Na zasadnutí VR EU v Bratislave odovzdal syn prof. Imricha Karvaša Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Lukášovi Herbrikovi a dizertačnú prácu Ing. Lenke Tkáčovej, PhD.

Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme budú realizovať Národohospodárska fakulta EU a Právnická fakulta UK. Program predstavuje novinku v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár (Bc.). Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických disciplín, ale získajú aj adekvátne právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.

Rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfovi Sivákovi bol 19. decembra 2013 v Poľsku udelený čestný titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.) Ekonomickej univerzity v Krakove za osobný prínos k rozvoju spolupráce oboch univerzít, ako aj spolupráce fakúlt, hlavne Národohospodárskej fakulty a Fakulty ekonómie a medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Krakove.

Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od produkcie až po zamestnanosť. Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by tieto ukazovatele skonkretizovala a reálne znázornila úlohu automobilového odvetvia v našej spoločnosti, zadal odborníkom z Ekonomickej univerzity v Bratislave Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Dobrý pocit z pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Aj taká bola dnešná Študentská kvapka krvi, ktorú  pravidelne organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Národnou transfúznou službou, Červeným krížom a Študentským parlamentom EU v Bratislave. Počas dnešného dopoludnia prišlo do Auly EU v Bratislave darovať krv viac ako 40 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa Ing. Jánovi Kubišovi, osobitnému predstaviteľovi Generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a riaditeľovi Asistenčnej komisie OSN v Afganistane. Čestný titul si prevzal vo štvrtok 10. októbra 2013 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk jej rektora Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady Ekonomickej univerzity.

Krach spoločnosti Lehman Brothers pred piatimi rokmi spôsobil, že globálny finančný trh sa dostal do krátkeho obdobia ,,paniky" a vyspelé ekonomiky do dlhého obdobia krízy a stagnácie. Ukazuje sa, že pravdu mali skeptici, ktorí tvrdili, že následky spľasnutia finančnej a dlhovej bubliny budú doznievať minimálne dekádu. Hoci epicentrom krízy boli pôvodne USA, jej najväčšie dôsledky sa stále prejavujú v Európe. Ekonomika USA už prekonala objem predkrízovej produkcie takmer o 5 % a nezamestnanosť klesá (aktuálne je 7,3 percenta), aj keď rozpočtová situácia v krajine stále nie je dobrá. Naopak, eurozóna sa z recesie dostáva veľmi pomaly a nezamestnanosť dosiahla rekordné maximum 12,1 percenta.

Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru - Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012. Publikácia pani prof. Ing. Boženy Chovancovej, CSc. z  Katedry bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pod názvom "B. Chovancová: Komoditné trhy a reálne investície" získala Cenu za vedeckú a odbornú literatúru - Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012, v kategórií spoločenskej vedy.

Kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, členovia akademickej obce, som rád, že sa Vám môžem už tradične prihovoriť na začiatku nového akademického roka, a v tejto súvislosti Vás pozdraviť a osloviť niekoľkými vetami a myšlienkami. Každý akademický rok je niečím osobitný a významný a taký bude aj rok 2013/2014. Jeho významnosť vyplýva najmä z uskutočňovania rozhodujúcich aktivít pre naplnenie dvoch strategických cieľov, ktoré si univerzita stanovila v rámci svojho dlhodobého rozvoja a to potvrdiť pri komplexnej akreditácii status univerzitnej vysokej školy so zameraním na výskumnú univerzitu a pripraviť univerzitu na medzinárodnú akreditáciu.