Oddelenie pre verejné obstarávanie v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní komplexne zabezpečuje agendu verejného obstarávania týkajúcu sa dodávky tovarov, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutia služieb. V rámci informačného systému EU v Bratislave vedie a vykonáva aktualizáciu zoznamu tovarov, stavebných prác a služieb, v spolupráci s organizačnými súčasťami EU v Bratislave zostavuje na príslušný rok plán verejného obstarávania a vykonáva jeho aktualizáciu, vykonáva ostatné činnosti potrebné pre fungovanie informačného systému EU za modul verejného obstarávania.

Vypracováva súťažné podklady pre zadávanie zákaziek vrátane zmluvných podmienok, zabezpečuje komunikáciu medzi univerzitou ako verejným obstarávateľom a Úradom pre verejné obstarávanie, týkajúcu sa zverejňovania zákaziek. Vypracováva oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk, zabezpečuje podklady pre zverejnenie výziev na webovej stránke EU v Bratislave a oznámení v príslušných periodikách verejného obstarávania. Poskytuje a vysvetľuje súťažné podklady, vykonáva komunikáciu medzi univerzitou ako verejným obstarávateľom a záujemcami o zákazku a uchádzačmi, zabezpečuje zostavenie komisií na vyhodnocovanie ponúk, pracuje v komisiách na vyhodnotenie ponúk, vyhodnocuje ponuky, zabezpečuje podklady pre uskutočnenie elektronického verejného obstarávania a elektronických aukcií, rieši revízne postupy. Zabezpečuje, vytvára a zverejňuje jednotlivé predmety informačnej povinnosti vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie za zákazky zadávané bez využitia elektronického trhoviska. Zabezpečuje zverejnenie uzavretých zmlúv, ktoré sú výsledkom zadávania zákaziek podľa platného zákona overejnom obstarávaní v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zabezpečuje archivovanie dokumentácie z verejného obstarávania, vedie archív dokumentácie z verejného obstarávania. Metodicky usmerňuje postup organizačných súčastí EU pri nadobúdaní tovarov, stavebných prác a služieb, vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci kvestorovi.

 

Kontakty

NÁRODOVÁ, Anna, Ing.

NÁRODOVÁ, Anna, Ing.

poverená vedením oddelenia

D1.26 +421 2 6729 5147 anna.narodova@euba.sk
(invalid contact id)
UHERKOVÁ, Galina, Ing.

UHERKOVÁ, Galina, Ing.

referentka

D1.29 +421 2 6729 5269 galina.uherkova@euba.sk
HIEBSCHOVÁ, Mária

HIEBSCHOVÁ, Mária

referentka

D1.27 +421 2 6729 5277 maria.hiebschova@euba.sk