Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov odovzdal 26. novembra 2014 rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák vymenúvací dekrét na funkčné obdobie od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2018 novozvolenému dekanovi FAJ EU v Bratislave PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra ekonomickej teórie organizovala 13. a 14. novembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu Ekonomická teória a ekonomická realita 2014. V rámci konferencie vystúpil 14. novembra 2014 v aule univerzity s prednáškou na tému „25 rokov od pádu komunizmu“ prof. Václav Klaus, prezident ČR v rokoch 2003 – 2013.

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave zorganizovalo 13. – 14. novembra 2014 už 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2014. Na konferencii prezentovalo viac ako 80 študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov najnovšie poznatky v študijných odboroch ekonómie a manažmentu.

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave usporiadala 6. novembra 2014 už 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnili hostia z Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ruska, Česka a Ukrajiny, otvorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. Jana Lenghardtová.

Generálny tajomník Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj Ángel Gurría prišiel na Slovensko osobne prezentovať nové dáta, závery a odporúčania OECD pre Slovensko. 5. novembra 2014 navštívil aj Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde predniesol správu OECD „Ekonomický prehľad SR 2014“.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Malajzie v SR, J. E. Dato′ Selwyn Vijayarajan Das, navštívil 4. novembra 2014, pri príležitosti prednášky v rámci cyklu Diplomacia v praxi ako prvý malajzijský veľvyslanec Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Výsledkom rokovania Taleba Rifaia s rektorom EU v Bratislave je príprava podpisu memoranda. V zmysle tohto dokumentu budú mať výborní študenti možnosť absolvovať odborné stáže na pôde UNWTO v Madride a Ekonomická univerzita v Bratislave sa stane súčasťou reťazca škôl pod záštitou UNWTO.

EU v Bratislave privítala 28. októbra 2014 významného predstaviteľa cestovného ruchu, generálneho tajomníka svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) pána Taleba Rifaia. Vo svojej prednáške pre viac ako päťsto študentov, zástupcov miest a obcí, hotelov a cestovných kancelárií definoval päť kľúčových oblastí udržateľného rozvoja cestovného ruchu vo svete, v jednotlivých svetových regiónoch i na Slovensku.

Na zasadnutí kolégia rektora EUBA 23. októbra 2014 sa odovzdávali ocenenia študentov za ŠVOČ v akademickom roku 2013/2014. Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedecko-odbornú činnosť získali: Martin Nebesník (NHF) za prácu: Odlišnosti daňového systému vo vybraných štátoch Európskej únie s dôrazom na nižšie vládne úrovne a Bc. Ivana Chovancová (FMV) za prácu: Index RCA a komparatívne výhody Slovenskej republiky.

Na zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave si prevzali dekréty noví docenti: v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitáciu úspešne ukončila Ing. Michaela Chocholatá, PhD., ktorá sa habilitovala prácou Vybrané prístupy k analýze výmenných kurzov a ich interakcií a v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitáciu úspešne ukončil Ing. Karol Szomolányi, PhD., ktorý sa habilitoval prácou Analýza slovenskej ekonomiky – teoretické východiská v rámci dynamického modelu všeobecnej rovnováhy.

Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizoval 21. októbra 2014 vedeckú konferenciu Kľúčové problémy súčasnosti z hľadiska slovenskej a globálnej ekonomiky. Konferenciu otvoril a jej účastníkov privítal rektor univerzity prof. Rudolf Sivák. Na vedeckej konferencii bola prezentovaná nová publikácia ÚEaM: Tektonické zmeny v globálnej ekonomike.