Veľvyslankyňa Helénskej republiky na Slovensku, J.E. p. Maria Louisa MARINAKIS, prednášala dňa 17. apríla 2018 v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s univerzitami v Grécku hosťa informovali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Andrea VALACHOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou NHF EU v Bratislave.Na stretnutí bola prítomná aj študentka z University of Macedonia, ktorá aktuálne stážuje na gréckom veľvyslanectve v Bratislave.

Veľvyslankyňa Írska  na Slovensku, J.E. p. Hildegard Ó Riain, vystúpila dňa 10. apríla 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s írskymi univerzitami hosťa informovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Ildikó Némethová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov.

Dňa 27. marca 2018 vystúpil v rámci predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. p. Christophe LÉONZI, ktorého pred prednáškou prijal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo. Na stretnutí bol prítomný Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a stážista na francúzskom veľvyslanectve.

Veľvyslankyňa Bulharska na Slovensku J.E. Yordanka Chobanová vystúpila dňa 6. marca 2018 v rámci 23. edície predmetu Diplomacia v praxi. EU v Bratislave má dlhoročnú akademickú spoluprácu s viacerými univerzitami v Bulharsku, o ktorej hosťa informovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov.

Dňa 27. februára 2018 navštívila EU v Bratislave veľvyslankyňa Portugalska na Slovensku J.E. Ana Maria Coelho Ribeiro da Silva. Vo svojej prednáške v rámci predmetu Diplomacia v praxi sa venovala postaveniu Portugalska v Európskej únii a aktuálny otázkam ako je migrácia, bezpečnosť a budúcnosť Európskej únie. 

Hosťom Diplomacie v praxi bol 28.11.2017 pán Sulpicio M. CONFIADO, generálny konzul a zástupca veľvyslankyne Filipínskej republiky. Veľvyslanectvo Filipín má sídlo vo Viedni a do jeho teritoriálnej pôsobnosti patrí okrem Slovenskej republiky aj Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko a medzinárodné organizácie vo Viedni.

Dňa 21. novembra 2017 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou sa stretol s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM Janou Blštákovou.

Veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi, vystúpil dňa 7.11.2017 s prednáškou na tému „Japonsko - Európska únia – strategické partnerstvo“ v rámci celouniverzitného predmetu Diplomacia v praxi.