Dňa 23. októbra 2018 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou hosťa prijal Ferdinand DAŇO, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana BLŠTÁKOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy FPM, ktorí prezentovali medzinárodnú spoluprácu s akademickými a výskumnými inštitúciami v Číne.

Dňa 16. októbra 2018 sa na EU v Bratislave uskutočnila ďalšia zaujímavá prednáška v rámci predmetu Diplomacia v praxi s veľvyslankyňou Nového Zélandu J.E. p. Nicole ROBERTON. Sídlom veľvyslanectva je Viedeň a veľvyslankyňa Roberton je akreditovaná s teritoriálnou pôsobnosťou pre Slovensko, Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko a medzinárodné organizácie so sídlom v Rakúsku. Veľvyslankyňu pred prednáškou v zastúpení rektora EU v Bratislave Ferdinanda DAŇA prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Boris Mattoš.

Dňa 25. septembra 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike J.E. Jun SHIMMI, ktorý otvoril 24. edíciu dvojsemestrálneho prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Nosnou témou zimného semestra je ekonomická diplomacia štátov Ázie a Tichomoria. Veľvyslanec Shimmi poukázal vo svojej prezentácii na neustále zmeny, ktorým musí spoločnosť čeliť v 21. storočí a definoval nové trendy v globálnej ekonomike. V diskusii odpovedal na viaceré otázky študentov.

Dňa 24. apríla 2018  navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave veľvyslanec Cyperskej republiky na Slovensku, J.E. p. Nearchos PALAS. V záverečnej prednáške 23. edície predmetu Diplomacia v praxi sa sústredil na súčasné výzvy v Európskej únii, ako aj aspekty, ktoré determinujú situáciu v oblasti Stredozemného mora: situácia v Sýrii, migrácia, terorizmus a energetika.

Veľvyslankyňa Helénskej republiky na Slovensku, J.E. p. Maria Louisa MARINAKIS, prednášala dňa 17. apríla 2018 v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s univerzitami v Grécku hosťa informovali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Andrea VALACHOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou NHF EU v Bratislave.Na stretnutí bola prítomná aj študentka z University of Macedonia, ktorá aktuálne stážuje na gréckom veľvyslanectve v Bratislave.

Veľvyslankyňa Írska  na Slovensku, J.E. p. Hildegard Ó Riain, vystúpila dňa 10. apríla 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s írskymi univerzitami hosťa informovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Ildikó Némethová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov.

Dňa 27. marca 2018 vystúpil v rámci predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. p. Christophe LÉONZI, ktorého pred prednáškou prijal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo. Na stretnutí bol prítomný Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a stážista na francúzskom veľvyslanectve.

Veľvyslankyňa Bulharska na Slovensku J.E. Yordanka Chobanová vystúpila dňa 6. marca 2018 v rámci 23. edície predmetu Diplomacia v praxi. EU v Bratislave má dlhoročnú akademickú spoluprácu s viacerými univerzitami v Bulharsku, o ktorej hosťa informovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov.

Dňa 27. februára 2018 navštívila EU v Bratislave veľvyslankyňa Portugalska na Slovensku J.E. Ana Maria Coelho Ribeiro da Silva. Vo svojej prednáške v rámci predmetu Diplomacia v praxi sa venovala postaveniu Portugalska v Európskej únii a aktuálny otázkam ako je migrácia, bezpečnosť a budúcnosť Európskej únie.