Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

opatrenie rektora č. 6/2021.

 

Príkaz rektora č. 2/2021

 

Dodatok č. 1 | Dodatok č. 2

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

Toto opatrenie rektora nadobúda účinnosť dňom 24. mája 2021. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie rektora č. 1/2021 v znení dodatkov č. 1 – 11.

 

 1. Harmonogram ak. roka 2020/2021 – letný semester

  1. Ukončenie letného semestra ak. roka 2020/2021 – všetky stupne štúdia – denné aj externé štúdium

   Letný semester vrátane skúšobného obdobia sa ukončí výhradne online formou v súlade s harmonogramom ak. roka 2020/2021 (https://euba.sk/student/harmonogram-akademickeho-roka)

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia

   O konaní slávnostných promócií na 1. a 2. stupni štúdia bude rozhodnuté v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie začiatkom mesiaca jún 2021.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby v priebehu mesiaca jún 2021.

  3. Obdobie hlavných prázdnin

   Obdobie hlavných prázdnin trvá od 5. júla 2021 do 31. augusta 2021.

 2. Štátne skúšky v priebehu letného semestra, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

  1. Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia

   Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa konajú v termíne od 24. mája 2021 do 2. júla 2021. Štátne skúšky, resp. opravné termíny štátnych skúšok je možné realizovať aj v termíne od 23. augusta 2021 do 27. augusta 2021.

   Štátne skúšky sa konajú prezenčnou formou za fyzickej účasti študentov a členov komisií.

   Štruktúra a obsah štátnych skúšok ostáva zachovaný v súlade so študijnými plánmi študijných programov. Účasť študentov na štátnych skúškach bude umožnená podľa presne stanoveného časového harmonogramu vypracovaného a zverejneného príslušnými fakultami v súlade s príkazmi, opatreniami a metodickými usmerneniami rektora vydanými pre tento účel.

   Pri organizovaní a realizovaní štátnych skúšok sú všetci zamestnanci, študenti a iná verejnosť, prítomná na štátnych skúškach povinní riadiť sa protiepidemickými opatreniami, príkazmi a metodickými usmerneniami rektora vydanými pre organizáciu a realizáciu štátnych skúšok.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

  2. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia

   Odporúča sa dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia realizovať prednostne online formou.

   Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác  online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

   Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác na treťom stupni štúdia sú všetci zamestnanci, študenti a iná verejnosť, prítomná na tomto type štátnych skúšok povinní riadiť sa protiepidemickými opatreniami, príkazmi a metodickými usmerneniami rektora vydanými pre organizáciu a realizáciu štátnych skúšok.

  3. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

   Odporúča sa rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác realizovať prednostne online formou.

   Pri organizovaní a realizovaní rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

   Pri organizovaní a realizovaní rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác sú všetci zamestnanci, študenti a iná verejnosť, prítomná na tomto type skúšok povinní riadiť sa protiepidemickými opatreniami, príkazmi a metodickými usmerneniami rektora vydanými pre organizáciu a realizáciu štátnych skúšok.

  4. Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

   Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky sa konajú aj naďalej výhradne online formou.

   Pri organizovaní a realizovaní obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

   Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť  online realizáciu týchto aktivít prezenčnou formou, budú informácie o tejto skutočnosti včas oznámené.

  5. Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“

   Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“ sa konajú aj naďalej online formou.

   Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť  online realizáciu týchto aktivít prezenčnou formou, budú informácie o tejto skutočnosti včas oznámené.

 3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa odporúča konať aj naďalej online formou.

  Pri organizovaní zasadnutí všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 4. Aktivity Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

  Prezenčná forma výučby na Univerzite tretieho veku na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách sa prerušuje do odvolania.

  Výučba na Univerzite tretieho veku môže prebiehať online formou.

  Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave.

  Všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania sa realizujú online formou.

  Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť v priebehu semestra online výučbu prezenčnou formou, budú účastníci o tejto skutočnosti včas informovaní.

  Všetky hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sú zrušené do odvolania.

 5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

  Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení uvedených v príkazoch a opatreniach rektora.

  Vstup do priestorov EU v Bratislave a pohyb vo všetkých vnútorných priestoroch EU v Bratislave (vrátane PHF EU v Košiciach, študentských domovov, rekreačných a vzdelávacích zariadení EU v Bratislave) je možný iba s použitím ochranného rúška, resp. respirátora podľa aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa priestory EU v Bratislave nachádzajú. Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

  Vstup do priestorov EU v Bratislave je umožnený iba zamestnancom univerzity, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

  V období konania štátnych skúšok (od 24. 5. 2021 do 2. 7. 2021) je vstup do priestorov EU v Bratislave umožnený aj študentom, ktorí sa zúčastňujú štátnych skúšok (podľa rozpisu jednotlivých fakúlt) a inej verejnosti, ktorá sa bude zúčastňovať verejnej časti štátnej skúšky.

  Osoby, ktoré nie sú zamestnancami EU v Bratislave, nájomcami, osobami vykonávajúcimi prácu na EU v Bratislave na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce (t. j. študenti, ktorí sa zúčastňujú štátnej skúšky, iná verejnosť, ktorá sa zúčastňuje verejnej časti štátnej skúšky, osoby vykonávajúce na EU v Bratislave práce na základe objednávky, ako aj osoby, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru), sú povinné sa pri vstupe do priestorov EU v Bratislave preukázať príslušným dokladom uvedených v poznámke[1]. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Uvedená povinnosť sa týka aj osôb, vstupujúcich do priestorov EU v Bratislave uvedených v bode 5.1 – 5.2.

  1. Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2, budova PHF EUBA v Košiciach, aula)

   Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov prístupné do 20.00 hod.

   Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre študentov a verejnosť prístupné do 18.00 hod.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  2. Budova „Školička“ a telocvičňa Horský park

   Povoľuje sa prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre športové a obdobné podujatia a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

   Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

  3. Budovy vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení

   Povoľuje sa prevádzka vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení EU v Bratislave (Jarabá, Pokrok, Virt) pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza, pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

   Všetky osoby (vrátane zamestnancov a študentov EU v Bratislave), ktorým bude vydané povolenie na krátkodobé ubytovanie v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave – Jarabá, Pokrok, Virt – sú povinné pri ubytovaní predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín alebo negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín; resp. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní; resp. dokladu o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19; resp. príslušného dokladu preukazujúceho výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

   Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave.

 6. Študentské domovy

  Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

  EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba zamestnancom, osobám s dlhodobým povolením na ubytovanie v študentskom domove (t. j. zahraniční študenti, študenti doktorandského štúdia a iné osoby s platnou nájomnou zmluvou alebo ubytovacím povolením) a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

  Vstup do vyššie uvedených priestorov je povolený aj osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

  V období konania štátnych skúšok (od 24. 5. 2021 do 2. 7. 2021) sa vstup do priestorov študentských domovov umožňuje aj študentom, ktorým bolo vydané mimoriadne povolenie na krátkodobé ubytovanie za účelom absolvovania štátnej skúšky.

  Osoby, ktoré nie sú zamestnancami EU v Bratislave alebo nemajú dlhodobé povolenie na ubytovanie v študentskom domove (t. j. zahraniční študenti, študenti doktorandského štúdia a iné osoby s platnou nájomnou zmluvou alebo dlhodobým ubytovacím povolením) sú povinné pri vstupe do študentských domovov sa preukázať relevantným dokladom uvedeným v poznámke 1 pod čiarou. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

  EU v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentov záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok. Ubytovanie bude možné vo vybraných študentských domovoch iba na jednu noc pri dodržaní všetkých epidemických opatrení za cenu 12 Eur/noc. Ubytovanie bude možné na základe predchádzajúcej elektronickej objednávky. Študenti, požadujúci na deň konania štátnych skúšok ubytovanie v študentskom domove, sa obrátia so svojou žiadosťou e-mailom na adresu: cpcus@euba.sk  (pre bratislavské študentské domovy) a e-mailom na adresu: silvia.joscakova@euba.sk (pre košický študentský domov).

  Osoby, ktorým bude vydané mimoriadne povolenie na krátkodobé ubytovanie z dôvodu účasti na štátnej skúške sú povinné predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín alebo negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín; resp. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní; resp. dokladu o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19; resp. príslušného dokladu preukazujúceho výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

  Letné ubytovanie počas hlavných prázdnin sa bude poskytovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa ubytovacie zariadenie nachádza v obmedzenom režime. Informácie o možnostiach letného ubytovania budú zverejnené na webovej stránke.

  Študentom ubytovaným v študentských domovoch sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.

  Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

 7. Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

  1. Výkon práce zamestnancov

   Výkon práce z domácnosti má iba odporúčací charakter.[2] O spôsobe výkonu práce rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec (u zamestnancov zamestnaných na fakultách rozhoduje dekan príslušnej fakulty).

   Od 24. mája 2021 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

   A. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:
   -  výkon práce prebieha v štandardnom pracovnom režime; vedúci zamestnanci môžu odporučiť im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia.

   O nevyhnutnosti prítomnosti vysokoškolského učiteľa výskumného pracovníka na pracovisku v období, v ktorom príslušná fakulta organizuje a realizuje štátne skúšky na všetkých stupňoch štúdia, rozhoduje dekan príslušnej fakulty.

   B. Ostatní zamestnanci:
   výkon práce prebieha v štandardnom pracovnom režime; vedúci zamestnanci môžu odporučiť im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   O spôsobe výkonu práce zamestnanca (nevyhnutná prítomnosť na pracovisku, resp. práca z domácnosti) rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

   Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je od 24. 5. 2021 podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska alebo zamestnanec, ktorému príslušný vedúci zamestnanec nenariadil ani neodporučil prácu z domácnosti, a ktorý sa na pokyn príslušného vedúceho zamestnanca nedostaví v určenom čase na pracovisko, je povinný upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

   • dovolenku,
   • pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu).

   V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

   Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

   O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

   V prípade zamestnancov, ktorí pri práci zdieľajú spoločnú kanceláriu, sa dôrazne odporúča zaistiť ich bezpečnosť vzájomným striedaním ich fyzickej prítomnosti na pracovisku. Na tento účel sa odporúča využívať kombináciu práce z domácnosti s fyzickou prítomnosťou na pracovisku.

  2. Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

   V odôvodnených prípadoch dáva súhlas na domácu pracovnú cestu rektor, resp. dekan príslušnej fakulty, na zahraničnú pracovnú cestu rektor.

   Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch (najmä štátne skúšky, obhajoby dizertačných a rigoróznych prác na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; habilitačné a inauguračné prednášky na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; účasť na zasadnutí komisie pre habilitačné a inauguračné konania na základe menovania za člena tejto komisie; účasť na zasadnutí vedeckej rady na základe členstva vo vedeckej rade; účasť na zasadnutí vedeckej alebo edičnej rady vedeckého alebo odborného časopisu na základe členstva v týchto radách; aktívna účasť na konferenciách; zamestnanecká mobilita) v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

   Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

   Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

 8. Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

  Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  1. Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

   Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov prezenčnou formou sa rušia do odvolania.

   Komunikácia študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi sa bude realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

   Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

   Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov prezenčnou formou sa rušia do odvolania.

   Komunikácia študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi sa bude realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

  3. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

   V súlade s aktuálne platnými opatreniami bude Slovenská ekonomická knižnica (v Bratislave) otvorená  počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hod.

   Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory požičovne a tzv. tímovky na 2. poschodí. Študovne zostávajú naďalej zatvorené.

   Pobočka Slovenskej ekonomickej knižnice na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach bude otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hodiny. Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory požičovne.

   Odporúča návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

   Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem respirátora sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

   Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

   Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

  4. Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy 

   Od 24. 5. 2021 sa upravujú prevádzkové hodiny bufetu v budove V2 a poskytovanie stravy v bufete v budove V2 nasledovne:

   • bufet v budove V2 – prevádzkové hodiny sú od 7.00 do 11.00 hod.,
   • výdaj stravy v bufete v budove V2 – výdaj stravy je zabezpečený od 11.00 do 13.30 hod. na základe objednávky 1 deň vopred prostredníctvom objednávkového systému CardPay.

   Výdaj stravy v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm je zabezpečovaný priebežne.

   Výdaj stravy v študentskej jedálni Dolnozemská je zabezpečovaný priebežne.

   Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

   Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo  strany študentského domova.

  5. Prevádzkové hodiny podateľne

   Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude zabezpečená v režime stanovenom vedúcim oddelenia prevádzky a investícií.

   Podrobnosti o prevádzke podateľní stanoví a zverejní vedúci oddelenia prevádzky a investícií.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 19. mája 2021

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

[1] Relevantným dokladom v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ  je potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní; doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 180 dní; doklad o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu príchodu na pracovisko; doklad, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; doklad, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; doklad, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19;  príslušný doklad preukazujúci niektorú zo skutočností § 2 ods. 4 uvedenej vyhlášky. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

[2] Uznesenie vlády SR č. 229 z 28. 4. 2021.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.