Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

začína nový akademický rok 2022/2023. Dovoľte mi preto, aby som vás na jeho začiatku všetkých pozdravil a zároveň vám poprial hlavne pevné zdravie, ale aj veľa pracovných, študijných a osobných úspechov.

Želám vám všetkým, aby nový akademický rok bol z pohľadu hodnotenia ostatných dvoch akademických rokov lepší. Prajem si, a pevne verím, že je to prianím nás všetkých, aby sme nemuseli na univerzite prežívať obdobie sprevádzané takými opatreniami, ktoré nám na takmer celé dva akademické roky znemožnili naplno realizovať poslanie Ekonomickej univerzity v Bratislave a mali negatívny vplyv na chod celej univerzity, pracovný proces zamestnancov, vzdelávací proces študentov, a v neposlednom rade aj na ich mimoškolský študentský život.

Želám vám, aby ste pracovali v príjemnej pracovnej atmosfére, lebo len v nej je možné dosahovať dobré pracovné výsledky. Študentom na úvod akademického roka prajem, aby dosahovali výborné študijné výsledky, aby ich štúdium bolo čo najmenej poznačené neočakávanými udalosťami.

To, či prežijeme tento akademický rok tak, ako si ho všetci predstavujeme, bude ale závisieť od našej spoločnej zodpovednosti, od zodpovedného správania voči nášmu okoliu, ale aj voči sebe samým. Chcem zároveň vyjadriť nádej, že ani súčasná situácia spojená s vysokým nárastom cien energií a tým spojenými vysokými nákladmi na prevádzku univerzity neobmedzí v priebehu akademického roka bežný pracovný a študentský život. Spolieham na to, že zodpovední si túto situáciu plne uvedomujú a prijmú také opatrenia, ktoré pomôžu univerzitám a vysokým školám plne realizovať ich poslanie a úlohy. Verím, že slovenské vysoké školy nebudú musieť pristúpiť k realizácii ich spoločného rozhodnutia z minulotýždňového rokovania všetkých rektorov slovenských vysokých škôl, a brány univerzít sa nezatvoria. Myšlienky o znovuzavedení online výučby z dôvodu nedostatku prostriedkov na bazálny chod univerzity nie sú v tomto prípade namieste, nakoľko tento problém by sa preniesol z inštitúcie na každého jedného z nás, na naše rodiny a domácnosti, a to tak z pohľadu študentov, ako aj učiteľov a ostatných zamestnancov.

Pozitívne možno hodnotiť to, že uplynulý rok aj napriek obmedzeniam prebehol bez väčších problémov, chýbal však osobný kontakt učiteľov a študentov, študenti nemohli naplno rozvíjať svoje mimoškolské aktivity a život na univerzite nebol taký, ako by sme si všetci želali. Napriek všetkému bola prevádzka univerzity plne zabezpečená.

Ďakujem všetkým, ktorí pochopili, že úspechy univerzity a jej fakúlt nie sú iba úspechmi členov manažmentu, ale sú našimi spoločnými úspechmi, na ktorých majú nemalý podiel všetci, ktorí zo svojich pozícií urobili maximum v prospech rozvoja univerzity a fakúlt. V neposlednom rade majú významný podiel na rozvoji univerzity aj študenti, ktorí majú dnes možnosť podieľať sa na formovaní vzdelávacieho procesu zodpovedajúceho moderným a náročným požiadavkám vysokoškolského vzdelávania

V akademickom roku, ktorý je pred nami, nás oslovia nové výzvy spojené s novými náročnými úlohami, realizácia nebude ľahká a bude si vyžadovať nasadenie ľudských síl a veľa finančných prostriedkov.

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

na začiatku nového akademického roka 2022/2023 vám všetkým ďakujem za prácu vykonanú v uplynulom akademickom roku. Zároveň vám prajem veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu, všetkým študentom, osobitne študentom prvých ročníkov, prajem veľa študijných úspechov.

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.
rektor EU v Bratislave

 

Úplné znenie príhovoru rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na začiatku akademického roka 2022/2023

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.