Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020,

 

ktorým sa menia ustanovenia č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8 opatrenia rektora č. 12/2020 vydaného dňa 27. októbra 2020 v znení dodatku č. 1 k opatreniu rektora č. 12/2020 zo dňa 30. 10. 2020 a v znení dodatku č. 2 k opatreniu rektora č. 12/2020 zo dňa 17. 12. 2020.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

Zmenené ustanovenia opatrenia č. 12/2020:

 

2  Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Organizácia a realizácia takých aktivít, ako sú štátne skúšky, obhajoby dizertačných prác, obhajoby rigoróznych prác, habilitačné a inauguračné prednášky, tzv. katedrové obhajoby dizertačných prác sa realizuje predbežne do 25. 1. 2021 (vrátane) online formou.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 

3  Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa konajú do odvolania online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 

4  Aktivity Centra celoživotného vzdelávania (predtým Bratislavskej Business School), Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

Prezenčná forma výučby na Univerzite tretieho veku na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách sa prerušuje do odvolania.

Výučba na Univerzite tretieho veku môže prebiehať online formou.

Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave.

Všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania a Znaleckého ústavu sa do odvolania realizujú online formou.

Všetky hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach), usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami, sú zrušené do odvolania.

 

 

5  Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

Do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) je predbežne do 24. 1. 2021 (vrátane) vstup povolený iba zamestnancom univerzity, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia a nájomcom. Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do budovy „Školička“ a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do rekreačných a ubytovacích zariadení je predbežne do 24. 1. 2021 (vrátane) povolený iba zamestnancom zariadenia.

Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

 

7  Výkon práce zamestnancov

7.1 Výkon práce zamestnancov od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

  • výkon práce z domácnosti (home office).

 

Ostatní zamestnanci:

  • vedúci zamestnanci môžu dohodnúť s im podriadenými zamestnancami prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,
  • ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec s ním nedohodne prácu z domácnosti (home office), čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

Od 25. 1. 2021 budú pracovať všetci zamestnanci na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený týždenný pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj po tomto termíne naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

8  Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

8.1 Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov prezenčnou formou sa predbežne do 25. 1. 2021 (vrátane) rušia.

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

8.2 Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

 

8.3 Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa predbežne do 25. 1. 2021 (vrátane) rušia.

 

8.4 Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy 

Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy sa predbežne do 25. 1. 2021 (vrátane) rušia.

 

 

8.5 Prevádzkové hodiny podateľne

Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude  zabezpečená v režime stanovenom vedúcim oddelenia prevádzky a investícií.

Podrobnosti o prevádzke podateľní stanoví a zverejní vedúci oddelenia prevádzky a investícií.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

V Bratislave 1. 1. 2021

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor