Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 4/2022,

 

ktorým sa upravujú ustanovenia opatrenia rektora č. 4/2022 zo dňa 24. 2. 2022 týkajúce sa používania respirátorov FFP2 vo vnútorných priestoroch EU v Bratislave (vrátane študentských domovov).

 

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 4/2022 zo dňa 24. 2. 2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 6. 4. 2022 zostávajú aj naďalej v platnosti.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 21. apríla 2022.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

Povinnosť používať respirátor FFP2 vo vnútorných priestoroch EU v Bratislave (vrátane študentských domovov) sa ruší.

Vedenie univerzity a vedenia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave apelujú na všetkých zamestnancov a študentov univerzity, ako aj inú verejnosť zdržiavajúcu sa v priestoroch EU v Bratislave, aby boli zodpovední voči sebe a voči okoliu.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 20. apríla 2022

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.