Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je stále viac a viac dôležitejšia. Je nutné, aby sa kultúra vedeckej integrity stávala súčasťou praxe. V lepšom prípade, aby sa upevňovala v organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami.

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia tejto vedeckej integrity majú riešiť otvoreným a transparentným spôsobom. Pretože kvalita výskumu je jednoznačne spojená s najvyššou úrovňou vedeckej integrity. A pretože len etický výskum môže byť excelentný.

Kvalitatívna odlišnosť interných smerníc a kódexov, etické komisie tvorené len pre riešenie konkrétneho vedeckého podvodu či absencia týchto komisií. Takýto odraz súčasnej situácie s vedeckou integritou u nás nie je uspokojivý a neprospieva ani zapájaniu sa slovenských výskumníkov do Európskeho výskumného priestoru (ERA) či rámcových programov EÚ. Európa prikladá etickým otázkam vo výskume mimoriadnu dôležitosť a aktuálne to deklaruje aj Slovensko.

Predstavitelia širokej akademickej obce a vedecko-výskumnej obce na Slovensku si uvedomujú dôležitosť dodržiavania najvyšších etických štandardov pri svojej práci. Z pozície zástupcov inštitúcií, ktoré reprezentujú, sa preto rozhodli dobrovoľne pristúpiť k plneniu záväzkov definovaných v pripravenom národnom dokumente Deklarácia o posilnení vedeckej integrity na Slovensku.

Tvorbu národného dokumentu zaväzujúceho podporiť vedeckú integritu na Slovensku zastrešovalo v spolupráci s odbornou komunitou Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jedna zo signatárov sa svojím podpisom dobrovoľne zaviazala plniť štyri konkrétne záväzky definované v deklarácii. Zároveň tak podporila v nej spracovaný Národný etický kódex vedeckej integrity a odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia pravidiel vedeckej integrity. Národný dokument pre podporu vedeckej integrity je „sprievodcom“ na ceste, ako u nás zaviesť príslušné opatrenia do praxe a následne aj monitorovať, ako sa to podarilo. Odhaliť prípadné problémy a zlepšovať sa. Aj preto bude deklarácia živý dokument s ďalším vývojom a zmenami, ktoré si situácia vyžiada.

 

EUBA sa prihlásila k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce

EUBA sa prihlásila k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce

EUBA sa prihlásila k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce

EUBA sa prihlásila k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce

EUBA sa prihlásila k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/excelentne-znamena-aj-eticky-k-pilierom-korektnej-vedeckej-prace-pribudol-narodny-dokument/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.