Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 6/2021,

 

ktorým sa upravujú ustanovenia číslo 5 a 6 opatrenia rektora č. 6/2021 zo dňa 19. 5. 2021.

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 6/2021 zo dňa 19. 5. 2021 v znení dodatku č. 1 zostávajú aj naďalej v platnosti. Zároveň sa menia vybrané ustanovenia príkazu rektora č. 2/2021.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 21. júna 2021.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení uvedených v príkazoch a opatreniach rektora.

Vstup do priestorov EU v Bratislave je umožnený zamestnancom univerzity, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.  

V období konania štátnych skúšok (od 24. 5. 2021 do 2. 7. 2021) je vstup do priestorov EU v Bratislave umožnený aj študentom, ktorí sa zúčastňujú štátnych skúšok (podľa rozpisu jednotlivých fakúlt) a inej verejnosti, ktorá sa bude zúčastňovať verejnej časti štátnej skúšky.

V období konania prijímacích skúšok na tretí stupeň štúdia (od 21. 6. 2021 do 2. 7. 2021) je vstup do priestorov EU v Bratislave umožnený aj uchádzačom prihláseným na tretí stupeň štúdia na základe pozvánky na prijímacie skúšky.

Osoby, ktoré nie sú zamestnancami univerzity, nájomcami a osobami, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobami, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru, sú povinné pred vstupom do budovy EU v Bratislave predložiť doklad totožnosti a zaevidovať svoju prítomnosť v knihe návštev.  

Vstup do priestorov EU v Bratislave a pohyb vo všetkých vnútorných priestoroch EU v Bratislave (vrátane PHF EU v Košiciach, študentských domovov, rekreačných a vzdelávacích zariadení EU v Bratislave) je možný iba s použitím ochranného rúška, resp. respirátora podľa aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa priestory EU v Bratislave nachádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

5.1 Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2, budova PHF EUBA v Košiciach, aula)

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov prístupné do 20.00 hod.

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre študentov a verejnosť prístupné do 18.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

5.2 Budova „Školička“ a telocvičňa Horský park

Povoľuje sa prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre športové a obdobné podujatia a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

 

5.3 Budovy vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení

Povoľuje sa prevádzka vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení EU v Bratislave (Jarabá, Pokrok, Virt) pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza, pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave.

 

6. Študentské domovy

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba zamestnancom, osobám s dlhodobým povolením na ubytovanie v študentskom domove (t. j. zahraniční študenti, študenti doktorandského štúdia a iné osoby s platnou nájomnou zmluvou alebo ubytovacím povolením) a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

Vstup do vyššie uvedených priestorov je povolený aj osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

V období konania štátnych skúšok (od 24. 5. 2021 do 2. 7. 2021) sa vstup do priestorov študentských domovov umožňuje aj študentom, ktorým bolo vydané mimoriadne povolenie na krátkodobé ubytovanie za účelom absolvovania štátnej skúšky.

EU v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentov záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok. Ubytovanie bude možné vo vybraných študentských domovoch iba na jednu noc pri dodržaní všetkých epidemických opatrení za cenu 12 Eur/noc. Ubytovanie bude možné na základe predchádzajúcej elektronickej objednávky. Študenti, požadujúci na deň konania štátnych skúšok ubytovanie v študentskom domove, sa obrátia so svojou žiadosťou e-mailom na adresu: cpcus@euba.sk  (pre bratislavské študentské domovy) a e-mailom na adresu: silvia.joscakova@euba.sk (pre košický študentský domov).

Letné ubytovanie počas hlavných prázdnin sa bude poskytovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa ubytovacie zariadenie nachádza v obmedzenom režime. Informácie o možnostiach letného ubytovania budú zverejnené na webovej stránke https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/ubytovanie.

Študentom ubytovaným v študentských domovoch sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

 

V príkaze rektora č. 2/2021 sa dopĺňa bod 7a, ktorý znie:

„V období konania prijímacích skúšok na tretí stupeň štúdia (od 21. 6. 2021 do 2. 7. 2021) umožniť vstup do budovy EU v Bratislave aj uchádzačom prihláseným na tretí stupeň štúdia na základe pozvánky na prijímacie skúšky.“

V príkaze rektora č. 2/2021 končí účinnosť bodov č. 14, 15, 16 a 17 (preukazovanie negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iného relevantného dokladu). Prípadné ďalšie opatrenia sa budú odvíjať od aktuálneho COVID-automatu.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 15. júna 2021                                              

                                                          

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.