Sekretariát rektora je pracoviskom rektora pre administratívu a organizačnú prácu. Komplexne zabezpečuje chod sekretariátu rektora, činnosti súvisiace s prípravou podkladov a návrhov pre rozhodovanie rektora, písomný styk a úlohy súvisiace s činnosťou stálych poradných orgánov rektora, vyhotovuje záznam z porád rektora.

Vedie harmonogram pracovných rokovaní rektora, samostatne pripravuje rutinnú korešpondenciu rektora, vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. Za činnosť sekretariátu zodpovedá jeho vedúci zamestnanec rektorovi.

 

Kontakty

NEMCOVÁ, Kamila, Ing.

NEMCOVÁ, Kamila, Ing.

sekretariát rektora

E3.21 +421 2 6729 5902 kamila.nemcova@euba.sk
ŠVANDOVÁ, Jana, Ing., PhD.

ŠVANDOVÁ, Jana, Ing., PhD.

asistentka rektora

E3.21 +421 2 6729 5364 jana.svandova@euba.sk