EU v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., mesto Topoľčany zastúpené primátorkou JUDr. Alexandrou Gieciovou a mesto Piešťany zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. podpísali dňa 7. júla 2020 na pôde univerzity Memorandum o spolupráci a porozumení. Prítomní boli výkonná riaditeľka AKSEN (Aktívni seniori) Piešťany Mgr. Jarmila Staneková, prorektorka EU v Bratislave doc. Ing. Jana Péliová, PhD., dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD., prodekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave.

„Teší ma, že spolupráca medzi EU v Bratislave a mestami Piešťany a Topoľčany nadobudne aj vďaka tomuto memorandu konkrétnu podobu a realizácia rôznych spoločných aktivít bude v prospech všetkých zmluvných strán“, povedal rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

„Uvedomujeme si dôležitý význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou, prepojenia a užitočnosti pre naše samosprávy, preto považujeme túto spoluprácu za mimoriadne dôležitú,“ uviedli spoločne primátorka mesta Topoľčany a primátor mesta Piešťany. Primátori oboch miest dodali, že sú presvedčení, že spolupráca prinesie aj veľa dobrých absolventov do ich miest, ktorí budú súčasťou správy mesta.

Prvým konkrétnym výsledkom spolupráce je vzdelávací program Univerzity tretieho veku, ktorý v Topoľčanoch ukončil prvý ročník a po úspešnom skončení druhého ročníka čakajú absolventov budúci rok promócie. EU v Bratislave v spolupráci s mestom Piešťany otvorí Univerzitu tretieho veku s prvou skupinou seniorov slávnostnou imatrikuláciou v akademickom roku 2020/2021. V Piešťanoch bude partnerom pri organizačnom zabezpečení Univerzity tretieho veku občianske združenie AKSEN.

Ambíciou memoranda je podpora spolupráce medzi vedeckovýskumnými a vzdelávacími pracoviskami EU v Bratislave a podnikmi a organizáciami miest Piešťany a Topoľčany, ako aj spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania. Podpis memoranda je v súlade s misiou EU v Bratislave v akcente na podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti v Slovenskej republike.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.