Konferencie sa zúčastnilo 35 prednášajúcich zo Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Holandska, SRN, Švédska, UK, USA, Kanady a Nového Zélandu. Plenárnu prednášku predniesol prof. Július Horváth z CEU Budapest.

„Pred 10. rokmi predstavovalo pre Slovensko členstvo v Európskej únii nové možnosti rozvoja na poli demokracie a trhovej ekonomiky. Práve európska solidarita umožnila Slovensku, a celkovo vtedy desiatim krajinám, začleniť sa do únie veľmi rýchlo. Kríza však otriasla jej hlavnými konceptmi,“ tvrdí Georgios Zavvos. Prvý vyslanec EÚ na Slovensku a terajší poradca pre právne záležitosti Európskej komisie v utorok 29. apríla 2014 vystúpil v rámci semináru Európska integrácia po kríze: Strastiplná cesta od bankovej k politickej únii. Zorganizovala ho Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor honoris causa José Manuelovi Barrosovi, predsedovi Európskej komisie. Čestný titul si prevzal v pondelok 28. apríla 2014 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk jej rektora Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady EU v Bratislave, rozšíreného o vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Na zasadnutí VR EU v Bratislave odovzdal syn prof. Imricha Karvaša Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Lukášovi Herbrikovi a dizertačnú prácu Ing. Lenke Tkáčovej, PhD.

Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme budú realizovať Národohospodárska fakulta EU a Právnická fakulta UK. Program predstavuje novinku v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár (Bc.). Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických disciplín, ale získajú aj adekvátne právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.

Rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfovi Sivákovi bol 19. decembra 2013 v Poľsku udelený čestný titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.) Ekonomickej univerzity v Krakove za osobný prínos k rozvoju spolupráce oboch univerzít, ako aj spolupráce fakúlt, hlavne Národohospodárskej fakulty a Fakulty ekonómie a medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Krakove.

Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od produkcie až po zamestnanosť. Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by tieto ukazovatele skonkretizovala a reálne znázornila úlohu automobilového odvetvia v našej spoločnosti, zadal odborníkom z Ekonomickej univerzity v Bratislave Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Dobrý pocit z pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Aj taká bola dnešná Študentská kvapka krvi, ktorú  pravidelne organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Národnou transfúznou službou, Červeným krížom a Študentským parlamentom EU v Bratislave. Počas dnešného dopoludnia prišlo do Auly EU v Bratislave darovať krv viac ako 40 študentov.