Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku, J. E. Loipa Sánchez LORENZO, vystúpila 21. októbra 2014 pred slovenskými a zahraničnými študentmi v rámci cyklu Diplomacia v praxi s prednáškou o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Kuby.

Generálny riaditeľ Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) Klaus Regling, pricestoval v pondelok 20. októbra na oficiálnu návštevu Slovenska a popoludní prednášal odbornej verejnosti a študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Témou prednášky bolo najmä zhodnotenie doterajšej finančnej pomoci zadlženým krajinám, ale aj aktuálna situácia v Európe po zavedení protiruských sankcií, ktoré ohrozujú krehký rast európskeho spoločenstva.

Kariérne centrum Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave zorganizovalo pre študentov EU v Bratislave už 6. ročník veľtrhu práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta. Po dva dni (14. a 15. októbra 2014) sa prezentovalo viac ako 30 firiem a agentúr s ponukami pracovných pozícií.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. Akio EGAWA, v sprievode 3. tajomníčky veľvyslanectva pani Tomoe KOMATSU, oboznámil 14. októbra 2014 v rámci cyklu prednášok Diplomacia v praxi, domácich a zahraničných študentov s politickou a ekonomickou situáciou Japonska, jeho zahraničnou politikou a so stavom dvojstranných japonsko-slovenských vzťahov.

V rámci predmetu vyučovaného v anglickom jazyku Diplomacia v praxi prednášal 7. októbra 2014 študentom riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku pán Robert Hajšel. Vo svojej prezentácii oboznámil domácich aj zahraničných študentov s históriou európskych orgánov, ich štruktúrou, zložením, poslaním a systémom fungovania.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prijal 7. októbra 2014 pána Róberta Hajšela, riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorý prišiel prednášať študentom v rámci predmetu Diplomacia v praxi.

Prorektorka pre medzinárodne vzťahy doc. Jana Lenghardtová prijala 30. septembra 2014 v zastúpení rektora univerzity prof. Rudolfa Siváka mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Brazílie na Slovensku J. E. Susan Kleebank, ktorá prišla prednášať študentom v rámci cyklu Diplomacia v praxi. Na stretnutí bol prítomný aj vedúci OMM EU v Bratislave Dr. Pavel Lašček.

J. E. Susan Kleebank, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Brazílie na Slovensku, otvorila 30. septembra 2014 úvodnou prednáškou ďalší cyklus predmetu vyučovaného v anglickom jazyku Diplomacia v praxi. Domácich aj zahraničných študentov oboznámila so štruktúrou brazílskej zahraničnej služby, cieľoch brazílskej zahraničnej politiky a úlohách brazílskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Európska noc výskumníkov je festival, ktorý predstavuje najnovšie úspechy odborníkov vedy širokej verejnosti. Prispieva k popularizácií a prepájaniu vedy a výskumu s každodenným životom. Tento rok sa konala v Bratislave v Starej tržnici 26. septembra 2014 a jej motto bolo: Veda je dobrodružstvo.

Viac ako päťdesiat absolventov 3. stupňa štúdia prišlo do auly Ekonomickej univerzity 25. septembra 2014 na slávnostné promócie doktorandov. Promócie moderovala prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Anetta Čaplánová a po príhovore rektora EU v Bratislave si prevzali svoje diplomy z rúk dekanov fakúlt. Sľub absolventov zložila v mene všetkých promovaných doktorandov Valéria Szitásiová.

22. septembra 2014 sa v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo slávnostné zahájenie akademického roka 2014 – 2015. Prítomným študentom a zamestnancom univerzity sa prihovoril nový minister školstva, vedy, výskumu a športu, a ako sa pochválil aj absolvent EU v Bratislave, Peter Pellegrini. Ďalšie príhovory predniesli: rektor univerzity Rudolf Sivák, predseda správnej rady Ivan Šramko a prezident ŠP EU Radovan Lacko.

Podkategórie