Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už po druhýkrát úspešne zrealizovali kurz pod názvom: „Atribúty podnikania v zahraničnej praxi“, v gestorstve doc. Ing. Mgr. Gabriely Dubcovej, PhD. a koordinovaný Ing. Janou Kissovou, PhD.

Počas letného semestra akademického roka 2023/2024 mali študenti viacerých fakúlt EUBA možnosť absolvovať tento výberový predmet. Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov s pôsobením podnikov v zahraničí prostredníctvom zastupiteľských inštitúcií – rôznych veľvyslanectiev v rámci krajín EÚ, aj mimo nej. Získali poznatky o podstate podnikania v konkrétnej krajine, oboznámili sa s formami pôsobenia na zahraničných trhoch, legislatívou, daňovým a odvodovým zaťažením, ochranou spotrebiteľa, financovaním a vzdelávaním a ďalšími atribútmi podporujúcimi zodpovedné podnikateľské aktivity podnikov a ich udržateľný rozvoj.

Obsah prednášok bol bližšie tematicky zameraný na nasledujúce oblasti:

 • Konkrétna krajina a jej determinujúce reálie člena európskeho/svetového hospodárstva.
 • Konkrétna krajina a jej najdôležitejšie spoločné politiky EÚ/iných zoskupení.
 • Vybrané (relevantné) hospodárske politiky konkrétnej krajiny.
 • Podpora podnikania v konkrétnej krajine.
 • Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť.
 • Daňová politika v konkrétnej krajine.
 • Sociálna politika v konkrétnej krajine.
 • Životné prostredie a jeho ochrana.
 • Konkrétna krajina vo vzťahu k rozpočtu EÚ a financovanie z EÚ/ event. iných zoskupení.
 • Konkrétna krajina a jej zahraničná a bezpečnostná politika s akcentom na ekonomiku a financovanie.
 • Vzdelávanie v konkrétnej krajine, špeciálne v oblasti ekonomiky a manažmentu.
 • ESG/spoločenská zodpovednosť podnikov/udržateľný rozvoj podnikov v konkrétnej krajine.

 

Študenti veľmi pozitívne prijali realizované prednášky, mali možnosť diskutovať priamo s veľvyslancami a ekonomickými diplomatmi z rôznych európskych krajín, aj mimo EÚ, ocenili empatický a profesionálny prístup prednášajúcich, ktorými boli:

 • Rastislav Chovanec, štátny tajomník MZVaEZ SR – otvorenie kurzu,
 • Roman Bužek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Nórskom kráľovstve a v Islandskej republike & Dominika Francúzová, referentka pre obchodno-ekonomickú agendu,
 • Marián Jakubócy, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Nemecku,
 • Ingrid Brocková, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Českej republike,
 • Daniel Ország, zástupca veľvyslanca SR v Bulharsku,
 • Peter Zeleňák, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku,
 • Adriána Dubeňová, ekonomická diplomatka Veľvyslanectva SR v Rakúsku,
 • Rastislav Hindický, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Argentíne,
 • Juraj Tomaga, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Španielskom kráľovstve,
 • Tibor Králik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Portugalsku,
 • Miriam Chlupíková, ekonomická diplomatka Veľvyslanectva SR v Taliansku ,
 • Nina Spišiak, ekonomická diplomatka Veľvyslanectva SR v Spojenom kráľovstve,
 • Andrea Elscheková Matisová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Poľsku & Dagmar Urbanová, ekonomická diplomatka Veľvyslanectva SR v Poľsku & Oskar Elschek, diplomat Veľvyslanectva SR v Poľsku,
 • Marek Brieška, zástupca veľvyslankyne SR v Helénskej republike,

Po ukončení prednášok študenti spracovali záverečné prezentácie z vybranej krajiny.

Všetkým zainteresovaným veľvyslancom a ekonomickým diplomatom patrí poďakovanie za ich erudované prednášky, inšpiratívnu angažovanosť v prospech študentov, priateľskú empatickú komunikáciu, a celkovo za veľmi atraktívny originálny motivačný vklad pre výchovu a vzdelávanie mladých odborníkov v oblasti diplomacie, ale tiež za formovanie spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti.

Veríme, že kurz bude aj naďalej úspešný a bude sa tešiť veľkej obľube.

Kurz Atribúty podnikania v zahraničnej praxi APZP24

Kurz Atribúty podnikania v zahraničnej praxi APZP24

Kurz Atribúty podnikania v zahraničnej praxi APZP24

Kurz Atribúty podnikania v zahraničnej praxi APZP24

Kurz Atribúty podnikania v zahraničnej praxi APZP24

Kurz Atribúty podnikania v zahraničnej praxi APZP24

Kurz Atribúty podnikania v zahraničnej praxi APZP24