Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, priatelia a priaznivci Ekonomickej univerzity v Bratislave,

s potešením Vám môžem oznámiť, že Ekonomická univerzita v Bratislava úspešne ukončila medzinárodný akreditačný proces a získala medzinárodnú akreditáciu v rámci systému AACSB.

Týmto úspechom sme zavŕšili viacročný náročný proces, v rámci ktorého akreditačná komisia priebežne hodnotila všetky oblasti činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoju pozornosť zameriavala najmä na obsah a kvalitu študijných programov a výsledky vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov, ako aj úspešnosť študentov a uplatnenie absolventov v praxi.

Medzinárodná akreditácia AACSB je ocenením našej spoločnej práce, ktorú sme v procese zvyšovania kvality študijných programov urobili počas dlhej a veľmi náročnej cesty. Získaním tejto akreditácie sa Ekonomická univerzita v Bratislave zaradila do skupiny univerzít z celého sveta, ktoré v business programoch poskytujú kvalitné a medzinárodne porovnateľné vzdelávanie. Zároveň sa stala členom klubu, ktorý tvorí šesť percent škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré túto akreditáciu AACSB získali.

Ekonomická univerzita v Bratislave je prvou slovenskou, zároveň prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto prestížnu medzinárodnú akreditáciu AACSB. Aj touto akreditáciou potvrdzuje univerzita svoju kvalitu.

AACSB akredituje inštitúcie, ktoré preukázali jasné zameranie na špičkovú kvalitu vo všetkých oblastiach, akými sú vzdelávanie, výskum, obsah študijných programov, a práca so študentom. Odhodlanie Ekonomickej univerzity v Bratislave získať akreditáciu je skutočným dôkazom ich záväzku – nielen voči študentom, sieti absolventov a širšej podnikateľskej komunite, ale aj celému priestoru vysokoškolského vzdelávania. Dnešní študenti sú ekonomickými lídrami zajtrajška a prijatie Ekonomickej univerzity v Bratislave do siete ekonomicky zameraných škôl s akreditáciou AACSB bude mať trvalý pozitívny vplyv na inštitúciu, a to lokálne aj globálne,“ povedala Stephanie M. Bryant, výkonná podpredsedníčka a vedúca akreditačnej inštitúcie AACSB.

Akreditácia AACSB dbá o neustále zlepšovanie kvality na školách a usmerňuje ich v napĺňaní poslania, inováciách a dosahovaní vplyvu. Školy, ktoré sú akreditované prostredníctvom AACSB úspešne prešli prísnym akreditačným procesom, ktorý zaručuje, že dané vzdelávacie inštitúcie disponujú potrebnými zdrojmi, majú renomé a sú pripravené vziať na seba záväzok poskytovať študentom prvotriedne ekonomické vzdelávanie zamerané na budúcnosť.

AACSB International (AACSB) bola založená v roku 1916 a je najväčšou svetovou alianciou pre ekonomické vzdelávanie, ktorá spája pedagógov, študentov a komerčné odvetvia s cieľom vytvoriť ďalšiu generáciu skvelých lídrov. AACSB pôsobí vo viac ako 100 krajinách a územiach. Podporuje aktivity, neustále inovácie s veľkým dôrazom na spoločenský dopad ekonomického vzdelávania.

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som Vám všetkým k tomuto úspechu srdečne zablahoželal a vyjadril Vám všetkým svoje osobné poďakovanie, ako aj poďakovanie celého vedenia univerzity a vedení jednotlivých fakúlt za Vašu prácu a výsledky, ktoré ste v tomto dlhom procese dosiahli, čím ste prispeli k jeho úspešnému zavŕšeniu.

V ďalšom období nás čaká veľmi veľa práce spojenej so zvyšovaním kvality všetkých oblastí činnosti univerzity, ku ktorej nás udelenie medzinárodnej akreditácie AACSB zaväzuje. Do ďalšej náročnej práce a štúdia Vám všetkým prajem veľa vytrvalosti a úspechov.

 

Ferdinand Daňo
rektor