1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 20. januára 2021 vydáva

 

opatrenie rektora č. 1/2021

Dodatok č. 1 | Dodatok č. 2

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

 1. Harmonogram ak. roka 2020/2021 – letný semester

  1. Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – letný semester

   Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje v súlade s harmonogramom ak. roka 2020/2021 (https://euba.sk/student/harmonogram-akademickeho-roka) podľa rozvrhu hodín online formou.

   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk.

   Interiérové a exteriérové telovýchovné aktivity realizované v rámci študijných programov sa rušia do odvolania.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   O forme realizácie telovýchovných aktivít rozhodne riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave, informáciu následne zverejní študentom.

   Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť v priebehu semestra online výučbu prezenčnou formou, budú študenti o tejto skutočnosti včas informovaní.

  2. Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – letný semester

   Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje v súlade s hamonogramom ak. roka 2020/2021 (https://euba.sk/student/harmonogram-akademickeho-roka podľa rozvrhu hodín online formou.

   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť v priebehu semestra online výučbu prezenčnou formou, budú študenti o tejto skutočnosti včas informovaní.

  3. Skúškové obdobie letného semestra a štátne skúšky

   O forme a priebehu skúškového obdobia a realizácii štátnych skúšok bude rozhodnuté v závislosti od vývoja epidemickej situácie neskôr.

  4. Výučba na 3. stupni štúdia – letný semester

   Výučba na 3. stupni štúdia sa realizuje v súlade s harmonogramom výučby jednotlivých fakúlt podľa študijných plánov pre 3. stupeň štúdia online formou.

   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť v priebehu semestra online výučbu prezenčnou formou, budú študenti o tejto skutočnosti včas informovaní.

 2. Štátne skúšky v priebehu letného semestra, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

  Štátne skúšky v priebehu letného semestra, obhajoby dizertačných prác, obhajoby rigoróznych prác, habilitačné a inauguračné prednášky, tzv. katedrové obhajoby dizertačných prác sa realizujú online formou.

  Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

  Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť online realizáciu týchto aktivít prezenčnou formou, budú informácie o tejto skutočnosti včas oznámené.

 3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa realizujú online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

  Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť online realizáciu týchto aktivít prezenčnou formou, budú informácie o tejto skutočnosti včas oznámené.

 4. Aktivity Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

  Prezenčná forma výučby na Univerzite tretieho veku na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách sa prerušuje do odvolania.

  Výučba na Univerzite tretieho veku môže prebiehať online formou.

  Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave.

  Všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania sa realizujú online formou.

  Ak v prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení bude možné nahradiť v priebehu semestra online výučbu prezenčnou formou, budú účastníci o tejto skutočnosti včas informovaní.

  Všetky hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sú zrušené do odvolania.

 5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

  Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

  Do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) je predbežne do 7. 2. 2021 (vrátane) vstup povolený iba zamestnancom univerzity, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia a nájomcom. Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod.

  To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  Vstup do budovy „Školička“ a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  Vstup do rekreačných a ubytovacích zariadení je predbežne do 7. 2. 2021 (vrátane) povolený iba zamestnancom zariadenia.

  Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

  Vstup do vyššie uvedených priestorov je povolený aj osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

  Od 27. 1. 2021 (streda) do 2. 2. 2021 (utorok) bude vstup do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach, študentských domovov, vzdelávacích a rekreačných zariadení) povolený iba po predložení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. 1. 2021 (s výnimkou tých, ktorí predložia potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní).

  Od 3. 2. 2021 (streda) do 7. 2. 2021 (nedeľa) bude vstup do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach, študentských domovov, vzdelávacích a rekreačných zariadení) povolený iba  po predložení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní (s výnimkou tých, ktorí predložia potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní). To neplatí v prípade, ak bude Bratislava zaradená medzi okresy, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021 bola vykázaná menšia miera pozitivity ako v ostatných okresoch (podľa uznesenia vlády).

 6. Študentské domovy

  Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

  EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

  Vstup do vyššie uvedených priestorov je povolený aj osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

  Od 27. 1. 2021 (streda) do 2. 2. 2021 (utorok) bude vstup do študentských domovov EU v Bratislave povolený iba po predložení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 vydaného najskôr 18. 1. 2021 (s výnimkou tých, ktorí predložia potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní).

  Od 3. 2. 2021 (streda) bude vstup do študentských domovov EU v Bratislave  povolený iba  po predložení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní (s výnimkou tých, ktorí predložia potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 3 mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní). To neplatí v prípade, ak bude Bratislava zaradená medzi okresy, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021 bola vykázaná menšia miera pozitivity ako v ostatných okresoch (podľa uznesenia vlády).

  Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

  V prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení a pri prechode z online výučby na prezenčnú formu výučby bude študentom umožnený návrat do študentských domovov. O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní.

 7. Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

  1. Výkon práce zamestnancov v čase celoplošného testovania

   Od 25. 1. 2021 do 7. 2. 2021 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

   Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:
   - výkon práce z domácnosti (home office).

   Ostatní zamestnanci:
   - vedúci zamestnanci môžu dohodnúť s im podriadenými zamestnancami prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,

   - ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec s ním nedohodne prácu z domácnosti (home office), čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Od 8. 2. 2021 budú pracovať všetci zamestnanci na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený týždenný pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

   Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj po tomto termíne naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

   O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

  2. Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

   Domáce a zahraničné pracovné cesty sa rušia do odvolania. Vo výnimočných odôvodnených prípadoch dáva súhlas na domácu pracovnú cestu rektor, resp. dekan príslušnej fakulty, na zahraničnú pracovnú cestu rektor.

   Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

   Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.
 8. Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

  Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  1. Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

   Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov prezenčnou formou sa rušia do odvolania.

   Komunikácia študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi sa bude realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

   Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

   Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov prezenčnou formou sa rušia do odvolania.

   Komunikácia študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi sa bude realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

  3. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

   Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa predbežne do 5. 2. 2021 (vrátane) rušia.

   Od 8. 2. 2021 sa odporúča návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

   Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

   Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

   Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

  4. Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy

   Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy sa predbežne do 9. 2. 2021 (vrátane) rušia.

   Od 10. 2. 2021 bude prevádzka bufetov a výdaj stravy obnovená v doterajšom režime (výdaj stravy so sebou a zákaz konzumácie jedla v priestoroch bufetov).

   Výdaj stravy bude možný:
   - v bufete v budove V2 v čase od 11.00 do 13.30 hod. – objednávanie stravy zaužívaným spôsobom,

   - v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm – výdaj je zabezpečovaný priebežne

   Prevádzková doba v bufetoch v budove V1 a V2 bude od 7.00 do 14.00 hod.

   Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

   Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo strany študentského domova.

  5. Prevádzkové hodiny podateľne

   Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude zabezpečená v režime stanovenom vedúcim oddelenia prevádzky a investícií.

   Podrobnosti o prevádzke podateľní stanoví a zverejní vedúci oddelenia prevádzky a investícií.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 20. januára 2021  

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.