1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 12/2020,

 

ktorým sa menia niektoré ustanovenia (č. 1.1 a 7.1) opatrenia rektora č. 12/2020 vydané dňa 27. októbra 2020.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 30. 10. 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

1. Harmonogram ak. roka 2020/2021 – zimný semester

1.1 Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje do 18. 12. 2020 podľa rozvrhu hodín (okrem 30. 10. 2020 a 2. 11. 2020) online formou.

Predtermíny plánované od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 sa rušia.

Skúškové obdobie trvá od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 a od 4. 1. 2021 do 5. 2. 2021.

O forme a priebehu skúškového obdobia bude rozhodnuté v závislosti od vývoja epidemickej situácie neskôr.

Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia.

Výučba prebiehajúca dňa 29. 10. 2020 a v dňoch  3. 11. 2020, 4. 11. 2020, 5. 11. 2020, 6. 11. 2020 a 9. 11. 2020 sa realizuje iného miesta než je pracovisko daného vyučujúceho.

Ak zamestnanec zabezpečujúci výučbu požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca zabezpečujúceho výučbu o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

Vyučovacia dvojhodina pri online výučbe trvá štandardne 90 minút.

Interiérové a exteriérové telovýchovné aktivity realizované v rámci študijných programov sa rušia do odvolania.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

7. Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

7.1 Výkon práce zamestnancov v čase celoplošného testovania

Z dôvodu využitia  priestorov EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste číslo 1 na celoplošné testovanie sa upravuje pracovný režim pre všetkých zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach, študentských domovov, rekreačných a ubytovacích zariadení Virt, Jarabá a Pokrok) v dňoch od 29. 10. 2020 (štvrtok) do 9. 11. 2020 (pondelok - vrátane) takto:30. 10. 2020 (piatok) a 2. 11. 2020 (pondelok)

Všetci zamestnanci:

- pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.od 3. 11. 2020 (utorok) do 9. 11. 2020 (pondelok - vrátane)

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

- výkon práce z domácnosti (home office)

 

Nepedagogickí zamestnanci:

- podľa rozhodnutia vedúceho zamestnanca výkon práce z domácnosti. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

Zamestnanci s prevahou manuálnej práce, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná:

- pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

Od 10. 11. 2020 pracujú všetci zamestnanci na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený týždenný pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

V Bratislave 30. 10. 2020

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.