Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe skutočnosti, že vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, ktorá platí od 12. marca 2020 od 6.00 hodiny a ktorej „cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR“ a na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 12. 3. 2020 vydáva

 

opatrenie rektora č. 4/2020

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 3/2020 vydané dňa 11. marca 2020:

 1. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
 2. Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na treťom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách. Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
 3. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na Univerzite tretieho veku a rušia sa všetky aktivity UTV organizované Ekonomickou univerzitou v Bratislave (vo všetkých vzdelávacích strediskách).
 4. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov. Odporúča sa študentom komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky. Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
 5. Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia zasadnutia všetkých samosprávnych orgánov aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií), štátne skúšky (na všetkých stupňoch štúdia), obhajoby dizertačných prác, habilitačné a inauguračné konania.
 6. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch univerzity v Bratislave aj v Košiciach, organizované univerzitou aj inými subjektami.
 7. Študentom (okrem zahraničných študentov) ubytovaným v študentských domovoch univerzity sa nariaďuje do nedele 15. marca 2020 do 12.00 hodiny opustiť študentské domovy. Toto nariadenie platí pre všetkých slovenských študentov bez výnimky!!!
 8. S okamžitou platnosťou sa zakazujú návštevy v študentských domovoch univerzity.
 9. Od utorka 10. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice.
 10. Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky plánované prijatia akýchkoľvek zahraničných partnerov a študentov.
 11. Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky zahraničné pracovné cesty zamestnancov.
 12. S okamžitou platnosťou do odvolania sa rušia pobyty študentov do zahraničia v súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v zahraničí).
 13. Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej mociv prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci, s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov.
 14. Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 9. marca 2020 vrátili z pobytu v zahraničí sa nariaďuje rešpektovať verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a zostať najmenej 14 dní po návrate v domácej izolácii. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť elektronicky aj príslušnému vedúcemu zamestnancovi; študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému študijnému oddeleniu; študentom medzinárodných mobilít Oddeleniu medzinárodnej mobility univerzity.
 15. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce dohodnúť s im podriadenými pedagogickými a vedeckovýskumnými zamestnancami prácu doma s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.
 16. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) a § 142 ods. 3 Zákonníka práce poskytnúť im podriadeným nepedagogickým a nevýskumným zamestnancom pracovné voľno. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.
 17. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia otváracie hodiny v bufete v budove V1 (Národohospodárska fakulta a Obchodná fakulta).
 18. Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia otváracie hodiny v bufete v budove V2 (rektorát) a ruší sa poskytovanie stravy v bufete v budove V2.
 19. Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa ruší prevádzka v budove Školička, v telocvični Horský park, v zariadeniach Virt, Jarabá a Pokrok.
 20. Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa zakazuje vstup do budovy V1 a V2, do budovy Školička. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.
 21. Nariaďuje sa sprísniť denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách univerzity podľa odporúčaní MZ SR.

Harmonogram akademického roka sa zatiaľ nemení a všetky termíny vyplývajúce z neho zostávajú v platnosti. O prípadnej úprave harmonogramu akademického roka budú zamestnanci aj študenti včas informovaní.

Uvedené opatrenia môžu byť zmenené, resp. doplnené v závislosti od vývoja situácie.

Upozorňujeme všetkých zamestnancov aj študentov na nutnosť zodpovedného prístupu a obozretnosť pri prejavení akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia a na vzájomné pripomínanie preventívnych opatrení.

Zodpovedných zamestnancov žiadame, aby s týmito opatreniami oboznámili personál, ktorý nemá prístup k počítaču.

Medzi všeobecné opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd patria:

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • v prípade choroby liečenie doma,
 • zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • zostať najmenej dva týždne po návrate z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu v izolácii,
 • vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom s ľuďmi, v nevyhnutnom kontakte treba nosiť ochranné rúško.

 

Bratislava 12. 3. 2020

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave