veku Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. V stredu, 13. júna 2018, sa uskutočnila slávnostná promócia 21 absolventov UTV v programe Medzinárodný cestovný ruch a klient a v ročnom programe Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal dňa 7. júna 2018 v Šanghaji  memorandum o porozumení so Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE). Delegáciu EU v Bratislave prijal prezident SUIBE, prof. Guohong ZHU. Na stretnutí boli prítomní Nannan ZOU, riaditeľka oddelenia medzinárodnej spolupráce, Lingjie DAI, zástupkyňa oddelenia medzinárodnej spolupráce a prof. Che CHUNLI, ktorá sa vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti zameriava na región strednej a východnej Európy a v minulosti už spolupracovala s viacerými pedagógmi EU v Bratislave. Predmetom pracovného rokovania boli možnosti vzájomnej spolupráce. SUIBE ponúka viaceré spoločné študijné programy s univerzitami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade a Nemecku a podieľa sa na viacerých významných výskumných projektoch. Obidve strany zdôraznili, že potenciál spolupráce je veľký, keďže štruktúra oboch inštitúcií je veľmi podobná.

Na akademickej pôde Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU v Košiciach) sa uskutočnil v poradí 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA (MTS 2018) v dňoch 17. – 18. 05. 2018 a dňa 19. 05. 2018 v Užhorode na Ukrajine v priestoroch partnerskej Ekonomickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity.

V dňoch 10. – 14. apríla 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Asociáciou amerických geografov, na ktorej sa v spoločnej sekcii s názvom Politics of environmental changes: mapping the interactions between migration, territories and natural resources zúčastnil i tím vedcov zapojených do projektu EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics. Napriek tomu, že sa panel konal v skorých ranných hodinách, pritiahol pozornosť viacerých návštevníkov konferencie.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal dňa 5. júna 2018 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky na Slovensku, J.E. p. Yamilu Soniu Pitu Montes. Na stretnutí bol prítomný aj Dr. Mario Manuel Ares Sánchez z Ministerstva vysokoškolského vzdelávania Kuby.

V zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023 sa EU v Bratislave ako jediný signatár reprezentujúci Slovensko v iniciatíve OSN pod názvom UN PRME (Principles for Responsible Management Education, http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967) etabluje ako učiaca sa organizácia v zmysle celoživotného vzdelávania podporujúca kultúru kvality a inovácie.

Ekonomická univerzita v Bratislave vzdelávaním aktívne podporuje aj rozvoj medzigeneračných vzťahov v spoločnosti. Využíva pritom ako osvedčenú platformu „Univerzitu tretieho veku“ (UTV), ktorá slúži na záujmové vzdelávanie starších spoluobčanov – seniorov, na podporu ich sociálnych kontaktov, aktívneho životného štýlu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ekonomická univerzita v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

Podkategórie