Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 4. novembra 2021 vydáva

 

Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 8/2021,

 

ktorým sa upravujú ustanovenia číslo 1 a 6 opatrenia rektora č. 8/2021 zo dňa 26. 8. 2021.

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 8/2021 zo dňa 26. 8. 2021 v znení dodatku č. 2 zostávajú aj naďalej v platnosti.

 

Príkaz rektora č.9/2021

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 8. novembra 2021.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

Do ustanovenia č. 1 sa dopĺňa bod 1.5, ktorý znie takto:

 

1.5 Skúškové obdobie zimného semestra ak. roka 2021/2022

Upravuje sa harmonogram zimného semestra ak. roka 2021/2022.

Skúškové obdobie zimného semestra ak. roka 2021/2022 trvá od 3. 1. 2022 do 11. 2. 2022 (skúškové obdobie od 20. 12. 2021 do 23. 12. 2021 sa ruší a skúškové obdobie sa predlžuje až do 11. 2. 2022).

O forme a spôsobe priebehu skúškového obdobia v zimnom semestri ak. roka 2021/2022 na jednotlivých fakultách rozhodnú dekani príslušných fakúlt.

Dekani jednotlivých fakúlt rozhodnú o forme a spôsobe priebehu skúškového obdobia v zimnom semestri ak. roka 2021/2022 najneskôr mesiac pred začatím skúškového obdobia a svoje rozhodnutie zverejnia a oznámia všetkým relevantným skupinám zamestnancov a študentom príslušnej fakulty.

V prípade rozhodnutia dekanov fakúlt o prezenčnej forme realizácie skúšok sa bude uplatňovať kontrola režimu O-T-P[1] spolu s predložením preukazu študenta.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

6 Študentské domovy

Vstup do priestorov študentských domovov EU v Bratislave (v Bratislave aj v Košiciach) je umožnený zamestnancom univerzity, osobám s dlhodobým alebo krátkodobým povolením na ubytovanie v študentskom domove, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Osoby, ktoré nie sú zamestnancami EU v Bratislave alebo nemajú dlhodobé alebo krátkodobé povolenie na ubytovanie v študentskom domove, nie sú nájomcami, osobami vykonávajúcimi prácu na EU v Bratislave na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, osobami vykonávajúcimi prácu na základe objednávky, alebo osobami, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru, sú povinné sa pri vstupe do priestorov EU v Bratislave preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Študenti, ktorým bolo v ak. roku 2021/2022 pridelené ubytovanie v študentskom domove, a ktorí budú realizovať skúšky prezenčnou formou, sa môžu ubytovať v príslušnom študentskom domove od 3. januára 2022.

Študenti, ktorým bolo v ak. roku 2021/2022 pridelené ubytovanie v študentskom domove, a ktorí budú realizovať skúšky prezenčnou formou, majú možnosť využiť ubytovanie v príslušnom študentskom domove aj krátkodobo s úhradou poplatku vo výške 12,- Eur za jednu noc.

Všetky osoby, ktoré sa ubytujú v študentských domovoch, sú povinné sa pri ubytovaní preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Študenti, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, sa môžu ubytovať v študentských domovoch až po jej ukončení a preukázať sa príslušným dokladom preukazujúcim splnenie režimu O-T-P (poznámka 1).

V študentských domovoch platí zákaz zhromažďovania sa na izbách, vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch študentských domovov. Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

Študentom ubytovaným v študentských domovoch EU v Bratislave sa odporúča minimalizovať cestovanie zo študentských domovov do miesta bydliska.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 4. novembra 2021

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

[1] Relevantným dokladom, že osoba je v režime „OTP – očkovaný, testovaný, s prekonaným ochorením“ sa rozumie potvrdenie o plnom zaočkovaní (COVID-pass), potvrdenie o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  Za plne očkovanú osobu sa považuje a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo d) osoba do 12 rokov veku.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.