32 firiem, top zamestnávateľov a personálnych agentúr prišlo 10. marca 2015 už po šiesti krát na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, aby jej študentom posledných ročníkov ponúkali pracovné pozície alebo brigády. No nie iba to. Budúci absolventi si mohli „nanečisto" vyskúšať komunikáciu priamo s personálnymi pracovníkmi, ktorí im, ak si ich doniesli, poradili s napísaním životopisu a motivačného listu.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., prijal 3. marca 2015 veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J. E. pána Alexandra Wittwera. V priebehu prijatia posúdili stav spolupráce EU v Bratislave s partnermi vo Švajčiarsku a s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie v Bratislave.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky, J. E. pani Loipa Sánchez Lorenzo navštívila EU v Bratislave 24. februára 2015. Zahraničného hosťa prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD. Počas prijatia boli diskutované otázky ďalšieho rozvoja spolupráce EU v Bratislave s vysokými školami na Kube, ako aj ďalšia spolupráca s kubánskym veľvyslanectvom v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky uzavreli zmluvu o vyhotovení vedeckej štúdie Spracovateľský priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja. Zmluvu podpísal 24. februára 2015 za Ekonomickú univerzitu v Bratislave rektor prof. Ferdinand Daňo a čestný prezident Ing. Milan Cagala v zastúpení prezidenta ZSP SR Ing. Alexeja Beljajeva.

20. februára 2015 rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., prijal laureátov projektu G7 – Les Meilleurs spolu s predsedom poroty Mgr. Ľubomírom Jančokom a gestormi projektu, profesormi francúzskeho jazyka a kultúry FAJ prof. PhDr. Štefanom Povchaničom CSc., PhDr. Ivetou Rizekovou PhD., a PhDr. Jozefom Mruškovičom.

Promócie absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment v nemeckom jazyku sa konali 20. februára 2015 už po 11-krát. 12 absolventovi si prevzalo z rúk prof. Michala Fendeka diplom inžiniera a prof. Ralfa Ebelinga z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu diplom Master of Science.

17. februára 2015 otvoril svojou prednáškou o zahraničnej politike USA a slovensko-amerických vzťahoch nový cyklus prednášok v rámci predmetu vyučovaného v angličtine Diplomacy in Practice zástupca veľvyslanca USA v SR, pán Norman Thatcher Scharpf. Po úvodnom slove živo diskutoval so slovenskými a zahraničnými študentmi o aktuálnych otázkach medzinárodných vzťahov.

16. februára 2015 navštívil EU v Bratislave nový veľvyslanec SRN, J. E. Dr. Thomas Gustav Götz. Cieľom jeho návštevy bolo predstaviť sa, zoznámiť sa s novým rektorom EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., ako aj nadviazať na predchádzajúcu spoluprácu medzi Veľvyslanectvom SRN a EU v Bratislave.

Začiatkom februára 2015 sa, tak ako každý rok, konal pre záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave informačný deň. Skoro 1 000 budúcich študentov univerzity privítal nový rektor EUBA prof. Ferdinand Daňo a po ňom noví dekani stručne predstavili svoje fakulty. Prodekani pre vzdelávanie poskytli záujemcom o štúdium na EUBA podrobné informácie o možnostiach štúdia.

Na prvom zasadnutí nového vedenia EU v Bratislave odovzdal nový rektor univerzity prof. Ferdinand Daňo vymenúvacie dekréty novým prorektorom EU v Bratislave: doc. Denise Čiderovej, prorektorke pre vedu a doktorandské štúdium; doc. Zuzane Juhászovej, prorektorke pre vzdelávanie; Mgr. Borisovi Mattošovi, prorektorovi pre medzinárodné vzťahy; doc. Jane Mikócziovej, prorektorke pre manažovanie akademických projektov a prof. Rudolfovi Sivákovi, prorektorovi pre rozvoj univerzity.

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval nových rektorov piatich vysokých škôl. Menovací dekrét si v Prezidentskom paláci 29. januára 2015 prevzal aj prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Prezident zablahoželal vymenovaným a poprial im veľa úspechov pri zvyšovaní kvality vzdelávania mladých ľudí a zlepšovaní mena celého vysokého školstva.

Na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave odovzdali rektor univerzity Dr.h.c. prof. Rudolf Sivák a syn prof. Imricha Karvaša doc. Milan Karvaš Ceny Imricha Karvaša: cenu za najlepšiu dizertačnú prácu v akademickom roku 2013/2014 Ing. Romane Olexovej, PhD., z Obchodnej fakulty a cenu za najlepšia diplomovú prácu Ing. Ladislavovi Pančíkovi z Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.