Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 24. februára 2022

 

opatrenie rektora č. 4/2022.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 28. februára 2022.

 

Vedenie univerzity a vedenia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave apelujú na všetkých zamestnancov a študentov univerzity, ako aj inú verejnosť zdržiavajúcu sa v priestoroch EU v Bratislave, aby boli zodpovední voči sebe a voči okoliu, dôrazne dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia a vo všetkých vnútorných priestoroch univerzity (vrátane študentských domovov) používali respirátor FFP2.

 

1 Harmonogram ak. roka 2021/2022 – letný semester

1.1 Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – letný semester

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – pre študijné programy vyučované v slovenskom jazyku – sa bude od 14. marca 2022 realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 podľa rozvrhu hodín hybridnou formou.

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – pre študijné programy vyučované v cudzom jazyku – sa bude od 14. marci 2022 aj naďalej realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 podľa rozvrhu hodín výhradne online formou.

Výučba telovýchovných aktivít sa bude realizovať prezenčnou formou.

Pri hybridnej forme výučby bude prezenčnou formou realizovaná výučba tzv. aktívnych foriem výučby (napr. semináre a cvičenia, príp. laboratórne cvičenia). Online formou bude realizovaná výučba tzv. pasívnych foriem výučby (napr. prednášky).

Pri prezenčnej forme výučby (napr. semináre a cvičenia, príp. laboratórne cvičenia) sa výučbová dvojhodina prezenčnej výučby skracuje z 90 minút na 80 minút a prestávka medzi hodinami sa predlžuje z 15 na 25 minút. Poludňajšia prestávka (platí pre výučbu v Bratislave) trvá od 12.20 do 13.40 hod. Začiatok prvej vyučovacej hodiny popoludní sa stanovuje na 13.40 (trvá do 15.00) z dôvodu zabezpečenia dlhšieho časového intervalu na stravu študentov a zamestnancov.

Online výučba prednášok bude zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby. Dekani jednotlivých fakúlt alebo nimi poverené osoby informujú o forme realizácie výučby v letnom semestri študentov jednotlivých fakúlt.

Podrobnosti pre výučbu telovýchovných aktivít stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

Odporúča sa vyučujúcim v maximálne možnej miere tolerovať neprítomnosť študentov na prezenčnej forme výučby z objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, a to na nevyhnutný čas, ak študent svoju neprítomnosť riadne odôvodní.

Vyučujúci, ktorí realizujú výučbu na inej, než svojej „materskej“ fakulte, sa budú riadiť rozhodnutiami dekana tej fakulty, na ktorej realizujú výučbu.

1.2 Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – letný semester

Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa bude aj po 14. marci 2022 realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 podľa rozvrhu hodín výhradne online formou. Výučba bude zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

1.3 Výučba na 3. stupni štúdia – letný semester

Výučba na 3. stupni štúdia sa môže realizovať v súlade s harmonogramom výučby jednotlivých fakúlt podľa študijných plánov pre 3. stupeň štúdia.

Za výber metódy a realizáciu vzdelávacích činností na 3. stupni štúdia s ohľadom na ochranu zdravia zamestnancov a študentov zodpovedá dekan príslušnej fakulty.

V prípade online formy výučby bude výučba zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

1.4 Skúškové obdobie – letný semester

Skúšky v skúškovom období letného semestra sa na 1. a 2. stupni denného štúdia realizujú prezenčnou formou za fyzickej účasti študentov. V odôvodnených prípadoch podľa požiadavky garanta predmetu možno skúšky v skúškovom období realizovať aj online formou s využitím relevantných online platforiem a to so súhlasom dekana príslušnej fakulty.

Skúšky v skúškovom období letného semestra sa na 1. a 2. stupni externého štúdia realizujú online formou.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

1.5 Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia

O konaní slávnostných promócií na 1. a 2. stupni štúdia bude rozhodnuté v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie začiatkom mesiaca jún 2022.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

2 Štátne skúšky na 1. – 3. stupni štúdia, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky, tzv. katedrové obhajoby dizertačných prác

2.1 Štátne skúšky na 1. a 2. stupni štúdia

Štátne skúšky na 1. a 2. stupni štúdia sa konajú v termíne od 16. mája 2022 do 1. júla 2022. Štátne skúšky, resp. opravné termíny štátnych skúšok, je možné realizovať aj v auguste 2022 podľa harmonogramov jednotlivých fakúlt prezenčnou formou.

U zahraničných študentov, ktorí sa v termíne štátnych skúšok nezdržiavajú na území SR, je možné vykonať štátnu skúšku online formou. Podrobnosti online štátnej skúšky stanovia dekani jednotlivých fakúlt.

Štruktúra a obsah štátnych skúšok ostáva zachovaný v súlade so študijnými plánmi študijných programov. Účasť študentov na štátnych skúškach bude umožnená podľa presne stanoveného časového harmonogramu vypracovaného a zverejneného príslušnými fakultami v súlade s príkazmi, opatreniami a metodickými usmerneniami rektora vydanými pre tento účel.

2.2 Štátne skúšky na 3. stupni štúdia

Štátne skúšky na 3. stupni štúdia sa konajú podľa harmonogramov jednotlivých fakúlt prezenčnou formou.

2.3 Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa konajú prezenčnou formou.

2.4 Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky sa môžu konať prezenčnou formou.

2.5 Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“

Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“ sa konajú prezenčnou formou.

Pri organizovaní a realizovaní aktivít uvedených v bode 2 tohto opatrenia sú všetci zainteresovaní na týchto aktivitách (zamestnanci, študenti, členovia komisií a pod.) a iná verejnosť, prítomná na týchto aktivitách, povinní riadiť sa protiepidemickými opatreniami, opatreniami ÚVZ SR, príkazmi a metodickými usmerneniami rektora.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

3 Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt sa môžu konať prezenčnou formou.

Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami a opatreniami ÚVZ SR.

Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 

4 Aktivity Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

Výučba na Univerzite tretieho veku realizovaná na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách, všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania a Znaleckého ústavu sa môžu konať prezenčnou formou.

Pri organizovaní aktivít Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu sú všetky osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniam a opatreniami ÚVZ SR.

Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave, projektoví manažéri jednotlivých vzdelávacích aktivít Centra celoživotného vzdelávania a vedúca Znaleckého ústavu.

Všetky iné hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ako aj inými subjektami (nájomcami priestorov, študentskými organizáciami a pod.) sa riadia opatreniami ÚVZ SR vydanými pre hromadné podujatia.

Kurzy pohybových aktivít v prírode organizované Centrom telesnej výchovy a športu EU v Bratislave možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Za dodržiavanie opatrení ÚVZ SR vydaných pre hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) zodpovedá organizátor hromadného podujatia.

Podrobnosti účastníkom hromadného podujatia stanoví organizátor daného hromadného podujatia.

 

5 Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Vstup do priestorov EU v Bratislave je umožnený v režime „základ“.

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov, študentov a verejnosť prístupné do 20.30 hod.

Prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park sa povoľuje pri dodržaní opatrení ÚVZ SR vydaných pre športové a obdobné podujatia a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Povoľuje sa prevádzka vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení EU v Bratislave (Jarabá, Pokrok, Virt) pri dodržaní opatrení ÚVZ SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Podrobnosti stanovia príslušní zodpovední zamestnanci EU v Bratislave.

 

6 Študentské domovy

Vstup do priestorov študentských domovov EU v Bratislave (v Bratislave aj v Košiciach) je umožnený v režime „základ“.

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami ÚVZ SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Študenti, ktorým bolo v ak. roku 2021/2022 pridelené ubytovanie v študentskom domove EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach), sa môžu ubytovať v študentskom domove od 28. februára 2022.

Študenti, ktorí sa ubytujú v študentskom domove od 28. februára 2022 v ktoromkoľvek termíne počas mesiaca marec, sú povinní uhradiť poplatok za celý mesiac marec a následne uhrádzať poplatok za ďalší mesiac.

Študenti, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, sa môžu ubytovať v študentských domovoch až po jej ukončení.

V študentských domovoch platí zákaz zhromažďovania sa na izbách, vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch študentských domovov.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

Letné ubytovanie počas hlavných prázdnin sa bude poskytovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a opatrení ÚVZ SR. Informácie o možnostiach letného ubytovania budú zverejnené na webovej stránke https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/ubytovanie.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 

7 Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

7.1 Výkon práce zamestnancov

Od 14. marca 2022 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

A. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

- výkon práce prebieha v štandardnom pracovnom režime na pracovisku

Vysokoškolskí učitelia, ktorí zabezpečujú od 14. marca 2022 online výučbu prednášok, môžu túto formu realizovať z domácnosti.

B. Ostatní zamestnanci:

- výkon práce prebieha v štandardnom pracovnom režime na pracovisku.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2, písm. b) Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

Zamestnanec, ktorý žiada o možnosť vykonávať svoju prácu z domácnosti, predloží žiadosť príslušnému vedúcemu zamestnancovi. Žiadosť musí byť písomná s uvedením časového obdobia výkonu práce z domácnosti a dôvodov takéhoto výkonu. Vedúci zamestnanec rozhodne o výkone práce z domácnosti a určí zamestnancovi konkrétne pracovné úlohy, ktoré musí zamestnanec pri výkone práce z domácnosti v období takéhoto výkonu dosiahnuť. Po skončení výkonu práce z domácnosti vedúci zamestnanec vyhodnotí a potvrdí splnenie stanovených úloh.

Na základe požiadavky dekana príslušnej fakulty alebo rektora EU v Bratislave je príslušný vedúci zamestnanec povinný predložiť prehľad schválených aj neschválených žiadostí o výkon práce z domácnosti aj s následným vyhodnotením plnenia stanovených úloh.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska alebo zamestnanec, ktorému príslušný vedúci zamestnanec nenariadil ani neumožnil (na žiadosť zamestnanca) prácu z domácnosti, a ktorý sa na pokyn príslušného vedúceho zamestnanca nedostaví v určenom čase na pracovisko, je povinný upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

  • dovolenku,
  • pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 141, ods. 3, písm. c) Zákonníka práce.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

7.2 Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

Pracovné cesty sú povolené bez obmedzení.

Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené bez obmedzení.

 

8 Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

8.1 Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom EU v Bratislave, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

8.2 Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

8.3 Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

Slovenská ekonomická knižnica pracuje podľa zverejnených prevádzkových a výpožičných hodín.

Odporúča sa návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

8.4 Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy

Pri návšteve bufetov v budove V1 a V2, ako aj výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia a opatrenia ÚVZ SR vydanými pre prevádzky.

Vstup do priestorov bufetov môže byť priebežne upravovaný tak, ako to umožňujú opatrenia ÚVZ SR vydané pre prevádzky.

Osoby využívajúce stravovacie zariadenia v ŠD Ekonóm a v jedálni Dolnozemská, sú povinní sa riadiť pokynmi a opatreniami vydanými prevádzkovateľmi týchto zariadení.

Podrobnosti o režime vstupu, prevádzkových hodinách bufetu v budove V1 a V2 a poskytovaní stravy v bufete V2 stanoví a zverejní riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

Výdaj stravy v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm je zabezpečovaný priebežne.

Výdaj stravy v študentskej jedálni Dolnozemská je zabezpečovaný priebežne.

8.5 Prevádzkové hodiny podateľne

Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude zabezpečená v štandardnom režime.

Podrobnosti o prevádzke podateľní stanoví a zverejní vedúci oddelenia prevádzky a investícií.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 24. februára 2022 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.