Ďalším úspešným absolventom našej univerzity je Igor Junas, dnes honorárny konzul Malajzie v Slovenskej republike. Štúdium ekonomiky zahraničného obchodu ukončil na univerzite v roku 1974. Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal Igora Junasa 6. decembra 2016 pri príležitosti prednášky v rámci dvojsemestrálneho celouniverzitného cyklu Diplomacia v praxi.

Šiestym hosťom Diplomacie v praxi v tomto semestri bol 15. novembra 2016 J. E. prof. Revaz Gachechiladze, veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike. O spolupráci s gruzínskou partnerskou inštitúciou informovala hosťa Jana Blštáková, prodekanka pre medzinárodné vzťahy FPM EU v Bratislave.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi vystúpil dňa 8.11.2016 s prednáškou na tému „Európa a Ázia – strategické partnerstvo“ v rámci dvojsemestrálneho cyklu Diplomacia v praxi.

Dňa 25. októbra 2016 navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. pán Lin LIN Ekonomickú univerzitu v Bratislave, stretol sa s rektorom, prof. Ferdinandom Daňom, prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prednášal pre študentov v rámci predmetu Diplomacia v praxi.

11. októbra 2016 bol hosťom Diplomacie v praxi veľvyslanec Indie, J. E. Param Jit Mann, ktorý pôsobí na Slovensku od roku 2014. Ekonomická univerzita v Bratislave má s indickými univerzitami uzatvorené dve dohody o spolupráci, s Amity University a Indian Institute of Management.

Dňa 3.5.2016 mali študenti Ekonomickej univerzity možnosť vypočuť si v rámci predmetu Diplomacia v praxi prednášku veľvyslanca Islandskej republiky, J.E. Audunna Atlasona, ktorý bližšie predstavil Island a jeho zahraničnú politiku. Islandského veľvyslanca na pôde EU v Bratislave prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš spolu s prodekanom pre vzdelávanie Fakulty medzinárodných vzťahov Rudolfom Kucharčíkom.

Dňa 12.4.2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila ďalšia prednáška, ktorej hosťami boli chargé d’affaires Veľvyslanectva Kanady v Bratislave, pani Kathy Bunka, spolu s pánom Renald Grégoire, vedúcim oddelenia pre imigračnú politiku a víza Veľvyslanectva Kanady vo Viedni.

5. apríla 2016 sa na pôde EUBA v rámci predmetu Diplomacia v praxi uskutočnila šiesta prednáška, na ktorú prijal pozvanie chargé d'affaires Veľvyslanectva USA v Bratislave, pán Liam J. Wasley. V prednáške sa zameral na dve hlavné oblasti: na 67. výročie založenia NATO a tiež na aktuálne bezpečnostné výzvy.

Dňa 22. marca 2016 sa na EU v Bratislave uskutočnila v rámci predmetu Diplomacia v praxi ďalšia zaujímavá prednáška a diskusia s veľvyslankyňou Tureckej republiky na Slovensku J.E. p. Lebibe Gülhan Ulutekin. Veľvyslankyňu pred jej prednáškou prijali prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko, ktorí hosťa informovali o akademickej spolupráci s tureckými inštitúciami.

Tretím prednášajúcim v rámci Diplomacie v praxi v letnom semestri, ktorá sa konala dňa 8. marca 2016, bol J.E. Didier Lopinot, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku. Veľvyslanec Lopinot sa vo svojej prezentácii zameral na zahraničnú politiku Francúzska. Poznamenal, že v súčasnosti Európska únia čelí dvom hlavným výzvam, a to migrácii resp. utečeneckej kríze a referende o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ.

Dňa 1. marca 2016 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila v poradí druhá prednáška  v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Pozvanie prijal pán Félix Valdés y Valentín Gamazo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku. Na prijatí pred prednáškou informovali prorektor Boris Mattoš a vedúca oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko o bilaterálnej spolupráci so španielskymi univerzitami.