1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Oddelenie prevádzky a investícií zabezpečuje agendu energetického hospodárstva, autoprevádzku, vnútorné služby (upratovacia, strážna služba, podateľne, záhradnícke práce), opravu a údržbu technických, technologických a ostatných zariadení, skladové hospodárstvo. V súlade s vymedzenými právomocami zabezpečuje nákup tovarov a služieb. Kompletizuje požiadavky na obstaranie. Uskutočňuje revíznu činnosť vybraných technických zariadení. Zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu stavieb, rekonštrukcií a modernizácií arealizáciu schválených akcií. Zabezpečuje technický dozor, záverečné vyhodnotenia stavieb, pripravuje podklady na zaradenie stavieb do majetku univerzity a zabezpečuje ich uvedenie do prevádzky; vypracúva rozbory hospodárenia za investičnú oblasť a podklady do výročných správ.

Komplexne zabezpečuje agendu hnuteľného a nehnuteľného majetku univerzity (na základe výpisov z katastra nehnuteľností aktualizuje evidenciu pozemkov, zabezpečuje podklady pre vyradenie nepotrebného majetku, vypracúva vyraďovacie protokoly, vypracúva štatistické výkazy majetku EU v Bratislave, aktualizuje zoznamy majetku podľa pracovísk univerzity, vykonáva riadne a mimoriadne inventarizácie majetku, zabezpečuje agendu dane z nehnuteľností, zabezpečuje pasportizáciu objektov univerzity, vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti). Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci kvestorovi.

 

Kontakty

CEROVSKÝ, Jozef, Ing.

CEROVSKÝ, Jozef, Ing.

vedúci oddelenia

D1.12 +421 2 6729 5262 +421 2 6729 5197 jozef.cerovsky@euba.sk

 

Referát investícií a evidencie majetku

BAROŇOVÁ, Romana

BAROŇOVÁ, Romana

referentka

D1.18 +421 2 6729 5271 romana.baronova@euba.sk
DOKTOROVOVÁ, Božena

DOKTOROVOVÁ, Božena

referentka

D1.33 +421 2 6729 5283 bozena.doktorovova@euba.sk
FIGUROVÁ, Marta

FIGUROVÁ, Marta

referentka

D1.32 +421 2 6729 5281 marta.figurova@euba.sk
LITVOVÁ, Margita

LITVOVÁ, Margita

referentka

D1.31 +421 2 6729 5284 margita.litvova@euba.sk

 

Referát technický

KOLEŇ, Miroslav

KOLEŇ, Miroslav

vedúci referátu

D1.15 +421 2 6729 5688 miroslav.kolen@euba.sk
JURÍK, Ján, Ing.

JURÍK, Ján, Ing.

energetik

D1.19 +421 2 6729 5279 jan.jurik@euba.sk
BOHÁČ, Alexander

BOHÁČ, Alexander

vedúci sekcie Autodoprava

D1.08 +421 2 6729 5258 alexander.bohac@euba.sk
BOHÁČEK, Peter

BOHÁČEK, Peter

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 peter.bohacek@euba.sk
FUSEK, František

FUSEK, František

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 frantisek.fusek@euba.sk
BOBOK, Martin

BOBOK, Martin

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 martin.bobok@euba.sk
MRÁZ, Ľubomír, Ing.

MRÁZ, Ľubomír, Ing.

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 lubomir.mraz@euba.sk
JAIOVSKI, Miljazin

JAIOVSKI, Miljazin

zahradník

+421 2 6729 1688
KOHÚTEK, Viliam

KOHÚTEK, Viliam

elektrikár

E1.07 +421 2 6729 5368 viliam.kohutek@euba.sk
BELOVIČ, Marián

BELOVIČ, Marián

elektrikár

E1.07 +421 2 6729 5368 marian.belovic@euba.sk

 

Referát ekonomiky a služieb

KESZIOVÁ, Margita, Mgr.

KESZIOVÁ, Margita, Mgr.

referentka hospodárskej správy

D1.16 +421 2 6729 5260 margita.kesziova@euba.sk
KAMENDYOVÁ, Iveta

KAMENDYOVÁ, Iveta

referentka

D1.18, A0.10 (sklad) +421 2 6729 5271 +421 2 6729 5625 iveta.kamendyova@euba.sk
MOZDÍKOVÁ, Helena

MOZDÍKOVÁ, Helena

referentka

D1.14 +421 2 6729 5265 helena.mozdikova@euba.sk

evidencia majetku