Ekonomická univerzita v Bratislave v súvislosti s ukončením funkčného obdobia niektorých členov Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (3 obsadzované miesta od 17. 12. 2024).

V súlade § 40 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o vysokých školách“), ktorou sa upravujú kompetencie správnej rady verejnej vysokej školy a určujú pravidlá jej kreovania, vyhlasuje Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej aj ako „EU v Bratislave“) výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Subjekty oprávnené predkladať návrhy (navrhovateľ)

Návrhy kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave predkladajú Akademickému senátu EU v Bratislave právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií (§ 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie, ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie, divadlá.

Návrhy kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave podáva navrhovateľ (subjekt oprávnený predkladať návrhy) prostredníctvom štatutárnej osoby alebo ním poverený zamestnanec alebo zastupujúca osoba, tzv. kontaktná osoba, ktorá poverenie potvrdí priložením prílohy 3 (scan dokumentu – vlastnoručne podpísané poverenie na podanie návrhu na kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave). Dokument vyžaduje vlastnoručný podpis štatutárnej osoby bez potreby notárskeho overenia. 

 

Všeobecné predpoklady a podmienky kandidátov (navrhovaná osoba)

V zmysle zákona o vysokých školách členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Za člena Správnej rady EU v Bratislave možno zvoliť len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Funkcia člena Správnej rady EU v Bratislave je v zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti EU v Bratislave, ktorá nie je fakultou; členmi Správnej rady EU v Bratislave nesmú byť ani ich závislé osoby [§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 344/2017 Z. z.].

Funkcia člena Správnej rady EU v Bratislave je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci EU v Bratislave a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

Študentská časť Akademického senátu EU v Bratislave môže zvoliť jedného člena Správnej rady EU v Bratislave aj z členov akademickej obce EU v Bratislave okrem členov Akademického senátu EU v Bratislave.

 

Spôsob predkladania návrhov

Návrh na kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave musí obsahovať:

  • profesijný životopis navrhovanej osoby,
  • súhlas navrhnutého kandidáta s nomináciou (príloha 1),
  • čestné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena Správnej rady EU v Bratislave, že spĺňa podmienky členstva v Správnej rade EU v Bratislave a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v Správnej rade EU v Bratislave, obsahujúce zároveň vyhlásenie o spracovaní osobných údajov kandidáta na účely výberu členov správnej rady (príloha 2).

Kompletné návrhy je možné podávať Akademickému senátu EU v Bratislave v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Návrh na kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave“ na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Akademický senát EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5

Predkladateľ návrhu je povinný na prednej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoj názov, resp. obchodné meno a úplnú adresu.

 

Termín na predkladanie návrhov

Návrhy na kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave možno predkladať v termíne  

od 4. júna 2024 do 4. júla 2024.

 

Vyhodnotenie návrhov

V zmysle § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách Akademický senát EU v Bratislave zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena Správnej rady EU v Bratislave dvoch kandidátov a študentská časť Akademického senátu EU v Bratislave zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov jedného kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave.

Po voľbe kandidátov zorganizuje EU v Bratislave verejné vypočutie kandidátov.

Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda Akademického senátu EU v Bratislave na vyjadrenie ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR návrh kandidátov zvolených Akademickým senátom EU v Bratislave.

Ak sa minister školstva, vedy, výskumu a mládeže SR k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril.

Po uplynutí tejto lehoty rozhodne Akademický senát EU v Bratislave tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby.

Ak Akademický senát EU v Bratislave nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, opakuje sa uvedený postup z pôvodne doručených návrhov na kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave.

 

V Bratislave dňa 30. mája 2024

 

Príloha 1 - Súhlas s nomináciou za kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave

Príloha 2 - Čestné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena Správnej rady EU v Bratislave

Príloha 2a - Čestné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena Správnej rady EU v Bratislave, v prípade ak je navrhovaný člen Správnej rady členom akademickej obce EU v Bratislave

Príloha 3 - Splnomocnenie