1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 1/2021,

 

ktorým sa upravuje ustanovenie číslo 7.1 a 8.3 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021, dodatku č. 2 zo dňa 4. 2. 2021 a úpravy dodatku č. 2 zo dňa 8. 2. 2021.

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021, dodatku č. 2 zo dňa 4. 2. 2021 a úpravy dodatku č. 2 zo dňa 8. 2. 2021 zostávajú naďalej v platnosti.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 22. februára 2021.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

7.1 Výkon práce zamestnancov

Od 22. 2. 2021 do 7. 3. 2021 (vrátane) sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

 • nariaďuje sa výkon práce z domácnosti (home office).

Ostatní zamestnanci:

 • vedúci zamestnanci nariadia im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,
 • ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec nenariadi prácu z domácnosti (home office), čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je od 22. 2. 2021 podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska a nebude sa vedieť pri príchode na pracovisko preukázať:

 • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
 • dokladom o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu príchodu na pracovisko,
 • dokladom, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • príslušným dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností podľa § 1 ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 5. 2. 2021,[1]

je povinný bezodkladne upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

 • dovolenku,
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy [§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu],
 • náhradné voľno.

V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj po tomto termíne naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

8.3 Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

V súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 zo dňa  5. 2. 2021 bude Slovenská ekonomická knižnica (v Bratislave) od 22. 2. 2021 otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hod.

Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory požičovne a tzv. tímovky na 2. poschodí. Študovne zostávajú naďalej zatvorené.

Pobočka Slovenskej ekonomickej knižnice na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach bude od 22. 2. 2021 otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hodiny. Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory požičovne.

Odporúča návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

V súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 47/2021 je každý používateľ povinný preukázať sa pred vstupom do budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave (Slovenskej ekonomickej knižnice) potvrdením o negatívnym výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iným potvrdením o výnimke definovaným v citovanej vyhláške. Test nesmie byť starší viac ako 7 dní.

Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami zamestnancov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 17. februára 2021            

             

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

[1] Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov EU v Bratislave predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) uvedenej vyhlášky potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok ÚVZ SR, vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 uvedenej vyhlášky možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) uvedenej vyhlášky písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v SR, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.