Dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

4 miesta na Katedre manažmentu:

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na témy riadenia podnikov, projektového manažmentu a aktuálnych prístupov v oblasti marketingovej komunikácie,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku projektového manažmentu a manažérskej komunikácie.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na témy aktuálnych prístupov v manažmente, rozvoji zamestnancov a organizačnom správaní,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku organizačného správania a rozvoja manažérskych zručností.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na témy aktuálnych prístupov v riadení ľudí v globálnom prostredí a manažérskom rozhodovaní a plánovaní,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku manažérskeho rozhodovania a medzinárodného manažmentu a podnikania.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na témy moderných trendov v manažmente a organizačnom správaní,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku manažmentu, manažérskeho rozhodovania a podnikateľského plánovania.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 6) písm. b) a c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa,
 • pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1.9.2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2020/ziadost_o_prijatie_do_zamestnania2020.pdf, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: zofia.dunova@euba.sk),
 • prehľad publikačnej činnosti a prehľad ohlasov na vedeckú prácu,
 • výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz WOS a SCOPUS,
 • prehľad riešených vedeckovýskumných projektov,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe,
 • prehľad o doterajšej pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony https://euba.sk/verejnost/vyberove-konanie.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Forma výberového konania: ústny pohovor

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením “výberové konanie”.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 27. 6. 2024 zverejňuje FPM EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesta VŠ učiteľov na 4 funkčné miesta odborných asistentov na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Vladimír Bolek
 • Helena Majdúchová
 • Zuzana Joniaková
 • Marián Smorada
 • Benita Beláňová

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Štyria uchádzači neudelili súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Jeden uchádzač udelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

TARIŠKOVÁ, Natália, Ing, PhD.

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 5