1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 25. júna 2020 vydáva

 

opatrenie rektora č. 10/2020,

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 9/2020 vydané dňa 21. mája 2020.

Ustanovenia, týkajúce sa uvoľňovania niektorých predtým vydaných opatrení, nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. júla 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

 1. Harmonogram ak. roka 2019/2020

  1. Skúškové obdobie

   Zostáva v platnosti opatrenie na ukončenie skúškového obdobia letného semestra ak. roka 2019/2020 výhradne online formou. Skúškové obdobie na 1. a 2. stupni štúdia trvá do 17. júla 2020.

  2. Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia

   Zostáva v platnosti opatrenie, ktorým sa slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia plánované v mesiaci jún a júl rušia.

   Diplomy a doklady o skončení štúdia budú absolventom odovzdané na príslušnom oddelení jednotlivých fakúlt po skončení štúdia v termínoch stanovených fakultou. Náhradný termín promócií bude stanovený v mesiaci september, resp. október podľa záujmu absolventov.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  3. Obdobie hlavných prázdnin

   Obdobie hlavných prázdnin trvá od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.

 2. Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

  Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok, tzv. katedrových obhajob dizertačných prác) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, príkazom rektora EU v Bratislave č. 3/2020 a dodatkom č. 1 k príkazu č. 3/2020.

  1. Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia

   Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa konajú v termíne do 17. júla 2020. Štátne skúšky, resp. opravné termíny štátnych skúšok je možné realizovať aj v termíne od 24. augusta 2020 do 31. augusta 2020. Štátne skúšky sa konajú prezenčnou formou za fyzickej účasti študentov a členov komisií. Účasť študentov na štátnych skúškach bude umožnená podľa presného časového harmonogramu.

  2. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia

   Dizertačné skúšky na treťom stupni štúdia sa môžu realizovať aj prezenčnou formou.

   Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

  3. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

   Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa môžu realizovať aj prezenčnou formou.

   Pri organizovaní a realizovaní rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

  4. Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

   Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky sa môžu realizovať aj prezenčnou formou.

   Pri organizovaní a realizovaní obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

  5. Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“

   Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“ sa konajú prezenčnou formou.

 3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa konajú prezenčne za fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb.

  Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, príkazom rektora EU v Bratislave č. 3/2020 a dodatkom č. 1 k príkazu č. 3/2020. Opatrenia uvedené v príkaze rektora č. 3/2020 sa na tieto aktivity vzťahujú primerane.

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.), sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov.

  Nariaďuje sa postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 4. Aktivity Bratislavskej Business School a hromadné podujatia

  Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít Bratislavskej Business School a všetkých aktivít charakteru hromadných podujatí sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, príkazom rektora EU v Bratislave č. 3/2020 a dodatkom č. 1 k príkazu č. 3/2020. Organizátori týchto aktivít sú povinní zabezpečiť dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva vzťahujúce sa na hromadné podujatia.

  1. Aktivity BBS

   Povoľuje sa organizovať a realizovať aktivity Bratislavskej Business School (Univerzita tretieho veku, Detská ekonomická univerzita, vzdelávacie aktivity a pod.) na pôde EU v Bratislave aj vo všetkých vzdelávacích strediskách.

  2. Hromadné podujatia

   Povoľuje sa organizovať a realizovať hromadné podujatia organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) a usporadúvané EU v Bratislave, aj inými subjektami.

   Hromadné podujatia je možné organizovať pri dodržaní všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb a ďalších pravidiel pre organizovanie hromadných podujatí, ako aj pri dodržaní príkazu rektora č. 3/2020 a dodatku č. 1 k príkazu č. 3/2020.

   Podrobnosti stanoví organizátor daného hromadného podujatia.

 5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

  Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie protiepidemických opatrení uvedených v príkaze rektora č. 3/2020 a dodatku č. 1 k príkazu č. 3/2020.

  1. Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2, budova PHF EUBA v Košiciach, aula)

   Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov prístupné do 20.00 hod.

   Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre študentov a verejnosť prístupné do 18.00 hod.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  2. Budova „Školička“ a telocvičňa Horský park

   Povoľuje sa prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park pri dodržaní všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb a ďalších pravidiel pre organizovanie športových aktivít.

   Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

  3. Budovy rekreačných a ubytovacích zariadení

   Prevádzka budov rekreačných a ubytovacích zariadení (Vila Horský park, Jarabá, Pokrok, Virt) prebieha v štandardom režime určenom ich účelom.

   Pri prevádzke rekreačných a ubytovacích zariadení sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (napr. nosenie rúšok, podávanie stravy, hromadné podujatia a pod.).

   Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

  4. Študentské domovy

   EU v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentov záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok. Ubytovanie bude možné vo vybraných študentských domovoch iba na jednu noc pri dodržaní všetkých epidemických opatrení za cenu 12 Eur/noc. Ubytovanie bude možné na základe predchádzajúcej elektronickej objednávky. Študenti, požadujúci na deň konania štátnych skúšok ubytovanie v študentskom domove, sa obrátia so svojou žiadosťou e-mailom na adresu: cpcus@euba.sk (pre bratislavské študentské domovy) a e-mailom na adresu: melania.kissova@euke.sk (pre košický študentský domov).

   Letné ubytovanie počas hlavných prázdnin sa bude poskytovať v obmedzenom režime. Informácie o možnostiach letného ubytovania budú zverejnené na webovej stránke https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/ubytovanie.

   Študentom ubytovaným v študentských domovoch sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.

   Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

   Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

 6. Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty
   
  1. Výkon práce zamestnancov

   Všetci zamestnanci univerzity pracujú na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

   Vedúci zamestnanci umožnia im podriadeným zamestnancom, pre ktorých vzniknú povinnosti vyplývajúce z úpravy harmonogramu akademického roka v období do 17. júla 2020 v rozsahu podľa Kolektívnej zmluvy čerpanie dovolenky až od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.

   Vedúci zamestnanci môžu dohodnúť s im podriadenými vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia. Prácu z domácnosti v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých druh práce podľa pracovnej zmluvy to umožňuje.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Zamestnanec, ktorý sa počas mimoriadnej situácie osobne a celodenne stará o dieťa a z uvedeného dôvodu nemôže pracovať v štandardnom režime, je povinný doručiť zamestnávateľovi kópiu tlačiva, ktorým požiadal Sociálnu poisťovňu o ošetrovanie dieťaťa počas krízovej situácie.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

  2. Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

   Domáce pracovné cesty sú povolené bez obmedzení.

   Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch (najmä štátne skúšky, obhajoby dizertačných a rigoróznych prác na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; habilitačné a inauguračné prednášky na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; účasť na zasadnutí komisie pre habilitačné a inauguračné konania na základe menovania za člena tejto komisie; účasť na zasadnutí vedeckej rady na základe členstva vo vedeckej rade; účasť na zasadnutí vedeckej alebo edičnej rady vedeckého alebo odborného časopisu na základe členstva v týchto radách; aktívna účasť na konferenciách; zamestnanecká mobilita) v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

   Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

   Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

 7. Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

  Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, príkazom rektora EU v Bratislave č. 3/2020 a dodatkom č. 1 k príkazu č. 3/2020.

  1. Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

   Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov sa obnovujú v štandardnom režime.

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom EU v Bratislave, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

   Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

   Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov prezenčnou formou sú zrušené do odvolania.

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

  3. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

   Slovenská ekonomická knižnica pracuje podľa zverejnených prevádzkových a výpožičných hodín.

   Odporúča sa návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

   Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

   Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

   Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

   Výpožičná doba na literatúru, ktorú si študenti zapožičali pred pandemickým obdobím, sa automaticky predlžuje do 30. septembra 2020 (vrátane). SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do 30. septembra 2020.

  4. Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy

   Upravuje sa poskytovanie stravy zamestnancom univerzity. Výdaj stravy bude možný:
   • v študentskej jedálni na Dolnozemskej ceste 1 v čase od 11.00 do 13.00 hod. – objednávanie jedál prebieha zaužívaným spôsobom,
   • v bufete v budove V2 v čase od 11.00 do 13.30 hod. – iba na základe predchádzajúcej objednávky,
   • v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm – výdaj je zabezpečovaný priebežne.

   Prevádzková doba v bufetoch v budove V1 a V2 bude od 7.00 do 14.00 hod.

   Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

   Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo strany študentského domova.


Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču. 

 

Bratislava 25. júna 2020

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.