1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a študentov EU v Bratislave v čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19

prikazujem

 

od 1. septembra 2020 dodržiavať tieto všeobecné protiepidemické opatrenia:

 

 1. Využívať relevantné spôsoby kontroly aktuálneho zdravotného stavu ešte pred príchodom na EU v Bratislave.
 2. V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov EU v Bratislave, vrátane študentských domovov (u zamestnanca – oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi, u študenta – oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte).
 3. Zamestnávateľ alebo kontaktná osoba na príslušnej fakulte informuje o danej skutočnosti Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EU v Bratislave.
 4. Osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osobám s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osobám podliehajúcim nariadenej domácej izolácii, nariadeného PCR testovania alebo osobám s potvrdeným ochorením COVID-19 neumožniť vstup do priestorov EU v Bratislave, vrátane študentských domovov.
 5. Riadiť sa prevádzkovými pokynmi, vnútornými predpismi EU v Bratislave a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.
 6. Všetkým zamestnancom EU v Bratislave a interným doktorandom vyplniť a odovzdať do 15. septembra 2020  dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní ( príloha 1). Zamestnanci fakúlt odovzdajú dotazník tajomníčke príslušnej fakulty, zamestnanci študentských domovov riaditeľkám študentských domovov, ostatní zamestnanci svojmu nadriadenému. V prípade, že zamestnanec alebo interný doktorand vycestuje po 15. septembri 2020 do zahraničia, po návrate je povinný vyplniť a odovzdať dotazník aj opakovane.
 7. Všetkým študentom všetkých stupňov štúdia v prvom týždni výučby vyplniť a odovzdať  čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní ( príloha 2). Čestné vyhlásenie odovzdať na študijnom oddelení príslušnej fakulty.
 8. Pri ubytovaní sa v študentských domovoch všetkým ubytovaným študentom vyplniť a odovzdať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a o cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní ( príloha 2).
 9. Od všetkých zamestnancov, vstupujúcich do budovy EU v Bratislave vyžadovať predloženie preukazu zamestnanca.
 10. Od všetkých študentov, vstupujúcich do budovy EU v Bratislave vyžadovať predloženie preukazu študenta.
 11. Od inej verejnosti, ktorá nie je zamestnancom ani študentom EU v Bratislave, vyžadovať predloženie dokladu totožnosti a zaevidovať ich prítomnosť do knihy návštev.
 12. Od všetkých osôb vstupujúcich do priestorov EU v Bratislave vrátane študentských domovov vyžadovať použitie ochranného rúška a dezinfekciu rúk, dôkladne dodržiavať zásadu R-O-R (rúško, odstup, ruky)
 13. Ochranné rúška používať vo všetkých vnútorných priestoroch univerzity a v priestoroch určených na výučbu.
 14. Ochranné rúška používať vo všetkých vnútorných priestoroch študentských domovov s výnimkou izieb.
 15. Zabezpečiť pravidelné a krátkodobé vetranie miestností.
 16. Na pracovisku dodržiavať primeraný odstup najmenej 1,5 – 2 metre od ostatných osôb.
 17. Pri vybavovaní pracovných a študijných záležitostí vstupovať do miestností podľa možností po jednom a dodržiavať sociálny odstup.
 18. Obmedziť osobám zdržiavajúcim sa na pracovisku osobný kontakt s inými osobami na nevyhnutnú mieru a zdržať sa podávania rúk.
 19. Počas vyučovania v posluchárňach zabezpečiť primeraný sociálny odstup medzi študentmi navzájom, medzi študentmi a učiteľmi.
 20. Na pracoviskách a v posluchárňach zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu povrchov pracovných plôch a dezinfekciu hygienických zariadení.
 21. Nezoskupovať sa na pracoviskách alebo vo verejných vnútorných priestoroch univerzity do skupín.
 22. Nezoskupovať sa v izbách v študentských domovoch alebo vo verejných vnútorných priestoroch študentských domovov do skupín.
 23. Po skončení účelu návštevy EU v Bratislave, po skončení pracovnej doby alebo po skončení vyučovacieho procesu opustiť priestory EU v Bratislave.

 

Ďalej prikazujem

dodržiavať a plniť tieto opatrenia a nariadenia v závislosti od úrovne

– zelenej, oranžovej, červenej –

ktorá bude oznámená dostupnými komunikačnými prostriedkami

(zelená fáza – EU v Bratislave nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19, oranžová fáza – EU v Bratislave má študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19, červená fáza – EU v Bratislave má u študentov alebo zamestnancov prípad výskytu ochorenia COVID-19)

 

Zelená fáza – EU v Bratislave nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením
COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené v tomto príkaze.
 2. Pri pedagogickom procese, ak sa vzdelávacej aktivity má zúčastniť viac ako 50 osôb, využiť na fyzickú prítomnosť najviac polovicu kapacity prednáškovej miestnosti.
 3. Viesť na všetkých formách štúdia a na každej vzdelávacej aktivite (prednáška, seminár, cvičenie a pod.) presnú evidenciu zúčastnených osôb a uchovávať túto evidenciu po dobu najmenej jedného mesiaca.
 4. Neumožňovať neorganizované preraďovanie študentov medzi skupinami.
 5. V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo v priebehu pracovného dňa bezodkladne opustiť univerzitu s použitím rúška a vykonať ďalšie opatrenia podľa pokynov ošetrujúceho lekára a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.
 6. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 u študenta alebo zamestnanca sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre oranžovú fázu (študenta alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého iba Úrad verejného zdravotníctva alebo jeho ošetrujúci lekár). Zamestnanec je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi, študent kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.

 

Oranžová fáza – EU v Bratislave má študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie
COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre zelenú fázu.
 2. Študent s podozrením na ochorenie COVID-19 - nezúčastňovať sa prezenčnej formy výučby až do výsledkov PCR testu alebo usmernenia Úradu regionálneho zdravotníctva – z výučby sa ospravedlniť a oznámiť túto skutočnosť aj kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.
 3. Úzke kontakty študenta s podozrením na ochorenie COVID-19 (osobný kontakt s podozrivým do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, fyzický kontakt s podozrivým, prítomnosť s podozrivým v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút – napr. členovia jednej študijnej skupiny) – nezúčastňovať sa prezenčnej formy výučby – z výučby sa ospravedlniť a oznámiť túto skutočnosť aj kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.
 4. Učiteľ – zabezpečiť pre študenta/študentov s podozrením na ochorenie COVID-19 a úzke kontakty tohto študenta výučbu dištančnou metódou alebo v náhradnom termíne.
 5. Pri negatívnom teste PCR podozrivej osoby – obnoviť pre všetky vylúčené osoby prezenčnú formu výučby v prípade, ak úzke kontakty nezaznamenali príznaky ochorenia COVID-19, neboli v kontakte s osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie alebo potvrdené ochorenie, neboli v ostatných dvoch týždňoch v oblasti so zvýšeným rizikom infekcie a pod.
 6. Pri pozitívnom teste PCR podozrivej osoby – pozastaviť pre celú študijnú skupinu prezenčnú formu výučby až do doby určenej Úradom verejného zdravotníctva a výučbu realizovať online formou.
 7. Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 – zotrvať v domácej izolácii a oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi.
 8. Úzke kontakty zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19 (študentov, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kolegov so spoločnou miestnosťou a pod.) – vylúčiť z fyzickej prítomnosti až do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia Úradu verejného zdravotníctva.
 9. Zamestnanec v domácej izolácii – pokračovať vo výučbe dištančnou formou, ak to zdravotný stav zamestnanca umožňuje.
 10. Pri negatívnom PCR teste podozrivej osoby – obnoviť pracovný proces vylúčených osôb s úzkym kontaktom na zamestnanca podozrivého na ochorenie COVID-19.
 11. Pri pozitívnom PCR teste dvoch a viac študentov alebo u minimálne jedného zamestnanca sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre červenú fázu.

 

Červená fáza – EU v Bratislave má u študentov alebo zamestnancov prípad výskytu ochorenia
COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre oranžovú fázu.
 2. Prerušiť výučbu v skupinách pozitívnych študentov – výučbu realizovať výhradne online formou alebo v náhradnom termíne.
 3. Vylúčiť z výučby úzke kontakty pozitívnych študentov – výučbu realizovať pre úzke kontakty online formou alebo v náhradnom termíne.
 4. Obnoviť výučbu a návrat do zelenej fázy po odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva.

 

Ďalej prikazujem

dodržiavať a plniť tieto opatrenia a nariadenia v študentských domovoch v závislosti od úrovne

– zelenej, oranžovej, červenej –

ktorá bude oznámená dostupnými komunikačnými prostriedkami

 

Zelená fáza

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené v tomto príkaze vzťahujúce sa k študentským domovom. Pri porušení uvedených opatrení sa bude postupovať v súlade s Domovým poriadkom študentských domovov EU v Bratislave a v súlade s Disciplinárnym poriadkom pre študentov EU v Bratislave.
 2. Obmedziť vstup do študentských domovov iba ubytovaným študentom a osobám pracujúcim v priestoroch študentského domova, resp. v prevádzkach poskytujúcich služby v priestoroch študentského domova dostupných verejnosti.
 3. Ubytovať študentov iba po predložení čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a o cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní ( príloha 2).
 4. Študentov, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, ubytovať až po predložení negatívneho PCR testu absolvovaného po piatich dňoch pobytu na území SR.
 5. Minimalizovať cestovanie zo študentských domovov počas akademického roka.
 6. Pravidelne upratovať svoje priestory (izby), používať dezinfekčné prostriedky a dbať na dodržiavanie ostatných hygienických opatrení.
 7. V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 počas pobytu v študentskom domove bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, informovať vedenie študentského domova a riadiť sa ich pokynmi.
 8. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 u študenta ubytovaného v študentskom domove alebo u zamestnanca študentského domova sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre oranžovú fázu (študenta alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého iba Úrad verejného zdravotníctva alebo jeho ošetrujúci lekár). Zamestnanec je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi, študent vedeniu študentského domova.

 

Oranžová fáza

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené v tomto príkaze vzťahujúce sa k študentským domovom a všetky opatrenia určené pre zelenú fázu.
 2. Nariadiť povinnú domácu izoláciu študentovi s podozrením na ochorenie COVID-19 vrátane jeho úzkych kontaktov. Pri nedostatočnej kapacite na jednotlivú izoláciu v študentskom domove nariadiť izoláciu celej ubytovacej bunke.
 3. Študent – pri negatívnom PCR teste podozrivej osoby alebo po pokyne Úradu verejného zdravotníctva – ukončiť nariadenú izoláciu.
 4. Zamestnanec študentského domova s podozrením na ochorenie COVID-19 – vylúčiť z pracovného procesu.
 5. Úzke kontakty zamestnanca študentského domova s podozrením na ochorenie COVID-19 – vylúčiť z fyzickej prítomnosti na pracovisku.
 6. Pri negatívnom PCR teste podozrivej osoby – zamestnanca – návrat vylúčených úzkych kontaktov do práce.
 7. Pri pozitívnom PCR teste dvoch a viac študentov alebo u minimálne jedného zamestnanca sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre červenú fázu.

 

Červená fáza

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené v tomto príkaze vzťahujúce sa k študentským domovom a všetky opatrenia určené pre oranžovú fázu.
 2. Nariadiť povinnú domácu izoláciu študentovi s potvrdeným ochorením na COVID-19, vrátane úzkych kontaktov. Pri nedostatočnej kapacite na jednotlivú izoláciu v študentskom domove nariadiť izoláciu celej ubytovacej bunke.
 3. Zabezpečiť izolovaným osobám v študentskom domove donášku stravy (hradenú izolovanými osobami) až k miestu ubytovania, ako aj odvoz odpadu a zabezpečenie nevyhnutných nákupov.
 4. Zatvoriť všetky prevádzky služieb v rámci študentských domovov.
 5. Pri dobe trvania červenej fázy v študentských domovoch jeden týždeň prerušiť poskytovanie ubytovania v príslušných častiach študentských domovov s výnimkou zahraničných študentov, ktorí môžu ostať v študentskom domove v domácej izolácii.

 

V Bratislave 20. augusta 2020

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

Kontaktné osoby pre študentov na jednotlivých fakultách

Národohospodárska fakulta

Mgr. Jana Šipošová – tel. +421 2 67291245 – e-mail: jana.siposova@euba.sk

Obchodná fakulta

Ing. Paulína Krnáčová, PhD. – tel. +421 2 67291126 – e-mail: paulina.krnacova@euba.sk

Fakulta hospodárskej informatiky

RNDr. Anna Strešňáková, PhD. – tel. +421 2 67295836 – e-mail: anna.stresnakova@euba.sk

Fakulta podnikového manažmentu

Ing. Zuzana Markovičová – tel. +421 2 67295532 – e-mail: zuzana.markovicova@euba.sk

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ing. Kristína Baculáková, PhD. – tel. +421 2 67295474 – e-mail: kristina.baculakova@euba.sk

Fakulta aplikovaných jazykov

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – tel. +421 67295226 – e-mail: eva.stradiotova@euba.sk

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Ing. Petra Szaryszová, PhD. – tel. +421 55 7223254 – e-mail: petra.szaryszova@euke.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.