1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

Dodatok č. 9 k opatreniu rektora č. 1/2021

 

ktorým sa upravuje ustanovenie číslo 7.1 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021, dodatku č. 2 zo dňa 4. 2. 2021, úpravy dodatku č. 2 zo dňa 8. 2. 2021, dodatku č. 3 zo dňa 17. 2. 2021, dodatku č. 4 zo dňa 4. 3. 2021, dodatku č. 5 zo dňa 17. 3. 2021, dodatku č. 6 zo dňa 22. 3. 2021 a dodatku č. 7 zo dňa 8. 4. 2021 a dodatku č. 8 zo dňa 19. 4. 2021.

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021, dodatku č. 2 zo dňa 4. 2. 2021, úpravy dodatku č. 2 zo dňa 8. 2. 2021, dodatku č. 3 zo dňa 17. 2. 2021, dodatku č. 4 zo dňa 4. 3. 2021, dodatku č. 5 zo dňa 17. 3. 2021, dodatku č. 6 zo dňa 22. 3. 2021, dodatku č. 7 zo dňa 8. 4. 2021 a dodatku č. 8 zo dňa 19. 4. 2021 zostávajú naďalej v platnosti.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 3. mája 2021.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

7.1 Výkon práce zamestnancov

Výkon práce z domácnosti má iba odporúčací charakter. O spôsobe výkonu práce rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec (u zamestnancov zamestnaných na fakultách rozhoduje dekan príslušnej fakulty).

Od 3. 5. 2021 do 10. 5. 2021 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

A. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

 • odporúča sa výkon práce z domácnosti.

  To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia dekana príslušnej fakulty. Dekan príslušnej fakulty vydá takémuto zamestnancovi potvrdenie s uvedením pracovnej doby a miesta výkonu práce pre potreby preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce.

  Ak prejaví vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník záujem vykonávať prácu z pracoviska, požiada dekana príslušnej fakulty o vystavenie potvrdenia pre potreby preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce. Dekan príslušnej fakulty zváži nevyhnutnosť prítomnosti zamestnanca na pracovisku, rozhodne a vydá potvrdenie s uvedením pracovnej doby a miesta výkonu práce pre potreby preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce.

 

B. Ostatní zamestnanci:

 • vedúci zamestnanci odporučia im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,
 • ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec neodporučí ani nenariadi prácu z domácnosti, čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

  To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia. Príslušný vedúci zamestnanec (v prípade zamestnancov fakúlt dekan príslušnej fakulty) vydá takémuto zamestnancovi potvrdenie s uvedením pracovnej doby a miesta výkonu práce pre potreby preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce.

  Ak prejaví zamestnanec (ktorý nie je vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník) záujem vykonávať prácu z pracoviska, požiada príslušného vedúceho zamestnanca (v prípade zamestnancov fakúlt dekana príslušnej fakulty) o vystavenie potvrdenia pre potreby preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce. Príslušný vedúci zamestnanec (v prípade zamestnancov fakúlt dekan príslušnej fakulty) zváži nevyhnutnosť prítomnosti zamestnanca na pracovisku, rozhodne a vydá potvrdenie s uvedením pracovnej doby a miesta výkonu práce pre potreby preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce.

  Už vydané výnimky z práce z domácnosti pre potreby preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce, zostávajú v platnosti.

 

Povinnosť všetkých zamestnancov pri príchode na pracovisko:

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je od 3. 5. 2021 podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska, alebo zamestnanec, ktorému bolo umožnené vykonávať prácu z pracoviska na jeho žiadosť, a nebude sa vedieť pri príchode na pracovisko preukázať:

 • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,
 • dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
 • dokladom o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu príchodu na pracovisko,
 • dokladom, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • dokladom, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne,
 • dokladom, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • príslušným dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa účinnej od 29. 4. 2021,[1]

je povinný bezodkladne upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

 • dovolenku,
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu).

Upozornenie: Na cestu do práce je povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní alebo iným relevantným dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené vyššie.

V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

Vstup do priestorov EU v Bratislave a pohyb vo všetkých vnútorných priestoroch EU v Bratislave (vrátane PHF EU v Košiciach, študentských domovov, rekreačných a vzdelávacích zariadení EU v Bratislave) možný iba s použitím respirátora. Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

V prípade zamestnancov, ktorí pri práci zdieľajú spoločnú kanceláriu, sa dôrazne odporúča zaistiť ich bezpečnosť vzájomným striedaním ich fyzickej prítomnosti na pracovisku. Na tento účel sa odporúča využívať kombináciu práce z domácnosti s fyzickou prítomnosťou na pracovisku.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami zamestnancov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava  29. apríla 2021

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

[1] Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov EU v Bratislave predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 5 písm. a), b), e) až j) uvedenej vyhlášky potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok ÚVZ SR, vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 2 ods. 6 uvedenej vyhlášky možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 5 písm. e) až i) uvedenej vyhlášky písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v SR, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.