Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti,

začiatok októbra 2020 je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave významným obdobím, nakoľko Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 80. rokov od vzniku jej predchodkyne – Vysokej obchodnej školy. Vysoká obchodná škola vznikla v októbri 1940 ako tretia slovenská vysoká škola a jej vznik bol ovplyvnený potrebou výchovy vysokoškolsky vzdelaných hospodárskych pracovníkov na Slovensku v období, keď pre slovenských študentov zanikla možnosť študovať na Vysokej škole obchodnej v Prahe.

Posledných tridsať rokov pôsobnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave na trhu vysokoškolského vzdelávania nielen v SR, ale aj v európskom vzdelávacom priestore, bolo poznačených rozvojom vo všetkých oblastiach jej činnosti. V tomto období tak, ako v jej celej predchádzajúcej histórii, pôsobilo na Ekonomickej univerzite v Bratislave mnoho významných odborníkov, učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov, zamestnancov a študovali na nej desaťtisíce študentov, ktorých práca a výsledky v pedagogickej, vedeckovýskumnej a študijnej oblasti, prispeli k tomu, že dnes je Ekonomická univerzita v Bratislave vnímaná ako jedna z najväčších vzdelávacích a vedeckovýskumných inštitúcií v SR.

Je preto namieste poďakovať sa všetkým bývalým aj súčasným učiteľom, vedeckovýskumným pracovníkom, ďalším zamestnancom, študentom a absolventom za vykonanú prácu, ktorou formovali históriu univerzity.

Pri každom výročí univerzita bilancuje, čo sa jej v predchádzajúcom období podarilo dosiahnuť nielen vo zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu, ale aj v dosahovaní kvalitných výsledkov v oblasti vedy a výskumu, ako aj v internacionalizácii a medzinárodnej spolupráci.

Pozitívne výsledky jednotlivých fakúlt a jej učiteľov, práca ostatných zamestnancov a úspechy a výsledky našich študentov v domácom aj medzinárodnom prostredí svedčia o tom, že univerzita patrí medzi rešpektované vysokoškolské inštitúcie obdobného odborného zamerania a je akceptovaná tak domácimi organizáciami a inštitúciami, ako aj významnými zahraničnými partnermi, s ktorými máme úspešnú dlhoročnú spoluprácu.

O oslavách 80. výročia vzniku našej alma mater sme mali všetci iné predstavy, zaoberali sme sa prípravou aktivít, ktoré sme chceli v tomto období uskutočňovať tak pre zamestnancov, ako aj pre študentov univerzity. Žiaľ, nielen Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ale aj všetky vysoké školy a celú slovenskú spoločnosť v marci tohto roka zasiahla pandémia koronavírusu. Táto situácia sa dotkla aj činnosti celej našej univerzity, preto sme museli v aktuálnom období od týchto aktivít upustiť a preložiť ich na obdobie, keď to situácia dovolí. Verím, že sa nám to v priebehu nastávajúceho akademického roka podarí.

Pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave ešte raz ďakujem generáciám učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov, zamestnancov, študentov a absolventov za ich prínos k rozvoju Ekonomickej univerzity v Bratislave a zároveň prajem všetkým veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na realizáciu ďalších náročných úloh, ktoré nás všetkých v budúcnosti čakajú.

 

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

rektor