Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 16. mája 2019 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indonézie na Slovensku, J.E. pani Adiyatwidi Adiwoso ASMADY. Veľvyslankyňu sprevádzala pani Lely MEILIANI, radkyňa indonézskeho veľvyslanectva pre ekonomické a kultúrne záležitosti.

Študentka Katedry štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Bc. ROMANA ŠIPOLDOVÁ sa prebojovala do TOP 10 študentov z celého sveta v kategórii SAS Student Ambassadors a aktívne sa zúčastnila najväčšej analytickej udalosti roka SAS GLOBAL FORUM 2019 v americkom meste Dallas (Texas).

Na základe úspešných rokovaní vedenia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v Prahe podpísali dňa 14. 5. 2019 pri svojej návšteve VŠE v Prahe rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, Peter Drábik s rektorkou VŠE v Prahe, Hanou Machkovou a dekanom Fakulty podnikohospodářské VŠE v Prahe, Ivanom Novým, “Zmluvu o poskytovaní študijného programu typu double degree”. Ide o prvú dohodu o dvojitom diplome na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Dňa 9. mája 2019 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia zo Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) pod vedením dekana International Business School (IBS) Jianzhong HUANGA. Rokovania sa za SUIBE zúčastnili Quan JIN, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, Yuhong SHANG, riaditeľ Centra pre Strednú a Východnú Európu a Chunli CHE, koordinátorka spolupráce s EUBA. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy, Peter DRÁBIK, dekan OF, Paulína KRNÁČOVÁ, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR OF a Jozef ORGONÁŠ, prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality OF.

Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnilo stretnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy, pána Matúša Valla, s rektormi najväčších bratislavských univerzít – Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinandom Daňom, Univerzity Komenského v Bratislave – Marekom Števčekom, Slovenskej technickej univerzity – Miroslavom Fikarom a s predsedom Slovenskej akadémie vied – Pavlom Šajgalíkom.

Protokol o výsledku volieb členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023

Navrhnutí kandidáti za členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave získali vo voľbách uskutočnených dňa 25. 4. 2019 nasledovný počet hlasov:

V rámci predmetu Diplomacia v praxi sa 16. apríla 2019 konala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave prednáška veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J.E. pána Alexandra HOFFETA. Švajčiarsky veľvyslanec predstavil študentom zahraničnú politiku Švajčiarska, najmä politické a ekonomické vzťahy, vzťah k Európskej únii, ktorá pre Švajčiarsko predstavuje strategického partnera a to najmä vďaka kultúrnej a geografickej blízkosti. Obohatením bolo aj získanie poznatkov o projektoch s podporou švajčiarskeho finančného mechanizmu na Slovensku, ktoré sa, okrem iného, zameriavajú aj na oblasť ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva, posilnenie demokracie a sociálnej ochrany. Dôležitou súčasťou prednášky bol aj prehľad aktuálnych výziev, ovplyvnených vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie či rastúcej pozície populizmu v európskych krajinách. Otázky, ktoré v závere prednášky položili zúčastnení študenti, sa týkali fungovania priamej demokracie realizovanej v politickom systéme Švajčiarska po desaťročia, rastúcej pozícii populizmu, migračným tokom z tretích krajín, spolupráci s ostatnými krajinami svetového politického systému či polemike ako začleniť kultúrne aspekty minorít medzi dominantnú kultúru.

Zoznam kandidátov navrhnutých za členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave

Volebná komisia overila všetky predložené návrhy na kandidátov za členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave a oznamuje, že za jednotlivé obvody sú navrhnutí nasledovní kandidáti:

Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila 31. marca 2019 po prvýkrát projekt Central Europe Connect v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU / Vienna University of Economics and Business a SGH / Warsaw School of Economics. Študenti týchto inštitúcií spolu so študentmi EU v Bratislave získajú počas troch intenzívnych týždňov výučby a spoločných projektov prehľad o fungovaní ekonomík strednej Európy.