9. decembra 2014 navštívil EU v Bratislave splnomocnený a mimoriadny veľvyslanec Gruzínskej republiky na Slovensku, J. E. Alexander Nalbandov v sprievode 1. tajomníčky veľvyslanectva, pani Juliety Svanidze. Hostí prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. Jana Lenghardtová.

3. decembra 2014 Ekonomická univerzita v Bratislave na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírenú o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave Ing. Michalovi Kováčovi, CSc., prvému prezidentovi Slovenskej republiky, a doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc., predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

2. decembra 2014 navštívil EU v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kanady na Slovensku so sídlom vo Viedni J. E. pán Mark Bailey. Počas prijatia prorektorkou pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave doc. PhDr. Janou Lenghardtovou, PhD., boli prerokované možnosti spolupráce univerzity s kanadskými VŠ.

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Ekonomická univerzita v Bratislave a Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave usporiadali 27. novembra 2014 pri príležitosti prezentácie deviatej publikácie v sérii konferenciu VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Oživenie globálnej ekonomiky, reálne trendy a rizikové faktory.

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave odovzdal 26. novembra 2014 rektor univerzity prof. Rudolf Sivák menovací dekrét Ing. Jitke MELUCHOVEJ, PhD. Vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. novembra 2014 získala doc. Meluchová z Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave v študijnom odbore 3.3.12 Účtovníctvo.

26. novembra 2014 sa konala prednáška pána Jensa Kellerbacha člena predstavenstva pre finančnú oblasť vo Volkswagene Slovakia s názvom Sustainable Controlling as Part of Flexible Car Production. Súčasťou prednášky boli informácie o možnostiach praxe vo Volkswagen Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle.

Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov odovzdal 26. novembra 2014 rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák vymenúvací dekrét na funkčné obdobie od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2018 novozvolenému dekanovi FAJ EU v Bratislave PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra ekonomickej teórie organizovala 13. a 14. novembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu Ekonomická teória a ekonomická realita 2014. V rámci konferencie vystúpil 14. novembra 2014 v aule univerzity s prednáškou na tému „25 rokov od pádu komunizmu“ prof. Václav Klaus, prezident ČR v rokoch 2003 – 2013.

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave zorganizovalo 13. – 14. novembra 2014 už 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2014. Na konferencii prezentovalo viac ako 80 študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov najnovšie poznatky v študijných odboroch ekonómie a manažmentu.

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave usporiadala 6. novembra 2014 už 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnili hostia z Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ruska, Česka a Ukrajiny, otvorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. Jana Lenghardtová.

Generálny tajomník Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj Ángel Gurría prišiel na Slovensko osobne prezentovať nové dáta, závery a odporúčania OECD pre Slovensko. 5. novembra 2014 navštívil aj Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde predniesol správu OECD „Ekonomický prehľad SR 2014“.