Rektor EU v Bratislave odovzdal 28. januára 2015 na zasadnutí členov vedenia univerzity menovacie dekréty s platnosťou od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 zvoleným dekanom EU v Bratislave: NHF – Univ. prof. Mikulášovi Luptáčikovi, OF – doc. Štefanovi Žákovi, FHI – prof. Ivanovi Brezinovi, FPM – prof. Petrovi Markovičovi a PHF – doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

Na spoločnom zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave a vedenia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 21. januára 2015 podpísali rektor univerzity Rudolf Sivák a predseda SOPK Peter Mihók Dohodu o partnerskej spolupráci medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Návšteva Dr. Kjella Knudsena, nového mentora EU v Bratislave pre medzinárodnú akreditáciu, sa konala v dňoch 11. – 16. januára 2015. Dr. Kjell Knudsen z Labovitz School of Business and Economics, University of Minnesota Duluth navštívil EU v Bratislave, aby zhodnotil doterajší priebeh medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB International, ako aj spôsobilosti na akreditáciu, jej rozsah a ďalšie kroky v procese akreditácie.

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave odovzdal 17. decembra 2014 vymenúvací dekrét riaditeľovi Výskumno-vzdelávacieho centra bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany doc. Ing. Matejovi Polákovi, CSc., víťazovi výberového konania. Centrum je inovačným pracoviskom EU v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty BERG a podnikovej praxe so zameraním na oblasť využitia obnoviteľných nosičov energie. 

17. decembra, na poslednom zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave v roku 2014, si prevzali dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu DOCENT: Ing. Silvia MEGYESIOVÁ, PhD., (z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku s účinnosťou od 1. januára 2015 a Ing. Štefan ŽÁK, PhD., (z Obchodnej fakulty EU v Bratislave).v študijnom odbore 3.3.10 Obchod a marketing s účinnosťou od 1. januára 2015.

16. decembra 2014 navštívil univerzitu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarska, J. E. Alexander Wittwer. Počas prijatia prorektorkou pre medzinárodné vzťahy, doc. Janou Lenghardtovou bol oboznámený s históriou a súčasnosťou EU v Bratislave. V neformálnom rozhovore boli posúdené možnosti ďalšej spolupráce veľvyslanectva Švajčiarska s EUBA.

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave privítala 13. decembra 2014 v rámci bilaterálnej spolupráce 23 študentov z rakúskeho Eisenstadtu a pripravila pre nich celodenný program. Hostí privítal a univerzitu, ako aj fakultu, predstavil dekan FAJ EUBA Radoslav Štefančík. Velvyslankyňa Rakúskej republiky J. E. Regina Rusz informovala o vzájomných kultúrnych a hospodárskych vzťahoch oboch krajín.

11. decembra 2014 navštívili EU v Bratislave predstavitelia partnerskej Univerzity Tianjin z ČĽR: prof. Hu Wenping, dekan School of Science, doc. Li Quingfeng, vedúci katedry School of International Education, Dr. Yang Fuling, riaditeľka Oddelenia medzinárodnej spolupráce.

11. decembra 2014 sa konali už 11-krát štátne skúšky bilaterálneho študijného programu druhého stupňa Medzinárodný finančný manažment, ktorý Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu a ktorého absolventi získajú dvojité diplomy.