1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 27. októbra 2020 vydáva

 

opatrenie rektora č. 12/2020

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia opatrenia rektora č. 11/2020
vydané dňa 20. augusta 2020 v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3.

Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 12/2020

Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 12/2020 (výkon práce zamestnancov počas sviatkov)

Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020

 

Príkaz rektora č. 11/2020 k opatreniu rektora č. 12/2020.

Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 11/2020

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

 1. Harmonogram ak. roka 2020/2021 – zimný semester

  1. Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

   Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje do 18. 12. 2020 podľa rozvrhu hodín (okrem 30. 10. 2020 a 2. 11. 2020) online formou.

   Predtermíny plánované od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 sa rušia.

   Skúškové obdobie trvá od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 a od 4. 1. 2021 do 5. 2. 2021.

   O forme a priebehu skúškového obdobia bude rozhodnuté v závislosti od vývoja epidemickej situácie neskôr.

   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia.

   Výučba prebiehajúca podľa rozvrhu hodín od 7.30 do 15.00 bude realizovaná z pracoviska daného vyučujúceho. Výnimku na miesto realizácie výučby v odôvodnených prípadoch môže udeliť dekan príslušnej fakulty.

   Výučba prebiehajúca dňa 29. 10. 2020 sa realizuje z iného miesta než je pracovisko daného vyučujúceho.

   Výučba prebiehajúca v dňoch 3. 11. 2020, 4. 11. 2020, 5. 11. 2020, 6. 11. 2020 a 9. 11. 2020 sa v prípade druhej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 realizuje z iného miesta, než je pracovisko daného vyučujúceho.

   Vyučovacia dvojhodina pri online výučbe trvá štandardne 90 minút.

   Interiérové a exteriérové telovýchovné aktivity realizované v rámci študijných programov sa rušia do odvolania.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

   Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje do 19. 12. 2020 podľa rozvrhu hodín online formou.

   Skúškové obdobie trvá od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 a od 4. 1. 2021 do 5. 2. 2021.

   O forme a priebehu skúškového obdobia bude rozhodnuté v závislosti od vývoja epidemickej situácie neskôr.

   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  3. Výučba na 3. stupni štúdia – zimný semester

   Výučba na 3. stupni štúdia sa realizuje online formou podľa študijných plánov.

   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 2. Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

  Organizácia a realizácia takých aktivít, ako sú štátne skúšky, obhajoby dizertačných prác, obhajoby rigoróznych prác, habilitačné a inauguračné prednášky, tzv. katedrové obhajoby dizertačných prác sa realizuje do 18. 12. 2020 online formou.

  Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa konajú do odvolania online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 4. Aktivity Bratislavskej Business School a hromadné podujatia

  Prezenčná forma výučby na Univerzite tretieho veku na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách sa prerušuje do 18. 12. 2020.

  Výučba na Univerzite tretieho veku môže prebiehať online formou.

  Podrobnosti stanoví manažérka UTV BBS EU v Bratislave.

  Všetky ostatné vzdelávacie aktivity Bratislavskej Business School sa do 18. 12. 2020 realizujú online formou.

  Podrobnosti stanoví prorektorka pre manažovanie akademických projektov.

  Všetky hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sú zrušené do odvolania.

 5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

  Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

  Do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) je od 29. 10. 2020 predbežne do 18. 11. 2020 vstup povolený iba zamestnancom univerzity, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.

  V prípade realizácie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 iba v jednej fáze (31. 10. 2020 a 1. 11.2020) vstup do budovy V2 (budova rektorátu) bude v termíne od 29. 10. 2020 (vrátane) do 2. 11. 2020 (vrátane) pre zamestnancov možný iba zadným bočným vchodom na bloku D (priestory oddelenia prevádzky a investícií). Prechod medzi budovami V1 a V2 v čase od 29. 10. 2020 (vrátane) do 2. 11. 2020 (vrátane) bude zatvorený.

  V prípade realizácie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v dvoch fázach vstup do budovy V2 (budova rektorátu) bude v termíne od 3. 11. 2020 (vrátane) do 9. 11. 2020 (vrátane) pre zamestnancov možný iba zadným bočným vchodom na bloku D (priestory oddelenia prevádzky a investícií). Prechod medzi budovami V1 a V2 v čase od 3. 11. 2020 (vrátane) do 9. 11. 2020 (vrátane) bude zatvorený.

  Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  Vstup do budovy „Školička“ a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  Vstup do rekreačných a ubytovacích zariadení je od 29. 10. 2020 predbežne do 18. 11. 2020 povolený iba zamestnancom zariadenia.

  Pri prevádzke rekreačných a ubytovacích zariadení sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (napr. nosenie rúšok, podávanie stravy, hromadné podujatia a pod.).

  Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

 6. Študentské domovy

  EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

  Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

  Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

 7. Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

  1. Výkon práce zamestnancov v čase celoplošného testovania

   Z dôvodu využitia priestorov EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste číslo 1 na celoplošné testovanie sa upravuje pracovný režim pre zamestnancov pracujúcich v budove V1 a V2 (neplatí pre PHF EUBA v Košiciach, pre študentské domovy, rekreačné a ubytovacie zariadenia Virt, Jarabá a Pokrok) v dňoch od 29. 10. 2020 (štvrtok) do 9. 11. 2020 (pondelok - vrátane) takto:

   1. V prípade realizácie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 iba v jednej fáze (31. 10. 2020 a 1. 11.2020):

    29. 10. 2020 (štvrtok)

    Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

    - výkon práce z domácnosti (home office)

    Nepedagogickí zamestnanci:

    - podľa rozhodnutia vedúceho zamestnanca výkon práce z domácnosti. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

    Zamestnanci s prevahou manuálnej práce, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná:

    - pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.


    30. 10. 2020 (piatok) a 2. 11. 2020 (pondelok)

    Všetci zamestnanci:

    - pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

    V prípade realizácie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 iba v jednej fáze (31. 10. 2020 a 1. 11. 2020) pracujú všetci zamestnanci univerzity od 3. 11. 2020 na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený týždenný pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

   2. V prípade realizácie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v dvoch fázach:

    od 3. 11. 2020 (utorok) do 9. 11. 2020 (pondelok - vrátane)

    Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

    - výkon práce z domácnosti (home office)

    Nepedagogickí zamestnanci:

    - podľa rozhodnutia vedúceho zamestnanca výkon práce z domácnosti. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

    Zamestnanci s prevahou manuálnej práce, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná:

    - pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

    Zamestnancov je naďalej možné kontaktovať elektronickou poštou.

    V prípade realizácie celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v dvoch fázach pracujú všetci zamestnanci univerzity od 10. 11. 2020 na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený týždenný pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

  2. Výkon práce zamestnancov v štandardnom režime práce

   V štandardnom režime práce môžu vedúci zamestnanci dohodnúť s im podriadenými zamestnancami prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia. Prácu z domácnosti v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých druh práce podľa pracovnej zmluvy to umožňuje.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

  3. Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

   Domáce a zahraničné pracovné cesty sa rušia do odvolania. Vo výnimočných odôvodnených prípadoch dáva súhlas na domácu pracovnú cestu rektor, resp. dekan príslušnej fakulty.

   Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

 8. Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

  Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  1. Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

   Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov prezenčnou formou sa do 18. 12. 2020 rušia.

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom EU v Bratislave, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

   Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

  3. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

   Slovenská ekonomická knižnica pracuje podľa zverejnených prevádzkových a výpožičných hodín.

   Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa rušia predbežne do 18. 11. 2020.

   Od 18. 11. 2020 sa odporúča návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

   Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

   Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

   Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

  4. Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy

   Pri realizácii celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 iba v jednej fáze (31. 10. 2020 a 1. 11. 2020) sa prevádzka bufetov a výdaj stravy od 29. 10. 2020 (vrátane) do 3. 11. 2020 (vrátane) ruší. Od 4. 11. 2020 bude prevádzka bufetov a výdaj stravy obnovená v doterajšom režime (výdaj stravy so sebou a zákaz konzumácie jedla v priestoroch bufetov).

   Pri realizácii celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v dvoch fázach sa prevádzka bufetov a výdaj stravy od 4. 11. 2020 (vrátane) do 9. 11. 2020 (vrátane) ruší. Od 10. 11. 2020 bude prevádzka bufetov a výdaj stravy obnovená v doterajšom režime (výdaj stravy so sebou a zákaz konzumácie jedla v priestoroch bufetov).

  5. Prevádzkové hodiny podateľne

   Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude zabezpečená v režime stanovenom vedúcim oddelenia prevádzky a investícií.

   Podrobnosti o prevádzke podateľní stanoví a zverejní vedúci oddelenia prevádzky a investícií.


Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.


Bratislava 27. októbra 2020


prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.