Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 26. januára 2022 z dôvodu prevalencie variantu omikron ochorenia COVID-19, predikcie intenzity a trvania omikronovej vlny ochorenia, dynamiky nákazlivosti a v záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov vydáva

 

opatrenie rektora č. 2/2022.

Dodatok č. 1 

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2022.

 

1 Harmonogram ak. roka 2021/2022 – letný semester

1.1. Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – letný semester

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – pre študijné programy vyučované v slovenskom jazyku – sa bude od 14. februára 2022 minimálne do 13. marca 2022 realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 podľa rozvrhu hodín online formou.

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – pre študijné programy vyučované v slovenskom jazyku – sa môže v období najskôr od 14. marca 2022 realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 podľa rozvrhu hodín hybridnou formou na základe odporúčania krízového štábu po zhodnotení vývoja situácie.

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – pre študijné programy vyučované v cudzom jazyku – sa bude od 14. februára 2022 počas celého letného semestra realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 podľa rozvrhu hodín výhradne online formou.

Za výber metódy a realizáciu vzdelávacích činností s ohľadom na ochranu zdravia zamestnancov a študentov zodpovedá dekan príslušnej fakulty.

Zamestnancom aj študentom EU v Bratislave sa týmto dáva do pozornosti, že EU v Bratislave je pripravená od 14. marca 2022 realizovať hybridnú formu výučby.

V prípade prechodu na hybridnú formu výučby (najskôr od 14. marca 2022) bude prezenčnou formou realizovaná výučba tzv. aktívnych foriem výučby (napr. semináre a cvičenia, príp. laboratórne cvičenia). Online formou bude realizovaná výučba tzv. pasívnych foriem výučby (napr. prednášky).

Prezenčná časť výučby (napr. semináre a cvičenia) bude realizovaná v dôrazne odporúčanom režime „OTP“.

V prípade hybridnej formy výučby (najskôr od 14. marca 2022) sa výučbová dvojhodina prezenčnej výučby skracuje z 90 minút na 80 minút a prestávka medzi hodinami sa predlžuje z 15 na 25 minút.

Vedenie univerzity a vedenia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave apelujú na všetkých zamestnancov a študentov univerzity, aby v prípade prezenčnej časti výučby boli zodpovední voči sebe a voči okoliu a dodržiavali dôrazne odporúčaný režim „OTP“ a všetky protiepidemické opatrenia.

V prípade online formy výučby bude výučba zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby. Dekani jednotlivých fakúlt alebo nimi poverené osoby informujú o forme realizácie výučby v letnom semestri študentov jednotlivých fakúlt.

Vyučujúci, ktorí realizujú výučbu na inej, než svojej „materskej“ fakulte, sa budú riadiť rozhodnutiami dekana tej fakulty, na ktorej realizujú výučbu.

Realizácia telovýchovných aktivít bude prebiehať online formou.

Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

1.2 Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – letný semester

Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa bude od 12. 2. 2022 realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/ podľa rozvrhu hodín výhradne online formou. Výučba bude zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

1.3 Výučba na 3. stupni štúdia – letný semester

Výučba na 3. stupni štúdia sa realizuje v súlade s harmonogramom výučby jednotlivých fakúlt podľa študijných plánov pre 3. stupeň štúdia.

Za výber metódy a realizáciu vzdelávacích činností na 3. stupni štúdia s ohľadom na ochranu zdravia zamestnancov a študentov zodpovedá dekan príslušnej fakulty.

V prípade prezenčnej formy výučby bude výučba realizovaná v dôrazne odporúčanom režime „OTP“.

Vedenie univerzity a vedenia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave apelujú na všetkých zamestnancov a študentov univerzity, aby v prípade prezenčnej formy výučby boli zodpovední voči sebe a voči okoliu a dodržiavali dôrazne odporúčaný režim „OTP“ a všetky protiepidemické opatrenia.

V prípade online formy výučby bude výučba zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

2 Štátne skúšky na 1. – 3. stupni štúdia (konané v mesiacoch február, marec, apríl), rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Štátne skúšky (konané v mesiacoch február, marec, apríl), rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky sa odporúča realizovať online formou.

Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok, tzv. katedrových obhajob dizertačných prác) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami a opatreniami ÚVZ SR. Pri prezenčnej forme týchto podujatí sa zabezpečí režim „OTP“.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

 

3 Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt sa odporúča konať online formou.

Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami a opatreniami ÚVZ SR. Pri prezenčnej forme týchto zasadnutí sa zabezpečí režim „OTP“.

Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 

4 Aktivity Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

Výučba na Univerzite tretieho veku realizovaná na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách, všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania a Znaleckého ústavu sa odporúča konať online formou.

Pri organizovaní aktivít Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu sú všetky osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniam a opatreniami ÚVZ SR.

Pri realizácii vzdelávacích aktivít Univerzity tretieho veku a Znaleckého ústavu prezenčnou formou sa zabezpečí režim „OTP“.

Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave, projektoví manažéri jednotlivých vzdelávacích aktivít Centra celoživotného vzdelávania a vedúca Znaleckého ústavu.

Všetky iné hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ako aj inými subjektami (nájomcami priestorov, študentskými organizáciami a pod.) sa riadia opatreniami ÚVZ SR vydanými pre hromadné podujatia.

Kurzy pohybových aktivít v prírode organizované Centrom telesnej výchovy a športu EU v Bratislave možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Za dodržiavanie opatrení ÚVZ SR vydanými pre hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) zodpovedá organizátor hromadného podujatia.

Podrobnosti účastníkom hromadného podujatia stanoví organizátor daného hromadného podujatia.

 

5 Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Vstup do priestorov EU v Bratislave je umožnený zamestnancom univerzity, študentom, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Od 31. januára 2022 do odvolania pokračuje pri vstupe do priestorov EU v Bratislave režim „OTP“.

Pre zamestnancov EU v Bratislave a osoby, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe iného zmluvného vzťahu, pokračuje od 31. januára 2022 režim „OTP“ v zmysle opatrení ÚVZ SR pre vstup zamestnancov na pracovisko.

Vstup do priestorov EU v Bratislave (vrátane študentských domovov a priestorov nachádzajúcich sa v lokalitách mimo Bratislavy) je možný len cez hlavné vstupy.

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov, študentov a verejnosť prístupné do 20.30 hod.

Prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park sa povoľuje pri dodržaní opatrení ÚVZ SR vydaných pre športové a obdobné podujatia a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Povoľuje sa prevádzka vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení EU v Bratislave (Jarabá, Pokrok, Virt) pri dodržaní opatrení ÚVZ SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Podrobnosti stanovia príslušní zodpovední zamestnanci EU v Bratislave.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

6 Študentské domovy

Vstup do priestorov študentských domovov EU v Bratislave (v Bratislave aj v Košiciach) je umožnený zamestnancom univerzity, osobám s dlhodobým alebo krátkodobým povolením na ubytovanie v študentskom domove, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru a všetkým ďalším osobám

Vstup do priestorov študentských domovov EU v Bratislave (v Bratislave aj v Košiciach) je možný v režime „OTP“.

Pre zamestnancov a študentov EU v Bratislave a osoby, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe iného zmluvného vzťahu, pokračuje od 31. januára 2022 režim „OTP“ v zmysle opatrení ÚVZ SR pre vstup zamestnancov na pracovisko.

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami ÚVZ SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Študenti, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, sa môžu ubytovať v študentských domovoch až po jej ukončení.

V študentských domovoch platí zákaz zhromažďovania sa na izbách, vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch študentských domovov.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 

7 Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

7.1 Výkon práce zamestnancov

Od 31. januára 2022 minimálne do 13. marca 2022 (vrátane) sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EU so sídlom v Košiciach, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

  • nariaďuje sa výkon práce z domácnosti (home office).

Ostatní zamestnanci:

  • vedúci zamestnanci nariadia im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250 b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia.

O využívanie tohto inštitútu práce zamestnanci nemusia žiadať, bude im udelený automaticky.

Nepedagogickým zamestnancom zabezpečujúcim ekonomickú a administratívnu agendu na úrovni katedier, dekanátov a ostatných organizačných súčastí EU v Bratislave sa v období od 31. januára 2022 minimálne do 13. marca 2022 (vrátane) nariaďuje fyzická prítomnosť na pracovisku 1 deň do týždňa. Podrobnosti stanovia príslušní vedúci zamestnanci.

V prípade nepedagogických zamestnancov sa po dohode s príslušným vedúcim zamestnancom povoľuje aj kombinácia práce z domácnosti s fyzickou prítomnosťou na pracovisku, avšak s dôslednou evidenciou dochádzky, a to najmä v prípade zamestnancov, ktorí pri práci zdieľajú spoločnú kanceláriu. V tomto prípade sa dôrazne odporúča zaistiť ich bezpečnosť striedaním ich fyzickej prítomnosti na pracovisku.

Na zamestnancov, u ktorých nie je možné nariadiť prácu z domácnosti, pretože to charakter ich práce neumožňuje, resp. ich prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska, platí pri vstupe na pracovisko režim „OTP“ v zmysle nižšie uvedeného pokynu.

V období od 31. januára 2022 minimálne do 13. marca 2022 (vrátane) sa vyžaduje dôsledná evidencia dochádzky zamestnancov EU v Bratislave, ako aj krátkodobých vstupov zamestnancov EU v Bratislave využívajúcich home office do priestorov EU v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečila pre zamestnancov, ktorí nespadajú do kategórie „kompletne očkovaný, resp. prekonaný“ bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami v areáli EU v Bratislave v budove „Školička“. Zamestnanec je pri testovaní povinný predložiť preukaz zamestnanca.

Zamestnanci PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorí nespadajú do kategórie „kompletne očkovaný, resp. prekonaný“ využijú samotesty – podrobnejšie informácie poskytne takýmto zamestnancom tajomníčka PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Zamestnanci Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb, ktorí nespadajú do kategórie „kompletne očkovaný, resp. prekonaný využijú samotesty – podrobnejšie informácie poskytne takýmto zamestnancom riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

Zamestnancom, ktorí využijú testovanie na inom testovacom mieste, zamestnávateľ preplatí test iba do výšky 5,- eur.

Zamestnanci na pracoviskách v Bratislave predložia doklad o zaplatení testu na Oddelenie pre personálne a sociálne otázky, resp. vloží do schránky „podateľňa“ v budovách Výučba 1 a Výučba 2. Na obálke uvedie zamestnanec označenie „Meno a priezvisko a ATG“.

Zamestnanci na pracoviskách v Košiciach predložia doklad o zaplatení testu tajomníčke PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Zamestnanci Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb predložia doklad o zaplatení testu príslušnému vedúcemu zamestnancovi.

Náklady na testovanie budú zamestnancovi priebežne posielané na jeho bankový účet, ktorý eviduje oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne.

V prípade, ak zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264/2021 alebo zamestnanec, ktorý nepredloží tento doklad a odmietne možnosť bezplatného testovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak (napr. čerpanie dovolenky).

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

7.2 Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

Domáce pracovné cesty sú povolené bez obmedzení.

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch (najmä štátne skúšky, obhajoby dizertačných a rigoróznych prác na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; habilitačné a inauguračné prednášky na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; účasť na zasadnutí komisie pre habilitačné a inauguračné konania na základe menovania za člena tejto komisie; účasť na zasadnutí vedeckej rady na základe členstva vo vedeckej rade; účasť na zasadnutí vedeckej alebo edičnej rady vedeckého alebo odborného časopisu na základe členstva v týchto radách; aktívna účasť na konferenciách; zamestnanecká mobilita) v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení ÚVZ SR.

 

8 Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

8.1 Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom EU v Bratislave, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

8.2 Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

8.3 Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

Slovenská ekonomická knižnica pracuje podľa zverejnených prevádzkových a výpožičných hodín.

Odporúča sa návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

8.4 Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy

Pri návšteve bufetov v budove V1 a V2, ako aj výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia a opatrenia ÚVZ SR vydanými pre prevádzky.

Vstup do priestorov bufetov môže byť priebežne upravovaný tak, ako to umožňujú opatrenia ÚVZ SR vydané pre prevádzky.

Osoby využívajúce stravovacie zariadenia v ŠD Ekonóm a v jedálni Dolnozemská, sú povinní sa riadiť pokynmi a opatreniami vydanými prevádzkovateľmi týchto zariadení.

Podrobnosti o režime vstupu, prevádzkových hodinách bufetu v budove V1 a V2 a poskytovaní stravy v bufete V2 stanoví a zverejní riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

Výdaj stravy v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm je zabezpečovaný priebežne.

Výdaj stravy v študentskej jedálni Dolnozemská je zabezpečovaný priebežne.

Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo strany študentského domova.

8.5 Prevádzkové hodiny podateľne

Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude zabezpečená v režime stanovenom vedúcim oddelenia prevádzky a investícií, najmenej však do 13.00 hodiny.

Podrobnosti o prevádzke podateľní stanoví a zverejní vedúci oddelenia prevádzky a investícií.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 26. januára 2022

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.