Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 20. augusta 2020 vydáva

 

opatrenie rektora č. 11/2020

Dodatok č. 1 | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 3

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 10/2020 vydané dňa 25. júna 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

Príkaz rektora č. 6/2020 - protiepidemické opatrenia

Príloha č. 1 (Zamestnanec) - Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Annex 2 (Student) - Self-Declaration Form

 

Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie pre študentov ubytovaných v študentských domovoch prichádzajúcich z RIZIKOVÝCH krajín

Annex 2 (Student) - Self-Declaration form for students accommodated in dormitories coming from HIGH-RISK countries

 

Informácia pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia

Information for all students coming from abroad

 

Kontaktné osoby pre študentov na fakultách a v študentských domovoch

 

 1. Harmonogram ak. roka 2020/2021 – zimný semester

  1. Zápisy na štúdium a úvodné prednášky

   Odporúča sa zápisy na štúdium realizovať vo forme maximálne znižujúcej riziko šírenia infekcie COVID-19 a to najmä prostredníctvom AIS2. Pri realizácii zápisov prezenčnou formou sa odporúča zápis realizovať so zreteľom na ochranu zamestnancov a študentov pred infekciou, napr. individuálnym zápisom vo vopred dohodnutom čase.

   Pri zápisoch a úvodných prednáškach s plánovanou účasťou viac ako 50 študentov zabezpečiť dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, najmä využitie najviac polovice kapacity miestnosti a zabezpečenie rozostupov medzi študentmi, napr. šachovnicovým sedením.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby. Dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby zabezpečia počas úvodných prednášok pre študentov 1. ročníkov informovanosť študentov o spôsoboch využitia online platforiem určených na výučbu pre prípad zmeny formy výučby z prezenčnej na online.

  2. Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

   Harmonogram výučby na dennom štúdiu na 1. a 2. stupni štúdia sa upravuje nasledovne:
   • individuálna elektronická komunikácia učiteľov a študentov – od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020
   • výučba v zimnom semestri prezenčnou formou – od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020 podľa rozvrhu hodín (okrem 30. 10. 2020 a 2. 11. 2020) pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení
   • vyučovacia dvojhodina sa skracuje z 90 minút na 80 minút – prestávka sa predlžuje na 25 minút (začiatok každej vyučovacej dvojhodiny sa nemení)
   • predtermíny – plánované od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 sa rušia
   • skúškové obdobie – 21.12. 2020 – 22. 12. 2020 a 4. 1. 2021 – 5. 2. 2021

   Univerzita je pripravená v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie začať ihneď realizáciu výučby s využitím online platforiem.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  3. Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

   Harmonogram výučby na externom štúdiu na 1. a 2. stupni štúdia sa upravuje nasledovne:
   • výučba sa realizuje prezenčnou formou – od 26. 9. 2020 do 19. 12. 2020 podľa rozvrhu hodín pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení
   • skúškové obdobie – 21.12. 2020 – 22. 12. 2020 a 4. 1. 2021 – 5. 2. 2021

   Univerzita je pripravená v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie začať ihneď realizáciu výučby s využitím online platforiem.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  4. Výučba na 3. stupni štúdia – zimný semester

   Výučba na 3. stupni štúdia sa realizuje prezenčnou formou podľa študijných plánov pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

  5. Promócie absolventov

   Promócie absolventov z ak. roka 2019/2020 na 1. a 2. stupni štúdia sa nebudú konať ani v náhradných termínoch.

 2. Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

  Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok, tzv. katedrových obhajob dizertačných prác) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

  Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.), sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 4. Aktivity Bratislavskej Business School a hromadné podujatia

  Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít Bratislavskej Business School a všetkých aktivít charakteru hromadných podujatí sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami. Organizátori týchto aktivít sú povinní zabezpečiť dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva vzťahujúce sa na hromadné podujatia.

  Hromadné a spoločenské podujatia organizované EU v Bratislave, študentskými organizáciami alebo inými subjektami na pôde EU v Bratislave sa obmedzujú na minimum a konajú sa pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a pri dodržaní všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb a ďalších pravidiel pre organizovanie hromadných podujatí.

  Podrobnosti stanoví organizátor daného hromadného podujatia.

  Povolenie na organizovanie hromadných alebo spoločenských podujatí na pôde EU v Bratislave vydáva rektor EU v Bratislave.

 5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

  Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

  Aktivity v priestoroch budovy „Školička“ a telocvične Horský park je možné realizovať pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

  Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

  Pri prevádzke rekreačných a ubytovacích zariadení sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (napr. nosenie rúšok, podávanie stravy, hromadné podujatia a pod.).

  Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

 6. Študentské domovy

  EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

  Odporúča sa študentom s dôrazom na obmedzenie šírenia nákazy ubytovať sa najskôr 28. septembra 2020. Študenti, ktorí sa ubytujú v študentskom domove v termíne od 2. 9. 2020 do 25. 9. 2020, hradia ubytovací poplatok za celý mesiac september bez ohľadu na počet dní strávených v študentskom domove. Študenti, ktorí sa ubytujú v študentskom domove v termíne od 28. 9. 2020, nehradia za zvyšné dni v mesiaci september žiaden poplatok za ubytovanie a poplatok, ktorí uhradili za mesiac september, bude prevedený do mesiaca október.

  Študenti, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, sa môžu ubytovať v študentských domovoch až po predložení negatívneho PCR testu absolvovaného po piatich dňoch pobytu na území SR.

  Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

  Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

 7. Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

  1. Výkon práce zamestnancov

   Všetci zamestnanci univerzity pracujú na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

   Vedúci zamestnanci môžu dohodnúť s im podriadenými zamestnancami prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia. Prácu z domácnosti v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých druh práce podľa pracovnej zmluvy to umožňuje.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Zamestnanec, ktorý sa počas mimoriadnej situácie osobne a celodenne stará o dieťa a z uvedeného dôvodu nemôže pracovať v štandardnom režime, je povinný doručiť zamestnávateľovi kópiu tlačiva, ktorým požiadal Sociálnu poisťovňu o ošetrovanie dieťaťa počas krízovej situácie.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

  2. Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

   Domáce pracovné cesty sú povolené bez obmedzení.

   Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch (najmä štátne skúšky, obhajoby dizertačných a rigoróznych prác na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; habilitačné a inauguračné prednášky na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; účasť na zasadnutí komisie pre habilitačné a inauguračné konania na základe menovania za člena tejto komisie; účasť na zasadnutí vedeckej rady na základe členstva vo vedeckej rade; účasť na zasadnutí vedeckej alebo edičnej rady vedeckého alebo odborného časopisu na základe členstva v týchto radách; aktívna účasť na konferenciách; zamestnanecká mobilita) v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

   Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

   Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

 8. Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

  Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  1. Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

   Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom EU v Bratislave, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

   Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

  3. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

   Slovenská ekonomická knižnica pracuje podľa zverejnených prevádzkových a výpožičných hodín.

   Odporúča sa návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

   Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

   Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

   Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

   Výpožičná doba na literatúru, ktorú si študenti zapožičali pred pandemickým obdobím, sa automaticky predlžuje do 30. septembra 2020 (vrátane). SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do 30. septembra 2020.

  4. Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy

   Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

   Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo strany študentského domova.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 20. augusta 2020

 

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.
rektor EU v Bratislave