Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 v záujme zníženia rizika jeho šírenia vydáva

 

opatrenie rektora č. 3

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia vydané dňa 8. marca 2020:

 1. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
 2. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na Univerzite tretieho veku a rušia sa všetky aktivity UTV organizované Ekonomickou univerzitou v Bratislave (vo všetkých vzdelávacích strediskách).
 3. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa rušia konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov. Odporúča sa študentom komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky. Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
 4. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch univerzity v Bratislave aj v Košiciach, organizované univerzitou aj inými subjektami.
 5. Študentom ubytovaným v študentských domovoch (s výnimkou zahraničných študentov) sa dôrazne odporúča opustiť počas prerušenia výučby študentské domovy. V prípade výskytu nákazy v danom študentskom domove sa budú musieť študenti podrobiť karanténnemu režimu a daný študentský domov bude uzavretý.
 6. S okamžitou platnosťou sa zakazujú návštevy v študentských domovoch univerzity.
 7. Od utorka 10. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa rušia prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice.
 8. Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky plánované prijatia zahraničných partnerov a študentov z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.
 9. Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky zahraničné pracovné cesty zamestnancov.
 10. S okamžitou platnosťou do odvolania sa rušia pobyty študentov do zahraničia v súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v zahraničí).
 11. Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci, s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov.
 12. Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 9. marca 2020 vrátili z pobytu na území ČĽR, Kórejskej republiky, Iránu a Talianska do SR sa nariaďuje oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť aj príslušnému vedúcemu zamestnancovi; študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť Oddeleniu medzinárodnej mobility univerzity.
 13. Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 9. marca 2020 vrátili z pobytu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu sa nariaďuje zostať najmenej dva týždne po návrate v izolácii. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť aj príslušnému vedúcemu zamestnancovi; študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť Oddeleniu medzinárodnej mobility univerzity.
 14. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce dohodnúť s im podriadenými pedagogickými a vedeckovýskumnými zamestnancami prácu doma s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.
 15. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) a § 142 ods. 3 Zákonníka práce poskytnúť im podriadeným nepedagogickým a nevýskumným zamestnancom pracovné voľno. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.
 16. Od piatka 13. marca 2020 do piatka 20. marca 2020 (vrátane) sa rušia otváracie hodiny v bufete v budove V1 (Národohospodárska fakulta a Obchodná fakulta).
 17. Od piatka 13. marca 2020 do piatka 20. marca 2020 (vrátane) sa upravuje poskytovanie stravy zamestnancom univerzity. Výdaj stravy v bufete v budove V2 bude na základe predchádzajúcej objednávky v čase od 11.00 do 12.00 hodiny, výdaj stravy v ŠJ Dolnozemská bude v čase od 11.00 do 12.00 hodiny, výdaj stravy v ŠJ Ekonóm je zatiaľ bez obmedzení.
 18. Nariaďuje sa sprísniť denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách univerzity podľa odporúčaní MZ SR.

 

Medzi všeobecné opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd patria:

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • v prípade choroby liečenie doma,
 • zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • zostať najmenej dva týždne po návrate z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu v izolácii,
 • vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom s ľuďmi, v nevyhnutnom kontakte treba nosiť ochranné rúško.

Upozorňujeme všetkých zamestnancov aj študentov na nutnosť zodpovedného prístupu a obozretnosť pri prejavení akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia a na vzájomné pripomínanie preventívnych opatrení.

Zodpovedných zamestnancov žiadame, aby s týmito opatreniami oboznámili personál, ktorý nemá prístup k počítaču.

 

Bratislava 11. 3. 2020

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave