Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 6/2021,

 

ktorým sa upravujú ustanovenia číslo 1.2, 4 a 8.5 opatrenia rektora č. 6/2021 zo dňa 19. 5. 2021. 

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 6/2021 zo dňa 19. 5. 2021 zostávajú aj naďalej v platnosti.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 31. mája 2021.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

1.2 Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia

Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia sa na základe odporúčania dekanov jednotlivých fakúlt rušia. O spôsobe odovzdania diplomov absolventom 1. a 2. stupňa štúdia rozhodnú dekani jednotlivých fakúlt.  

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

4. Aktivity Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

Prezenčná forma výučby na Univerzite tretieho veku na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách sa prerušuje do odvolania. Výučba na Univerzite tretieho veku môže prebiehať online formou.

Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave.

Všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania sa realizujú online formou.

Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť v priebehu semestra online výučbu prezenčnou formou, budú účastníci o tejto skutočnosti včas informovaní.

Hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sa povoľujú. Pri organizovaní hromadných podujatí je organizátor povinný sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva vydanými pre hromadné podujatia v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa hromadné podujatie uskutočňuje a zabezpečiť dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

 

8.5 Prevádzkové hodiny podateľne

Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude zabezpečená v štandardnom pracovnom režime.

 

Bratislava  27. mája 2021

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.